2
Karon kamong mga pari, kini nga kasugoan alang kaninyo. “Kung dili kamo magpatalinghog, ug kung dili ninyo kini ibutang sa inyong kasingkasing aron sa pagpasidungog sa akong ngalan,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan, “unya ipadala ko kaninyo ang tunglo, ug tunglohon ko ang inyong mga panalangin. Sa pagkatinuod, gitunglo ko gayod sila, tungod kay wala ninyo gibutang sa inyong kasingkasing ang akong kasugoan. Tan-awa, pagabadlongon ko ang inyong mga kaliwatan, ug ipahid ko ang hugaw diha sa inyong mga dagway, ang hugaw nga gikan sa inyong mga kasaulogan, ug pagakuhaon kamo niya uban niini. Masayran ninyo nga gipadala ko kini nga kasugoan nganha kaninyo, ug magpadayon ang akong kasabotan uban kang Levi.” Nag-ingon si Yahweh nga gamhanan, Ang akong kasabotan kaniya mao ang kinabuhi ug ang kalinaw, ug gihatag ko kini ngadto kaniya; gihadlok ko siya ug nahadlok siya kanako, ug mibarog siya nga adunay kahadlok diha sa akong ngalan. Ang matuod nga pagtudlo anaa sa iyang baba, ug walay bakak nga nakaplagan diha sa iyang mga ngabil. Nagkinabuhi siya uban kanako diha sa kalinaw ug sa pagkamatarong ug sa makadaghan gitalikdan niya ang sala. Kay ang mga ngabil sa pari kinahanglan nga magatipig sa kahibalo ug ang katawhan magpakisayod sa pahimangno gikan sa iyang baba, kay siya ang mensahero ni Yahweh nga gamhanan. Apan mitipas kamo gikan sa matuod nga dalan. Giangin ninyo ang kadaghanan aron mapandol diha sa pagtahod sa balaod. Giguba ninyo ang kasabotan ni Levi,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. “Busa, gihimo ko usab kamo nga talamayon ug mangil-ad diha sa atubangan sa tanang katawhan, tungod kay wala ninyo tipigi ang akong mga pamaagi, kondili nagpakita hinuon kamo ug pinalabi diha sa balaod.” 10 Dili ba usa ra man ang amahan natong tanan? Dili ba usa ra man ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong wala may pagtuo ang matag tawo batok sa iyang igsoon, nga mapasipad-on sa kasabotan sa atong mga amahan? 11 Nawad-an na ug pagtuo ang Juda. Ang malaw-ay nga butang gibuhat diha sa Israel ug sa Jerusalem. Kay gipasipad-an sa Juda ang balaang dapit nga gihigugma ni Yahweh, ug gipakaslan ang anak nga babaye sa langyaw nga dios. 12 Hinginlan unta ni Yahweh gikan sa mga tolda ni Jacob ang tawo nga nagbuhat niini, siya nga nagtukaw ug nagatubag, bisan pa kung nagadala siya ug halad ngadto kang Yahweh nga gamhanan. 13 Gihimo usab ninyo kini: gitabonan ninyo sa mga luha ang halaran ni Yahweh, uban sa paghilak ug sa pagpanghupaw, tungod kay wala gihapon niya tagda ang halad o dawata kini gikan sa imong kamot uban ang kalooy. 14 Apan miingon kamo, “Nganong wala man siya motagad?” Tungod kay si Yahweh mao ang saksi tali kaninyo ug sa asawa sa inyong pagkabatan-on, batok kang bisan kinsa nga ikaw walay pagtuo, bisan pa kung siya kauban nimo ug asawa pinaagi sa kasabotan. 15 Wala ba niya sila hiusaha, uban sa iyang espiritu? Nan nganong gihiusa man niya kamo? Tungod kay nangita siyag kaliwat nga gikan sa Dios. Busa pagbantay kamo diha sa inyong espiritu, ug ayaw paglu-ib sa asawa sa inyong pagkabatan-on. 16 “Kay gikasilagan ko ang panagbulag,” Nag-ingon si Yahweh, ang Dios sa Israel, “ug ang usa nga nagatabon sa iyang bisti uban ang pagpanglupig.” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. “Busa pagbantay kamo diha sa inyong espiritu ug ayaw kawad-ig pagtuo.” 17 Gipalagot ninyo si Yahweh uban sa inyong mga pulong. Apan miingon kamo, 'Giunsa man namo siya pagpalagot?” Pinaagi sa pagsulti nga, “Ang tanang tawo nga nagabuhat ug daotan maayo sa panan-aw ni Yahweh, ug nalipay siya kanila,” o “Asa man ang Dios sa hustisya?”