Filemon
1
Si Pablo, usa ka binilanggo kang Cristo Jesus, ug sa igsoon nga si Timoteo ngadto kang Filemon, atong hinigugma nga higala ug isig ka magbubuhat. ug ngadto kang Apphia nga atong igsoong babaye, ug kang Archippo nga atong kaubang sundalo, ug ngadto sa simbahan nga nagtigom sa imong balay. Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo maanaa kaninyo. Kanunay ako nga nagpasalamat sa akong Dios. Naghisgot ako kanimo sa akong mga pag-ampo. Nadungog ko ang gugma ug ang pagtuo nga anaa kanimo diha kang Ginoong Jesus ug alang sa tanang mga magtutuo. Nag-ampo ako nga ang pakig-ambit sa imong pagtuo mahimong magmabungahon alang sa kahibalo sa tanang maayo nga butang diha kang Cristo. Kay ako adunay dakong kalipay ug kahupayan tungod sa imong gugma, tungod kay ang mga kasingkasing sa mga magtutuo nakapahulay pinaagi kanimo, igsoon. Busa, bisan ako adunay tanang kaisog kang Cristo sa pagmando kanimo sa pagbuhat kung unsa ang kinahanglan nga imong buhaton, apan tungod sa gugma, naghangyo hinuon ako kanimo—Ako, si Pablo, usa ka tigulang na nga tawo, ug karon usa ka binilanggo alang kang Cristo Jesus. 10 Magahangyo ako kanimo mahitungod sa akong anak nga si Onesimus, diin nagpakaamahan ako sa akong pagkaginapos, 11 Kay sa makausa siya walay pulos kanimo, apan karon mapuslanon siya alang kanimo ug kanako. 12 Ipadala ko siya ug balik diha kanimo, siya nga gimahal nako pag-ayo. 13 Nanghinaot ako kung mahimo nga magpabilin siya uban kanako, aron siya makaalagad kanako alang kanimo, samtang ako ginapos alang sa ebanghelyo. 14 Apan ako dili buot mobuhat sa bisan unsang butang nga dili inubanan sa imong pagtugot. Dili ko buot nga ang imong maayong binuhatan mahimong gikan sa panginahanglan apan gikan sa maayong kabubut-on. 15 Tingali tungod niini siya nabulag gikan kanimo sa usa ka higayon, aron nga mahibalik siya kanimo hangtod sa kahangtoran. 16 Dili na siya usa ka ulipon, apan labing maayo pa kaysa usa ka ulipon, usa ka hinigugmang igsoon. Hinigugma siya labi na kanako, ug labaw diha kanimo, sa unod man ug diha sa Ginoo. 17 Ug busa kung kanimo ako usa ka kauban, dawata siya ingon nga ako. 18 Kung nakasala siya kanimo o nakautang kanimo sa bisan unsang butang, ipaangkon kana kanako. 19 Ako, si Pablo, nagsulat niini pinaagi sa akong kaugalingong kamot: Mobayad ako kanimo. Dili sa pag-ingon kanimo nga ikaw nakautang kanako sa imong kaugalingon. 20 Oo, igsoon, buhati ako ug pabor diha sa Ginoo; hatagi ug pahulay ang akong kasingkasing diha kang Cristo. 21 Masaligon mahitungod sa imong pagkamatinumanon, nagsulat ako kanimo. Nasayod ako nga mobuhat ka ug sobra pa kaysa akong gipangayo. 22 Sa samang higayon, pag-andam ug usa ka lawak alang kanako, kay naglaom ako nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo igahatag ako pagbalik diha kaninyo. 23 Si Epaphras, akong isig ka binilanggo kang Cristo Jesus, nangumusta kanimo. 24 Mao usab si Marcos, Aristarchus, Demas, ug si Lucas, akong isig ka magbubuhat. 25 Hinaot nga ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo maanaa sa inyong espiritu. Amen.