2
Ơ phung oh nô ta nau nsing i tâm ban ma kon sau gâp, gâp ŭch nchih dâng lĕ nau dja ăn khân ay may, gay ma khân ay may mâu ôh jan tih. Yơn ma lah bu moh i hôm jan tih, bân lĕ geh jêh du huê nơm sơm kơl koh bân ta năp măt Kôranh Brah Bơ̆, nơm i nây Brah Yêsu Krist i nơm sŏng ngăn.* 2:1: Rôm 6:1-2; 8:34; Hêb 7:24-25 Păng nơm lĕ jan brah ma săk Păng nơm, gay ma chuai bân bơh nau i Kôranh Brah mra tê̆ dôih yor ma nau tih bân, jêh ri mâu ôh dơn ma chuai bân dơm, nđâp ma chuai dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja đŏng.* 2:2: Yôh 1:29
Nau vay mhe
Lah bân lĕ ndjôt nau Kôranh Brah nơm đă, ndri mơ bân gĭt n'hêl nanê̆ ngăn lah, bân lĕ năl Kôranh Brah. Bu moh lah: “Gâp lĕ năl Kôranh Brah” yơn ma mâu ôh ndjôt nau Păng đă, bunuyh i nây ngơi mƀrôh dơm, nau ngăn mâu ôh gŭ ta săk păng.* 2:4: 1Yô 1:6 Yơn ma bu moh i ndjôt tâng nau Kôranh Brah, nau rŏng Kôranh Brah gŭ ta bunuyh i nây ngăn ro. Mơm dâng bân dơi gĭt bân lĕ gŭ ndrel Kôranh Brah?* 2:5: 1Yô 5:3; Yôh 14:15 Bu moh i lah săk păng nơm lĕ gŭ ndrel Kôranh Brah, jêh ri gŭ ngao jan tâng Brah Yêsu ngăn, ri mơ bân dơi gĭt păng lĕ gŭ ndrel Kôranh Brah.* 2:6: Yôh 13:15
Ơ phung i gâp rŏng, gâp mâu geh ôh nchih nau đă mhe ăn ma khân ay may, gâp nchih nau đă ơm, jêng nau đă i khân ay may lĕ năl bơh ntơm. Jêh ri nau đă ơm i nây, đă ăn rŏng ma bu, jêng nau mbơh nkoch i khân ay may lĕ vay tăng jêh.* 2:7-8: Yôh 13:34 Yơn ma nau đă i nây mhe đŏng. Nau ngăn ta nau đă i nây say ta Brah Krist, ndrel ma i say ta nau rêh phung khân ay may đŏng, yorlah nau ngo lơ ma roh, jêh ri nau ang i ngăn lĕ ang jêh. Bu moh i kơp êng săk păng nơm gŭ ta nau ang, yơn ma ji biănh ma du huê oh nô ta nau nsing, bunuyh i nây hôm gŭ ta nau ngo kơt ơm.* 2:9: 1Yô 4:20 10 Bu moh i rŏng ma oh nô ta nau nsing, bunuyh i nây gŭ ta nau ang, jêh ri mâu geh ôh ndơ leo ăn păng* 2:10: Mâu lah ‘Ăn bu’. jan nau tih. 11 Yơn ma bu moh i ji biănh đah ma du huê oh nô ta nau nsing, bunuyh i nây hôm gŭ ta nau ngo, jêh ri brô̆ ta nau ngo, n'ho ma mâu gĭt ôh ah trong ma hăn, yorlah nau ngo lĕ nkŭm lơi trôm măt păng, păng tâm ban ma cheh măt.
12 Ơ phung kon se, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah Kôranh Brah lĕ yô̆ jêh nau tih khân ay may, mâu hôm kơp nau tih khân ay may, yor ma Brah Yêsu.
13 Ơ phung bu ranh i geh oh geh kon, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah khân ay may lĕ năl jêh Brah Yêsu Krist i lĕ ơm geh bơh ntơm njêng neh ntu nơh ngăn.
Ơ phung drôh ndăm, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah khân ay may lĕ dơi jêh đah nơm djơh.* 2:13: 1Yô 1:1; Yôh 1:1-2
14 Ơ phung kon se, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah khân ay may lĕ năl jêh Kôranh Brah Bơ̆ 2:14: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă nchih lah ‘Ơ phung bu ranh’ lor, ‘Ơ phung kon se’ bơh kơi..
Ơ phung bu ranh, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah khân ay may lĕ năl jêh Brah Yêsu Krist i lĕ ơm geh bơh ntơm njêng neh ntu nơh ngăn.
Ơ phung drôh ndăm, gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may
Yorlah khân ay may geh n'hâm suan dăng,
Jêh ri nau Kôranh Brah gŭ ta khân ay may,
Khân ay may lĕ dơi jêh đah nơm djơh.
