13
Yesu bei moiro gama yokamai kaunom biyom si erome
Ena kakom tei firainga kopuna ori si gai nowainga kakom unaro beme. Ena Yesu mora fingua mangi tawa ma dero auwom moingui tei naro bengua firo ena koma no gama yokamai mun fi noromba epena no kanom nan fi noromie.* Yo 7:30; 12:23; 15:13 Ena taroma no yokamai kua kopuna ne moipunba koma Satan fure Saimon wam Yurasi Isakarioti dem miriyomdi ikai tei fure “Ne Yesu akiro furo yaromi kiama yokamai i mari de ero!” di tomie.* Lk 22:3; Yo 13:27 Te Yesu “Na aunam tai ta ta muruwo okonamdi narongoro te na aunam moingui tei ma dere wiya te epena dere aunam moingua naro beiye,” epe di firo* Yo 3:35; 16:28 ena iran “Na yokamai kanom nan fi ereika opom di erowaiye,” diro kua kopuna ne moipunga ma dero arero te gai suna ama kui si dero ena gai keren ta iro goiyomdi yopuiro kopare ta iro nuwi fera diro ena mapunom boiro no gama yokamai kaunom biyom si norero te gai keren goiyomdi yopuingua ire kaunom kore dome. Ena epe beiro u Saimon Pita moingui tei ungoro ena Pita “Ari Wanopanom yo, ne nuwi kokonan gan mere daire na kaunam biyom si narowaro benga i faikeme,” di tongoro ena Yesu ka mokom bairo “Na tai beika ne mapunom epena fikenba okome ne firanie,” di tongoro ena Pita “Ma do! Kakom kakom ne na kaunam biyom sikenanie,” dungoro ena “Na ne kaunum biyom sikenaikai ena ne na ganama yai ta moikenanie,” di tongoro Saimon Pita “Ari Wanopanom yo, na kaunam towane biyom sikeyo! Ne na okonam te binam ama biyom si naro!” di tongoro 10 ena Yesu “Nenta gam muruwo mora biyom sungua ena gam kure emie. Ena gam muruwo biyom suwangua faikemba kauwom towane dinepe dongua biyom suwame. Ena ne yokamai mora kure einga moimba ne yokamai muruwo kure eikeimie,” epe di tome.* Yo 6:64, 70-71; 15:3 11 Te ta bengoro yaromi “No yokamai muruwo kure eikeimie,” dume? Yaromi mora fingua nenta akiro furo ari kiama yokamai i mari de erowangua yaromi fimie.
12 Ena Yesu no yokama kaunom mora biyom si gouro ena gaiyom iro firo fu kopuna neinga akaiyom fure ame dere “Ne yokamai na kaunom biyom si ereika mapunom i fimo? 13 Ne yokamai ‘Ka nuwi si norongua yai’ te ‘Ari Wanopanom’ di nareinga ena kawom na yai epe moika iran epe di narowainga faimie.* Mt 23:8, 10 14 Ena na ne yokama ka nuwi si ereika yai te ari wanopanom moika nuwi kokonan beiro kaunom biyom si ereika iran i ne yokamai arinoma towane towane ama epe wom biyom si ereiyo!* Mt 20:28; Lk 22:27 15 Na ne yokama bei erowaingamere opom di ereiya ena ne yokama ama epe wom na epena beikamere epe beiyo!* Fir 2:5; 1 Pi 2:21 16 Ena ka duwaika fi goi iyo! Nuwi kokonan gan i bei moiro kiapam yai iwe de tekemie. Te nenta bei moiro ‘Na kanam iro fo!’ diro awi dongua yaromi iwe de tekemie.* Mt 10:24 17 Ena ne yokama tai i fire mapunom epe i dourom borainga ena ne yokama fi mun ori wom enaimie.* Mt 7:24; Yem 1:25
18 Ena koma na ‘Ne yokamai muruwo kure eikeimie,’ dika ne yokamai kanom muruwo dikeiye. Ari na nou koi eika yokamai kanom mora fipa ka mapunom munom boingua u mukom fanaro bengua na ka i epe diye. Ka mapunom i epe dume:
Nenta kaime dori na gere ama nopunga yaromi si awa tere kianam fai narome.
ka mapunom epe dume.* Sam 41:9 19 Ena na bei moiro ‘Okome tai ta ta i fuka duwangua ne yokama “Na Kirisito yaromi moime,” dire fi ki si narowaime,’ diro epena ka i ne yokamai di ereiye.* Yo 14:29; 16:4 20 Ena fi goi iyo! Yai ta awi dowaika furo yai ta ekurowangua i epemere na nakurowamie. Te nenta na nakukurowangua yaromi na nawi dongua yaromi ama epe wom kukurowamie,” epe dume.* Mt 10:40
Yai ta Yesu akiro furo kiama yokamai okonomdi erowangua kam koma Yesu di mari dome
Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23
21 Ena Yesu ka epe di gouro nomanem ipun dongoro ena ka di mari dero “Fiyo! Ne yokamai moingi suna tei yai ta na nan dire furo ari kianama yokamai i mari de erowamie,” di norongoro* Yo 12:27 22 ena no yokamai toren gumanomdi kan ipo ka dere “Eramom kam dume,” diro inokore munmane epune. 23 Ena na yaromi dem miriyom mun nan fi narongua Yesu moingui teina tei moiye.* Yo 19:26; 20:2; 21:7, 20 24 Ena Saimon Pita bei moiro na Yesu moingui teina tei moika okom din boi narero “Ne Yesu ‘Yaromi eramom moime?’ di firo!” di narongoro 25 ena na Yesu moingui tei gome dero “Ari Wanopanom yo, ne eramom kam dine?” epe di teikoro 26 ena Yesu ka mokom bairo “Nenta na kaime dori ire kopuna nurom sukuire towaika nowangua yaromi kam dika i moimie,” epe diro ena kaime dori ire kopuna nurom sukuire Saimon dom wam Yurasi Isakarioti tome. 27 Ena Yurasi kaime dori ingua kakom i Satan yaromi dem miriyom ikai fungoro ena Yesu “Ne tai ta benaro benanga kene kene eiro beiyo!” epe di tomba* Yo 13:2 28 no yokamai kopuna ne moipunga Yesu ka epe Yurasi di tongua mapunom fikepune. 29 Te no yokamai suwo koropane “Yurasi kongo mukom gaiyom akongua iran ‘Kopuna ori kei nowainga kopuna meina benana fo!’ di tombo ‘Kuwanom ari kongo suwo erowana fo!’ di tombo” epe di fipunie.* Yo 12:6; Sam 41:9 30 Ena Yurasi kaime dori i tongua iro kuawom u mena fungoro kama sume.
Pita “Yesu gumam kankeiye,” duwangua kam Yesu di mari dome
Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34
31 Ena Yurasi u mena fu dongoro Yesu “Epena Yai Gumam na ari gaunom wam bau boingua ari i mari de erowame. Te na Yai Gumam bau boingua ari ama i mari de erowaiye.* Yo 12:23 32 Te na bei moiro Yai Gumam bau boingua i mari dowaika ena Yai Gumam nenen na yaromi wam moika iran bau boingua i mari dowame. Yaromi epe kene kene eire benaro beme.* Yo 17:5 33 Na ganamao, ne yokamai moinga na gurom arari moikenaro beiye. Ne yokamai na wandou naimba na Yura ari di ereikamere ama epe di ereiye: ‘Na naro beika konom i ne yokamai unainga faikemie,’ epe di ereiye.* Yo 7:33-34 34 Ena na ka koi di guwo di enaika epe di erowaiye: ‘Ne yokama denom minom arinoma mun fi ereiyo!’ epe di ereiye. Na denam minam ne yokamai mun fi ereikamere epe ne yokamai arinoma mun fi ereiyo!* Yo 15:12, 17; Ef 5:2; 1 Yo 3:23; 2 Yo 1:5 35 Ne yokamai denom minom arinoma mun fi ere morainga ena ari yai opai muruwo ‘Ne yokamai na ganama moimie,’ dire di firaimie,” epe di norongoro* 1 Yo 3:14 36 ena Saimon Pita “Ari Wanopanom yo, ne amai nane?” di tongoro ena Yesu ka mokom bairo “Na naro beika konom i epena ne na mounamdi unanga faikemba te okome na mounamdi unanie,” epe di tongoro* Yo 7:34; 21:18-19 37 ena Pita “Ari Wanopanom yo, tora bengoro epena na ne mounumdi naika faikeme? Ari yokamai ‘Ne ei gorapune,’ duwainga yokamai ‘Na gere ama nai gorapune,’ duwainga i faname. Na ne mounumdi ama naiye,” epe dungoro 38 ena Yesu “Ne ‘Na goi narowaiye,’ dinba ka duwaika fi goi iyo! Ne eken suraiye ‘Na gumanam kankeiye,’ duwangere ena okome koroware ta gokoro duwamie,” epe di tome.

*13:1: Yo 7:30; 12:23; 15:13

*13:2: Lk 22:3; Yo 13:27

*13:3: Yo 3:35; 16:28

*13:10: Yo 6:64, 70-71; 15:3

*13:13: Mt 23:8, 10

*13:14: Mt 20:28; Lk 22:27

*13:15: Fir 2:5; 1 Pi 2:21

*13:16: Mt 10:24

*13:17: Mt 7:24; Yem 1:25

*13:18: Sam 41:9

*13:19: Yo 14:29; 16:4

*13:20: Mt 10:40

*13:21: Yo 12:27

*13:23: Yo 19:26; 20:2; 21:7, 20

*13:27: Yo 13:2

*13:29: Yo 12:6; Sam 41:9

*13:31: Yo 12:23

*13:32: Yo 17:5

*13:33: Yo 7:33-34

*13:34: Yo 15:12, 17; Ef 5:2; 1 Yo 3:23; 2 Yo 1:5

*13:35: 1 Yo 3:14

*13:36: Yo 7:34; 21:18-19