Malaquias
1
Ang pagpahayag sa pulong ni Yahweh ngadto sa Israel pinaagi sa kamot ni Malaquias. Miingon si Yahweh, “Gihigugma ko kamo”. Apan miingon kamo, “Giunsa mo man kami paghigugma?” “Dili ba si Esau man ang igsoon ni Jacob?” nag-ingon si Yahweh. “Apan sa gihapon gihigugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau. Gihimo ko nga biniyaan ang iyang mga kabukiran ug gihimo ko ang iyang napanunod nga dapit alang sa ihalas nga mga iro sa kamingawan.” Kung ang Edom moingon, “Gigun-ob kami, apan tukoron namo pagbalik ang mga naguba,” Moingon si Yahweh nga gamhanan, “Matukod nila kini pagbalik apan gun-obon ko gihapon kini pag-usab. Pagatawagon sila sa uban nga 'Ang nasod sa kadaotan' ug 'Ang gitunglo ni Yahweh nga katawhan hangtod sa kahangtoran.' Makita kini sa inyong mga mata, ug moingon kamo, 'Gamhanan si Yahweh bisan pa sa mga utlanan sa Israel.''' “Magpasidungog ang anak nga lalaki sa iyang amahan, ug ang sulugoon sa iyang agalon. Unya kung ako usa ka amahan, asa man ang akong pasidungog? Kung ako usa ka agalon, asa man ang balaang pagtahod alang kanako?” Nag-ingon si Yahweh nga gamhanan ngadto kaninyo nga mga pari nga nagpasipala sa akong ngalan. “Apan miingon kamo, 'Giunsa man namo pagpasipala ang imong ngalan?' Pinaagi sa paghalad sa mga pan-os nga tinapay diha sa akong halaran. Apan miingon kamo, 'Giunsa man namo sa paghugaw kanimo? Pinaagi sa pagsulti nga, ang lamesa ni Yahweh talamayon. Sa paghalad ninyo sa buta nga mga mananap, dili ba daotan man kana? Sa paghalad ninyo sa mga piang ug mga masakiton, dili ba daotan man kana? Ihatag kana ngadto sa inyong gobernador! Dawaton ba niya kamo o mahimuot ba siya kaninyo?” miingon si Yahweh nga gamhanan. Karon nagpadayon kamo sa pagtawag diha sa atubangan sa Dios, nga magmaluloy-on siya nganhi kanato. Apan nag-ingon si Yahweh nga gamhanan nga sa maong mga halad nga anaa sa inyong mga kamot, mahimuot ba siya kaninyo? 10 “O, kung adunay usa lamang unta kaninyo nga magasira sa mga pultahan sa templo, aron nga dili na kamo maghaling ug kalayo nga walay pulos diha sa akong halaran! Miingon si Yahweh nga gamhanan, “Wala akoy kalipay diha kaninyo, ug dili ko dawaton ang bisan unsa nga halad gikan sa inyong mga kamot. 11 Sukad sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini ang akong ngalan mahimong bantogan ngadto sa kanasoran ug diha sa matag dapit ang insenso ug ang putli nga mga halad ihalad sa akong ngalan. Kay ang akong ngalan mahimong bantogan sa kanasoran,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. 12 “Apan gitamay ninyo kini sa dihang miingon kamo nga nahugaw na ang lamesa sa Ginoo, ug ang mga bunga niana, ang pagkaon talamayon man usab. 13 Nag-ingon usab kamo, 'Pagkalaay ba niini,' ug giyam-iran ninyo kini,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. “Gidala ninyo kung unsa ang nakuha sa ihalas nga mananap o ang piang o ang masakiton; ug mao kini ang gidala ninyo ingon nga inyong halad. Dawaton ko ba kini gikan sa inyong mga kamot?” nag-ingon si Yahweh. 14 “Matinunglo unta ang malimbongon nga adunay usa ka laki nga mananap diha sa iyang kahayopan ug nagsaad nga ihatag kini kanako, apan ang gihalad hinuon kanako, ang Ginoo, ang mananap nga masakiton! Kay bantogan ako nga hari,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan, “ug pasidunggan ang akong ngalan ngadto sa kanasoran.”