17
Yesu nem ka make ei tome
Ena Yesu ka i mora epe di goungua ena kan kamundi dero ka epe dume: “Auwo, kakom mora fuka dumie. Ena na ne wanum moika na ne kanum akire duwaro beika iran ne na kanam akire do!* Yo 11:41; 12:23 Na ari muruwo ne narenga yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga erowaro beika ena ne ‘Mangi ari muruwo kiapanom bename’ diro yoporam narenga ena ‘Ne na kanam akire do!’ di ereiye.* Yo 6:39-40 Ena ari yokamai mora firainga nenen towane Yai Gumam kawom moinga te ne bei moiro na Yesu Kirisito nawi dengoro mangi uka ama mora firainga ena yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaimie.* 1 Yo 5:20 Na ne kokonan narengairai muruwo bei gouka iran i mangi tawa ne kanum epe akire diye.* Yo 4:34 Auwo, koma man kamun ama bei eikenga kakom na ne gere moipunga na kanam akire dingamere epe epena ne gumanumdi moraika ne na kanam akire do!* Yo 1:1; 17:24
Ena na mangi ari koropane ne narenga yokamai ne kanum di mari de ereika yokamai mora fimie. Yokamai ne arinuma moingoro ne na narenga iran i ne kanum dourom boimie. Ena epena yokamai mora finga ne tai ta ta narenga tarom i muruwo nen moingi umie. Na ka ta ta ne narengairai muruwo yokamai di ereikoro fi ki simie. Ena yokamai kawom fingai koma na ne gere ama moipunga te ne bei moire na nawi dengoro wiye.* Yo 16:30 Ena yokamai a boiro moraro beinga na ka make eiye. Te na mangi ari a boiro moraro beinga ka make eikeipa ne ari narenga yokamai ne arinuma moinga ena yokamai kanom firo ka make ei ereiye.* Yo 6:37, 44 10 Te na arinama muruwo ne arinuma moimie te ne arinuma muruwo na arinama moimie. Ena yokamai na kanam akire dime. 11 Epena ‘Na mangi tawa moikero nen moingi tei unaiye,’ diro beipa yokamai mangi tawa moraime. Auwo, ne yo tere moinga ne te na gere towane moipungamere epe yokamai towane moraro beinga ena ne kanum na narenga yoporam boinga ari kiapanom bei ero!* Yo 10:30; 17:21 12 Na yokamai gere moipunga kakom i na ne narenga kanum yoporam boingua ari kiapanom bei moiye. Na kiapanom nokapu beikoro nenta unanan kimba kam mapunom mukom fanaro bengua yai i mari de narongua yaromi towane guwom akai nangua yaromi unanan name.* Yo 6:39; 13:18; 18:9
13 Ena epena na nen moingi tei unaro beiye. Te na mangi tawa moire ka i dika ‘Na denam minam mun fikamere epe yokamai denom minom mun firaime,’ diro ka i di ereiye.* Yo 15:11 14 Na mangi yai moikeikamere epe yokamai mangi ari moikeimie. Moikeinga iran na ne kanum yokamai di ereikoro mangi ari bei moire yokamai bei niki de fi ereime.* Yo 15:19 15 Te na ‘Ne bei moiro yokamai mangi tei ewi dengoro naime,’ dire ka make eikeipa ‘Yai niki dongua yaromi ure yokamai bei niki de erekename,’ diro ‘Ne kiapanom bei erowane,’ diro ka make eiye.* Mt 6:13; 2 Te 3:3; 1 Yo 5:18 16 Te yokamai na mangi yai moikeikamere epe ama mangi ari moikeimie. 17 Ena ne kanum i kawom dume. Ena ne ari yokamai akire di erengoro yokamai ne kanum kawom mapunom inainga yo tere moraimie. 18 Te koma ne na nawi dengoro na uro mangi ari moingi suna tei moikamere ena epe wom na yokamai ewi deikoro fure mangi ari moingi suna tei moraimie.* Yo 20:21 19 Ena na ‘Ari ne ganuma moinga yokamai kawom yo tere moraime,’ diro na ganam dinom ne ereiye.* Ip 10:10
20 Ena ari epena mounamdi winga yokamai towane a boiro moraro beinga na ka make eikeipa ari okome yokamai ka dinga firainga yokamai na fi ki si narowainga yokamai ama a boiro morainga iran i firo na ka make ei ereiye. 21 Ena ari na fi ki si narowainga yokamai nomanenom towane moraro beinga na ka make ei ereiye. O, Auwo, ne na moiki tei moingamere te na nen moingi tei moikamere epewom yokamai ne na gere morapungi moraimie. Epe morainga ena iran mangi ari mora firainga ne nawi dengoro wiye.* Gar 3:28 22 Te ne na gere nomanenom towane eiro moipukamere epe yokamai nomanenom towane eiro moraro beinga ena ne keranom sungua narenga na bei moiro keranom sunguairai yokamai ereiye.* Ap 4:32 23 Yokamai nomanenom towane wom eiro moraro beinga ena na yokamai moingi tei moika te ne na moiki tei moinie. Ena yokamai nomanenom towane eiro morainga mangi ari mora firainga ne na nawi dengoro wiye. Te mangi ari ama firainga ne denum minum na mun fi narengamere epe ne denum minum ari fi ki si nareinga yokamai ama mun fi erene. 24 Auwo, na ‘Ari yai opai na narenga yokamai na moiki tei ama morapune,’ di fiye. Yokamai epe morainga ena ne keranom sungua narenga kanaime. Koma man kamun bei eikenga kakom ne denum minum mun fi narenga ena ne keranom sungua narene.* Yo 12:26; 14:3; 17:5 25 Auwo, ne yo tenga moinie. Mangi ari ne gumanum kankeimba na ne gumanum mora kaniye. Te ari ne na narenga yokamai mora fingai ne na nawi dengoro wiye.* Yo 8:55 26 Ena na yokamai ne kanum mora di mari de ereikoro ne gumanum kanimie. Te na ‘Ne denum minum mun fi narengamere epe ne bei moiro yokamai mun fi erowanie. Te na yokamai moraingi tei ama moraiye,’ diro ena ne kanum i kakom kakom yokamai di mari de erowaiye,” epe diro ka make ei goume.* Yo 17:6

*17:1: Yo 11:41; 12:23

*17:2: Yo 6:39-40

*17:3: 1 Yo 5:20

*17:4: Yo 4:34

*17:5: Yo 1:1; 17:24

*17:8: Yo 16:30

*17:9: Yo 6:37, 44

*17:11: Yo 10:30; 17:21

*17:12: Yo 6:39; 13:18; 18:9

*17:13: Yo 15:11

*17:14: Yo 15:19

*17:15: Mt 6:13; 2 Te 3:3; 1 Yo 5:18

*17:18: Yo 20:21

*17:19: Ip 10:10

*17:21: Gar 3:28

*17:22: Ap 4:32

*17:24: Yo 12:26; 14:3; 17:5

*17:25: Yo 8:55

*17:26: Yo 17:6