2
Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon, “Lakaw ug pagmantala ngadto sa igdulongog sa Jerusalem. Isulti kini, 'miingon si Yahweh niini: nahinumdoman ko alang kanimo ang matinud-anong kasabotan sa imong pagkabatan-on, ang imong gugma sa panahon nga minyoonon na kita, sa dihang misunod ka kanako didto sa kamingawan, ang yuta nga wala gitamnan. Gilain ang Israel ngadto kang Yahweh, ang unang mga bunga sa iyang ani! Ang tanang mikaon gikan sa unang mga bunga giila nga sad-an; miabot kanila ang katalagman—mao kini ang pahayag ni Yahweh.'” Paminawa ang pulong ni Yahweh, balay ni Jacob ug ang matag pamilya sa balay sa Israel. Miingon si Yahweh niini, “Unsa man ang nakita nga sayop sa inyong mga amahan nganhi kanako, nga mipalayo man sila gikan sa pagsunod kanako? Nga misunod sila sa mga walay pulos nga mga diosdios ug nahimo silang walay pulos? Wala sila miingon, 'Asa man si Yahweh, nga maoy nagpagawas kanato gikan sa yuta sa Ehipto? Asa man si Yahweh, nga nangulo kanato ngadto sa kamingawan, ngadto sa yuta sa Araba ug sa mga bung-aw, ug sa yuta nga uga ug sa hilabihan nga kangitngit, usa ka yuta nga walay nagaagi ug walay nagpuyo?' Apan gidala ko kamo sa yuta sa Carmel, sa pagkaon sa bunga niini ug sa ubang maayong mga butang! Apan sa dihang miabot kamo, gihugawan ninyo ang akong yuta, gihimo ninyong dulomtanan ang akong panulondon! Wala miingon ang mga pari, 'Asa man si Yahweh?' ug wala nagtagad kanako ang mga hanas sa balaod! Nagpakasala ang mga magbalantay batok kanako. Nanagna ang mga propeta alang kang Baal ug naglakaw sunod sa walay pulos nga mga butang. Busa pakasad-on ko gihapon kamo—mao kini ang pahayag ni Yahweh—pakasad-on ko ang mga anak sa inyong mga anak nga lalaki. 10 Kay tabok sa mga baybayon sa Kitim ug tan-awa. Pagpadala ug mga mensahero ngadto sa Kedar ug sutaa ug tan-awa kung aduna bay sama niini kaniadto. 11 Nagbaylo ba ang nasod sa ilang mga dios, bisan tuod dili sila mga dios? Apan gibaylo sa akong katawhan ang ilang himaya alang sa mga butang nga dili makatabang kanila. 12 Pagkurog, kalangitan, tungod niini! Katingala ug kalisang—mao kini ang pahayag ni Yahweh. 13 Kay nakabuhat ug duha ka daotan ang akong katawhan batok kanako: Gibiyaan nila ang mga tuboran sa buhing katubigan, ug nagkalot sila ug mga atabay alang sa mga ilang kaugalingon, guba nga mga atabay nga dili makapundo ug tubig. 14 Ulipon ba ang Israel? Natawo ba siya sa panimalay sa iyang agalon? Busa nganong nahimo man siyang inilog? 15 Nagngulob ang batan-ong mga liyon batok kaniya. Nagsabasaba sila pag-ayo ug gihimong kahadlokan ang iyang yuta. Naguba ang iyang mga siyudad nga walay mga lumolupyo. 16 Ug kiskisan usab sa katawhan sa Memfis ug sa Tapanhes ang imong bagolbagol. 17 Wala ba ninyo kini buhata sa inyong kaugalingon sa dihang gisalikway ninyo si Yahweh nga inyong Dios, samtang gipangulohan niya kamo diha sa dalan? 18 Busa karon, nganong moagi man kamo sa dalan sa Ehipto ug moinom sa katubigan sa Shihor? Nganong moagi man sa dalan sa Asiria ug moinom sa katubigan sa Suba sa Eufrates? 19 Ang inyong pagkadaotan maoy mibadlong kaninyo, ug ang inyong pagkawalay pagtuo maoy misilot kaninyo. Busa hunahunaa kini ug sabta nga daotan ug pait gayod kaayo kini sa dihang gisalikway ninyo si Yahweh nga inyong Dios, ug walay kahadlok kanako—mao kini ang pahayag sa Ginoo nga si Yahweh ang labaw nga makagagahom. 