3
“Tan-awa, ipadala ko ang akong mensahero, ug andamon niya ang dalan alang kanako. Unya ang Ginoo nga inyong gipangita, kalit lang motungha diha sa iyang templo. Ang mensahero sa kasabotan nga inyong gikahimut-an, tan-awa, moabot na siya,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. Apan kinsay molahutay sa adlaw sa iyang pag-abot? Kinsa man ang makaharong sa dihang mopakita na siya? Kay siya sama sa tigtunaw sa kalayo ug sa sabon nga panglaba. Molingkod siya ingon nga tigputli ug tigputli sa plata, ug putlion niya ang mga anak nga lalaki ni Levi. Putlion niya sila sama sa bulawan ug sa plata, ug dad-on nila ang mga halad sa pagkamatarong ngadto kang Yahweh. Unya ang halad sa Juda ug sa Jerusalem makapahimuot ngadto kang Yahweh, sama sa karaang mga adlaw, ug sa karaang katuigan. “Unya atubangon ko kamo aron sa paghukom. Magasaksi dayon ako batok sa mga salamangkero, sa mga mananapaw, sa bakakong mga saksi, ug niadtong nagapanglupig sa mga sinuholan pinaagi sa iyang suhol, kadtong nagdaogdaog sa biyuda ug sa mga batang ilo, kadtong nagsalikway sa langyaw, ug batok niadtong wala motahod kanako,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. Kay ako, nga si Yahweh walay pagkausab; busa kamo, mga anak nga lalaki ni Jacob, wala mapuo. Sukad sa mga adlaw sa inyong mga amahan mitipas na kamo gikan sa akong mga kasugoan ug wala kini tumana. Balik kamo kanako, ug mobalik ako kaninyo,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. “Apan miingon kamo, 'Unsaon man namo sa pagbalik? Makapangawat ba diay ang tawo ngadto sa Dios? Apan gikawatan ninyo ako. Apan miingon kamo, 'Giunsa man namo sa pagpangawat kanimo? Diha sa mga ikapulo ug sa mga halad. Gitunglo kamo, kay gikawatan ninyo ako, kamong tibuok nasod. 10 Dad-a ang tibuok ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron adunay pagkaon didto sa akong balay, ug sulayi ako karon niini,” miingon si Yahweh nga gamhanan, “kung dili ko ba ablihan alang kaninyo ang mga bintana sa langit ug ibubo ko ang panalangin nganha kaninyo, hangtod nga wala nay igong lawak nga kasudlan alang niining tanan. 11 Mosulti ako batok niadtong nagadaot sa inyong mga tanom, aron dili nila daoton ang abot sa inyong kayutaan. Ang kaparasan sa inyong kaumahan dili mawad-an ug bunga,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. 12 “Ang tanang kanasoran motawag kaninyo nga bulahan, kay mahimo kamong yuta sa kalipay,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. 13 Bug-at ang inyong gipamulong batok kanako,” nag-ingon si Yahweh. “Apan nag-ingon kamo, 'Unsa man ang among gisulti batok kanimo?' 14 Miingon kamo, 'Walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsa may maangkon sa atong pagtuman sa iyang mga kasugoan o molakaw nga masulob-on sa atubangan ni Yahweh nga gamhanan? 15 Busa karon gitawag namo nga bulahan ang mapahitas-on. Wala lamang milampos ang mga daotan, kondili gisulayan pa gayod nila ang Dios ug milingkawas.''' 16 Unya kadtong nahadlok kang Yahweh nagsultihanay sa usag-usa. Nagpatalinghog ug naminaw si Yahweh, ug ang usa ka basahon sa handomanan gisulat sa iyang atubangan mahitungod niadtong adunay kahadlok kang Yahweh ug nagpasidungog sa iyang ngalan. 17 “Ma ako sila,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan, “akong kaugalingong bahandi, sa adlaw nga buhaton ko kini. Malooy ako kanila, sama sa kalooy sa tawo sa iyang kaugalingong anak nga nag-alagad kaniya. 18 Unya sa makausa mailhan ninyo ang kalainan diha sa matarong ug sa daotan, diha sa nagasimba sa Dios ug sa wala nagasimba kaniya.