14
Tan-awa! Moabot ang adlaw ni Yahweh nga bahinon diha sa imong taliwala ang imong mga inilog. Tungod kay tigomon ko ang mga nasod batok sa Jerusalem alang sa pagpakiggubat ug mabihag ang siyudad. Pang-ilogon ang mga balay ug panglugoson ang mga kababayen-an. Mabihag ang katunga sa siyudad, apan ang nahibilin nga katawhan dili papahawaon sa siyudad. Apan mogawas si Yahweh ug makiggubat batok niadtong mga nasora sama sa iyang pagpakiggubat sa adlaw sa panagsangka. Nianang adlawa ang iyang mga tiil motindog didto sa Bukid sa mga Olibo, nga anaa sa sidlakang bahin sa Jerusalem. Matunga ang Bukid sa Olibo taliwala sa sidlakan ug kasadpan ug mahimong dako nga walog ug ang katunga sa bukid mosibog sa amihan ug ang katunga mosibog sa habagatan. Unya mokalagiw kamo paubos sa walog tungatunga sa mga kabukiran ni Yahweh, tungod kay ang walog nga anaa taliwala niadtong mga bukira mosangko sa Azal. Mokalagiw kamo sama sa pagkalagiw ninyo tungod sa linog sa mga adlaw ni Uzia, nga hari sa Juda. Unya moabot si Yahweh nga akong Dios ug ang tanang mga balaan magpuyo uban kaniya. Nianang adlawa wala nay kahayag, apan walay katugnaw o ice. Nianang adlawa, ang adlaw nga si Yahweh lamang ang nasayod sa tanan, wala nay adlaw ug gabii, kay ang kagabhion mao na ang panahon sa kahayag. Nianang adlawa ang buhing tubig modagayday gikan sa Jerusalem. Ang katunga kanila modagayday paingon sa dagat sa sidlakan ug ang katunga modagayday ngadto sa dagat sa kasadpan, sa ting-init man ug tingtugnaw. Mahimong hari si Yahweh sa tibuok kalibotan. Nianang adlawa anaa si Yahweh, ang usa nga Dios, ug ang iyang ngalan lamang. 10 Ang tibuok nga yuta mahisama sa Araba, gikan sa Geba hangtod sa Rimon sa habagatang bahin sa Jerusalem. Padayon usab nga mobarog ang Jerusalem ug magpabilin kini sa iyang kaugalingong dapit, gikan sa Ganghaan sa Benjamin ngadto sa dapit kung asa nahimutang ang unang ganghaan, ug ngadto sa Kanto nga Ganghaan, ug gikan sa Tore ni Hananel hangtod sa pug-anan ug bino sa hari. 11 Magpuyo ang katawhan sa Jerusalem ug didto wala nay kasamok gikan sa Dios batok kanila. Magpuyo na nga luwas ang Jerusalem. 12 Mao kini ang katalagman nga ihampak ni Yahweh sa tanang katawhan nga nakiggubat batok sa Jerusalem: Mangalata ang ilang unod bisan ug nagtindog pa sila. Mangalata usab ang ilang mga mata sa mga nahimutangan niini ug mangalata usab ang ilang mga dila diha sa ilang mga baba. 13 Nianang adlawa ang dako nga kahadlok nga gikan kang Yahweh moabot taliwala kanila. Ug ang matag-usa modakop sa kamot sa uban, ug ang kamot sa usa mobakyaw batok sa kamot sa uban. 14 Makig-away usab ang Juda batok sa Jerusalem. Tigomon nila ang bahandi sa tanang mga nasod nga naglibot kanila—bulawan, plata, ug linong mga bisti nga daghan kaayo. 15 Moabot usab ang katalagman ngadto sa mga kabayo ug sa mga mula, sa mga kamelyo ug sa mga asno, ug ang matag mananap niadtong kampoha mag-antos usab sa samang katalagman. 16 Unya mahitabo nga ang tanan nga nahibilin niadtong mga nasora nga mibatok sa Jerusalem motungas hinuon didto matag tuig aron pagsimba sa hari nga si Yahweh nga makagagahom, ug kinahanglan nga motamod sa Kasaulogan sa mga Balongbalong. 17 Mahitabo nga kung ang matag-usa nga gikan sa mga nasod sa kalibotan dili mosubida ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa hari nga si Yahweh nga makagagahom, dili sila padad-an ug ulan ni Yahweh. 18 Kung ang nasod sa Ehipto dili motungas didto, dili sila makadawat ug ulan. Moabot ang katalagman nga gikan ni Yahweh sa mga nasod nga wala mitungas aron sa pagsaulog sa Kasaulogan sa mga Balongbalong. 19 Mao kini ang silot alang sa Ehipto ug ang silot niadtong kanasoran nga wala mitungas paingon sa Jerusalem aron sa paghimo sa Kasaulogan sa mga Balongbalong. 20 Apan nianang adlawa, ang mga kampanilya sa mga kabayo moingon, “Paglain alang kang Yahweh,” ug ang mga dagkong panaksan sa balay ni Yahweh mahisama sa mga panaksan atubangan sa halaran. 21 Tungod kay ang matag kulon sa Jerusalem ug Juda gilain alang kang Yahweh nga makagagahom ug ang matag usa nga magdala ug halad makagamit niini aron lutoan ug makan-an. Nianang adlawa ang mga mamaligya dili na magpabilin sa balay ni Yahweh nga makagagahom.