20 Kay gibali ko ang yugo nga gipas-an ninyo kaniadto; gibugto ko ang nakagapos kaninyo. Miingon gihapon kamo, 'Dili ako moalagad!' sanglit miyukbo kamo sa matag tag-as nga bungtod ug ilalom sa lunhaw nga kahoy, ikaw nga mananapaw. 21 Gitanom ko kamo ingon nga piniling paras, hingpit gayod nga gikan sa maayong binhi. Giunsa man pagkahitabo nga giusab ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa dunot ug walay pulos nga paras? 22 Kay bisan ug hinloan ninyo ang inyong kaugalingon sa sapa o maghugas gamit ang sabon nga makalimpyo, ang inyong pagkadaotan usa ka lama sa akong atubangan—mao kini ang pahayag sa Ginoo nga si Yahweh. 23 Giunsa man ninyo pag-ingon, 'Wala ako mahugawi! Wala kami misunod sa mga Baal'? Tan-awa kung unsa ang inyong gibuhat didto sa kawalogan! Hunahunaa kung unsa ang inyong gibuhat—mga abtik kamo nga bayeng kamelyo nga nagdagan dinhi ug didto, 24 usa ka ihalas nga asno nga anad sa kamingawan, sa iyang kainit nagahanggap sa hangin! Kinsa man ang makapugong sa iyang kaulag? Wala nay mga lalaki nga kapoyon sa paggukod kaniya; makita nila siya panahon sa tingpangulag. 25 Kinahanglan dili ninyo tugotan nga magtiniil kamo ug uhawon ang inyong tutonlan! Apan miingon kamo, 'Wala nay paglaom! Dili, gihigugma ko ang mga langyaw ug mosunod kanila!' 26 Sama sa kaulaw sa usa ka kawatan sa dihang makit-an siya, busa maulawan usab ang panimalay sa Israel—sila, ilang mga hari, ilang mga prinsipe, ilang mga pari ug mga propeta! 27 Mao kini ang miingon ngadto sa kahoy, 'Ikaw ang akong amahan,' ug ngadto sa bato, 'Ikaw ang naghatag kanakog kinabuhi.' Kay ang ilang likod maoy nag-atubang kanako ug dili ang ilang mga dagway. Bisan pa niana, moingon sila sa panahon sa kagubot, 'Barog ug luwasa kami!' 28 Apan asa naman ang mga dios nga gihimo ninyo alang sa inyong kaugalingon? Pabaroga sila kung buot nila nga luwason kamo panahon sa mga kalisdanan, kay ang inyong mga diosdios sama kadaghan sa inyong mga siyudad, Juda! 29 Busa nganong pasanginlan man ninyo ako sa pagbuhat ug sayop! Nakasala kamong tanan batok kanako—mao kini ang pahayag ni Yahweh. 30 Gisilotan ko ang inyong katawhan sa walay kapuslanan. Dili sila modawat ug pagpanton. Gilamoy sa inyong espada ang inyong mga propeta sama sa usa ka mangtas nga liyon! 31 Kamo nga nahisakop niini nga kaliwatan! Hatagi ug pagtagad ang akong pulong, ang pulong ni Yahweh! Nahimo ba akong kamingawan sa Israel? O usa ka yuta nga hilabihan kangitngit? Nganong moingon man ang akong katawhan, 'Maglatagaw kita, dili na kami moanha pa kanimo'? 32 Malimtan ba sa ulay ang iyang alahas, ug sa pangasaw-onon ang iyang mga belo? Apan nalimtan ako sa akong katawhan sulod sa daghang mga adlaw! 33 Pagkamaayo gayod nimo mobuhat ug paagi aron mangita ug gugma. Gitudlo pa gani nimo ang imong mga paagi sa daotang mga babaye. 34 Nakaplagan diha sa imong bisti ang dugo nga mao ang kinabuhi sa mga walay sala, ang mga kabos nga mga tawo. Wala nakaplagan kining mga tawhana sa mga buhat sa pagpangawat. 35 Apan miingon ka, 'Wala akoy sala; sigurado nga mipahilayo na ang iyang kasuko kanako.' Apan tan-awa! Magpahamtang ako ug paghukom diha kanimo tungod kay miingon ka, 'Wala ako nakasala.' 36 Nganong taphaw lamang kaayo ang inyong pagtagad niining kabag-ohan diha sa imong mga paagi? 37 Mahiubos usab kamo sa Ehipto, sama lamang sa nahitabo kaninyo sa Asiria. Mogawas usab kamo didto nga magsubo, inubanan sa inyong mga kamot ibabaw sa inyong ulo, kay gisalikway ni Yahweh kadtong inyong gisaligan, busa dili ka nila matabangan.”