Echö Toropwe ngeni ekewe chon
Ipru
Kapas akom
I. Chon makkei ei toropwe: Ese fat, nge ekoch sousilelap lon Paipel ra ekieki ngeni pwe Paulus, ika Parnapas, ika Lukas, ika Apollos, ika pwal ekoch aramas.
II. A mak ngeni iö: Ngeni ekewe chon Ipru mi souläng.
III. Itelapemongen ei toropwe: Kraist a tekia seni ekewe chon läng me ekewe aramas mi iteföüla lon Testamentin Lom, pwal an angang a aüchea seni ar angang.
IV. Kapas aüchean ei toropwe: Än Kot akot a wesöchüla lon Kraist.
V. Masouen ei toropwe: Ei toropwe ngeni ekewe chon Ipru a mak ngeni eu mwichen souläng a tolong lon watten riaföü pokiten chon ü ngeniir. Ra tolong lon sosot pwe repwe likitala ar lükü Kraist. Ewe chon makkei ei toropwe a apöchöküleer lon ar lükülük ren an aiti ngeniir pwe Jesus Kraist i enletin amüchülan chon pwärätä usun Kot. Ren an föri ei a aweweöchü ülüngat kapas mi let. (1) Jesus i Nöün Kot lon fansoun esemüch, a kaiö ewe enletin aleasochis ngeni ewe Sam ren ewe riaföü a tolong lon. Pokiten i Nöün Kot, Jesus a tekia seni ekewe soufos lon ewe Testamentin Lom, a tekia seni ekewe chon läng pwal seni Moses. (2) Kot a pwärätä pwe Jesus ewe souasor lon fansoun esemüch, a tekia seni ekewe souasor lon ewe Testamentin Lom. (3) Ren Jesus ekewe chon lükü i ra ngas seni tipis, niuokus me mäla. Jesus ewe souasor mi lap a awora ewe angangen enletin küna manau esemüch. Ei sokun angang a chök ekis pwä ren ekewe sokun pomw chon Ipru ra pomweni, pwal ren ar angangen asor man usun a fis lon ar lamalam.
Ewe chon makkei ei toropwe a apworausa usun ewe lükülük än ekoch aramas mi iteföüla lon uruwon Israel o tüngor ngeni ekewe chon aleani, pwe repwe likitü lon ar lükü Kraist. (sopun 11). Lon sopun 12 a pese ngeni ekewe chon aleani ar repwe sopwela lon ar lükü Kraist tori lesopolan, repwe chök nenengeni Jesus o likitü lon ekewe sokopaten weires me riaföü epwe toriir. Sopolan ei toropwe a mak usun kapasen öüröür me kapasen fön.
VI. Tettelin masouen ei toropwe:
Kapas akom: Kraist ewe mi unusen pwärätä usun Kot 1.1-3
Kraist a tekia seni ekewe chon läng 1.4–2.18
Kraist a tekia seni Moses me Josua 3.1–4.13
Kraist ewe souasor mi lap a tekia seni ekewe souasor meinisin 4.14–7.28
Än Kraist pwon a aüchea seni ekewe pwon meinisin 8.1–9.28
Än Kraist asor a aüchea seni ekewe asor meinisin 10.1-39
Aüchean ach lükü Jesus 11.1–12.29
Amüchülan kapasen fön me kapasen lesopolan 13.1-25
1
Än Kot kapas ngenikich ren Nöün we
1.1-3
Me lom Kot a kapas ngeni ach kewe lewo fän chomong pwal lon sokopaten lapalap ren ekewe soufos. Nge lon ekei ränin sopolan a kapas ngenikich ren Nöün we. I ätewe Kot a föri fanüfan me läng ren, ätewe Kot a filätä pwe epwe eäni mettoch meinisin. A lingeni lingen Kot o wesewesen lapalapeni lapalapen Kot. A anükünüköchü mettoch meinisin ren an kapas mi manaman. Mürin an awesala amusamusen än chon fanüfan tipis, a mottiu lepelifichin Kot lon läng, i ewe mi manaman seni meinisin.
Nöün Kot a tekia seni ekewe chon läng
1.4-14
Ewe Nau a tekia seni ekewe chon läng, usun chök ewe it Kot a ngeni a tekia seni iter. Pun Kot esamwo apasa ngeni eman nöün kewe chon läng,
“En nei, ikenai üa wiliti Semom.” Kot esap pwal apasa usun eman chon läng,
“Ngang üpwe Saman, nge i epwe Nei.” Kölf 2.7; 2.Sam 7.14; 1.Kron 17.13 Nge lupwen Kot ekärän tinato Nöün mwänichi lon ei fanüfan, a apasa,
“Nöün Kot kewe chon läng meinisin
repwe fokun fel ngeni.” Tut 32.43
Iwe, Kot a apasa usun ekewe chon läng,
“Kot a föri pwe nöün kewe chon läng
ra usun asepwäl,
pwal nöün kewe chon angang
ra usun pulopulen ekkei.” Kölf 104.4
Nge usun Nöün we Kot a apasa,
“O Kot, mwum epwe nonom tori feilfeilachök.
Ka nemeni noumw aramas fän pwüng.
Ka efich pwüng, nge ka oput mine a ngau.
Iei mine Kot, om we Kot a filuketä,
a fang ngonuk pwapwan om iteüöch
lap seni an fang ngeni chiechiom kewe.” Kölf 45.6-7
10 A pwal apasa,
“En Samol, lepoputän ka föri fanüfan,
nge ren püsin poumw ka föri ekewe läng.
11 Ir repwe tala, nge en kopwe nonom fochofoch,
repwe mesila usun echö üf.
12 Kopwe numufengeniir usun echö sekit,
kopwe siwiliir usun eman a siwili üfan.
Nge en ka ususum we chök,
manauom esap müchüla.” Kölf 102.25-27
13 Kot esap fokun apasa ngeni eman nöün kewe chon läng,
“Kopwe mottiu lepelifichi tori üpwe anomu chon oputom,
pwe repwe lenien puun pecheöm.” Kölf 110.1
14 Iwe, nge met ren ekewe chon läng? Ir meinisin ngün mi angang ngeni Kot. Kot a tiniirela pwe repwe alisi chokewe repwe küna manau.

1:5: Kölf 2.7; 2.Sam 7.14; 1.Kron 17.13

1:6: Tut 32.43

1:7: Kölf 104.4

1:9: Kölf 45.6-7

1:12: Kölf 102.25-27

1:13: Kölf 110.1