Jeremias
1
Mao kini ang mga pulong ni Jeremias nga anak nga lalaki ni Hilkia, ang usa sa mga pari sa Anatot sa yuta ni Benjamin. Miabot kaniya ang pulong ni Yahweh sa mga adlaw ni Josia nga anak nga lalaki ni Amon, nga hari sa Juda, sa ikanapulog tulo ka tuig sa iyang paghari. Miabot usab kini sa mga adlaw ni Jehoyakim nga anak nga lalaki ni Josia, ang hari sa Juda, hangtod sa ikalima nga bulan sa ikanapulog usa ka tuig ni Zedekia nga anak ni Josia, ang hari sa Juda, sa dihang gikuha ang katawhan sa Jerusalem ingon nga mga binilanggo. Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon, “Gipili ko na ikaw; sa wala ko pa ikaw gihulma sa tagoangkan, gilain ko na ikaw sa wala ka pa nahimugso gikan sa tagoangkan; gihimo ko na ikaw nga propeta sa kanasoran.” Ah, Ginoong Yahweh!” Miingon ako, “Dili ako kahibalo mamulong, tungod kay batan-on pa kaayo ako.” Apan miingon si Yahweh kanako, “Ayaw pagsulti nga, 'Batan-on pa kaayo ako.' Kinahanglan nga molakaw ka bisan asa ko ikaw ipadala, ug kinahanglan nimong isulti kung unsa ang gimando ko kanimo! Ayaw kahadlok kanila, kay mag-uban ako kanimo aron sa pagluwas kanimo—mao kini ang pahayag ni Yahweh.” Unya gituy-od ni Yahweh ang iyang kamot ug gihikap ang akong baba, ug miingon kanako, “Karon, gibutang ko na ang akong pulong sa imong baba. 10 Gipili ko ikaw karon ibabaw sa mga nasod ug ibabaw sa mga gingharian, aron sa pag-ibot ug sa paggun-ob, aron sa paglaglag ug pagpukan, aron sa pagtukod ug sa pagtanom.” 11 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon, “Unsa man ang imong nakita, Jeremias?” Miingon ako, “Nakita ko ang usa ka sanga sa kahoy nga almond.” 12 Miingon si Yahweh kanako, “Husto ang imong nakita, kay nagabantay ako sa akong pulong aron nga matuman kini.” 13 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh sa ikaduhang higayon, nga nag-ingon, “Unsa man ang imong nakita?” Miingon ako, “Nakita ko ang gipainit nga kolon nga nagbukal-bukal, nag-atubang kini gikan sa amihanan.” 14 Miingon si Yahweh kanako, “Moabot ang katalagman gikan sa amihanang bahin, ngadto sa tanang namuyo niini nga yuta. 15 Kay pagatawgon ko ang tanang tribo sa amihanang mga gingharian, gipahayag ni Yahweh. Moabot sila, ug magtukod ang matag usa sa iyang trono sa agianan sa mga ganghaan sa Jerusalem, batok sa tanang mga paril nga nakapalibot niini, ug batok sa tanang mga siyudad sa Juda. 16 Magpahayag ako ug silot batok kanila alang sa ilang daotang binuhatan sa pagsalikway kanako, sa pagsunog ug insenso ngadto sa laing mga dios, ug sa pagsimba sa mga binuhat sa ilang mga kamot. 17 Andama ang imong kaugalingon! Barog ug isulti kanila ang gisugo ko kanimo. Ayaw kalisang sa ilang atubangan, o lisangon ko ikaw sa ilang atubangan! 18 Tan-awa! Karon gihimo ko ikaw nga sama sa lig-on nga siyudad, usa ka puthaw nga haligi, ug tumbaga nga mga paril batok sa tibuok yuta—batok sa mga hari sa Juda, sa mga opisyal niini, sa mga pari niini ug sa katawhan sa yuta. 19 Makig-away sila batok kanimo, apan dili sila makapildi kanimo, kay mag-uban ako aron sa pagluwas kanimo—mao kini ang pahayag ni Yahweh.”