15 Lơi ôh rŏng nau gŭ ngao bunuyh i mâu gĭt năl Kôranh Brah, ndrel ma ndơ ta neh ntu dja. Bu moh i rŏng nau gŭ ngao bunuyh i mâu gĭt năl Kôranh Brah, nau rŏng Kôranh Brah Bơ̆ mâu ôh gŭ ta păng i nây.* 2:15: Yak 4:4 16 Ta neh ntu dja, geh nau nuih n'hâm bunuyh kơnh jan hô ir, geh nau nuih n'hâm kơnh yor ma trôm măt say, ndrel ma geh nau n'hi êng săk yor ma drăp ndơ păng nơm. Dâng lĕ nau djơh i nây mâu ôh tă bơh Kôranh Brah Bơ̆, jêng tă bơh nau mân i mâu gĭt năl Kôranh Brah.* 2:16: Rôm 13:14; Gal 5:19-21 17 Jêh ri neh ntu dja, ndrel ma nau ŭch nau kơnh hô ir lĕ ntơm roh jêh. Yơn ma bu moh i jan tâng nau Kôranh Brah nơm ŭch, mra hôm gŭ rêh n'ho ro.* 2:17: 1Kô 7:31
Bunuyh i tâm rdâng đah Brah Krist
18 Ơ phung oh nô ta nau nsing i tâm ban ma kon sau gâp, dja jêng mong n'glĕ dŭt ê lor ma Brah Yêsu Krist plơ̆ văch. Khân ay may lĕ tăng jêh, geh du huê kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist i văch. Jêh ri aƀaơ dja bunuyh i tâm rdâng đah Brah Krist nây lĕ ŏk ngăn văch, ndri dâng bân gĭt, dja jêng mong n'glĕ dŭt.* 2:18: Mat 24:24; 1Pê 4:7 19 Khân păng i nây lĕ du lôh bơh bân, yơn ma khân păng i nây lĕ ơm mâu ôh di mpôl bân ngăn. Lah khân păng jêng mpôl bân ngăn, khân păng hôm gŭ ndrel bân mro ro. Yơn ma khân păng lĕ du lôh jêh bơh bân, ndri dâng bân say khân păng mâu ôh di mpôl bân.* 2:19: Kar 20:30 20 Lŏng phung khân ay may nây, lĕ Kôranh Brah de ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta khân ay may 2:20: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lŏng i Nơm kloh ueh de tŏ dak ngi ta bôk khân ay may’., jêh ri dâng lĕ khân ay may lĕ gĭt nau ngăn dadê.* 2:20: Yôh 15:26 21 Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may, mâu di ôh yorlah khân ay may ê hŏ gĭt năl nau ngăn, yơn ma gâp nchih yor ma khân ay may lĕ gĭt năl jêh nau ngăn, jêh ri khân ay may lĕ gĭt jêh nau ngăn mâu ôh lôh jêng nau mƀrôh. 22 Lah ndri bu moh bunuyh i năk mƀrôh? Ơm mâu di lah phung i rlăch lah Brah Yêsu mâu di Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl. Bu moh i rlăch mâu ôh rom Kôranh Brah Bơ̆, nđâp ma Kon Păng nơm, bunuyh i nây jêng bunuyh i tâm rdâng đah Brah Krist. 23 Bu moh i rlăch lah Brah Yêsu mâu di i Kon Kôranh Brah, bunuyh i nây mâu geh ôh Kôranh Brah Bơ̆ gŭ ndrel. Yơn ma lah bu moh i sŏ dơn mbơh lah Brah Yêsu i Kon Kôranh Brah, bunuyh i nây geh Kôranh Brah Bơ̆ gŭ ndrel đŏng.* 2:23: Yôh 5:23 24 Lah ndri dâng lĕ nau i khân ay may lĕ tăng jêh bơh ntơm khân ay may nsing ma Brah Krist nơh, dăn nau i nây hôm kăr ta nuih n'hâm khân ay may. Lah dâng lĕ nau i khân ay may lĕ tăng jêh bơh ntơm khân ay may nsing ma Brah Krist nơh hôm kăr ta khân ay may ngăn, lah ndri khân ay may hôm gŭ nâp ndrel Kon Kôranh Brah nơm, ndrel ma Kôranh Brah Bơ̆ nơm đŏng.* 2:24: 1Yô 2:7-8; 3:11 25 Păng lĕ ton ăn nau rêh n'ho ro ma bân.* 2:25: Yôh 11:25
26 Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may, yor ma bu ŭch mƀrôh rlăm khân ay may, jan ăn khân ay may hiơt. 27 Brah Huêng Ueh i Kôranh Brah lĕ ăn jêh ma khân ay may, Păng hôm gŭ ta khân ay may, ndri khân ay may mâu hôm khăch ôh ăn bu êng ntŭm nti khân ay may jât. Brah Huêng Ueh mâu mƀrôh ôh, Păng jêng nau ngăn. Brah Huêng Ueh ntŭm nti ma ăp ntil ndơ ăn ma khân ay may dadê. Lah ndri ăn khân ay may gŭ nâp hŏm ta Brah Krist, kơt Brah Huêng Ueh lĕ ntŭm nti jêh ma khân ay may.* 2:27: Yôh 16:13 28 Ơ kon sau, aƀaơ dja, ăn khân ay may hôm gŭ nâp ta Brah Krist dô, gay ma ta nar Păng văch nsôh săk, bân geh nuih n'hâm bănh, mâu ôh geh nau đit prêng ta năp Păng.* 2:28: 1Yô 3:21; 4:17 29 Khân ay may lĕ gĭt jêh Păng jêng nơm sŏng, lah ndri khân ay may dơi gĭt n'hêl đŏng, bu moh i jan kar sŏng, lĕ jêng kon Kôranh Brah§ 2:29: Mâu lah ‘Jêng deh tă bơh Păng’. dadê đŏng.* 2:29: 1Yô 3:7-10; Yôh 3:5

*2:1 2:1: Rôm 6:1-2; 8:34; Hêb 7:24-25

*2:2 2:2: Yôh 1:29

*2:4 2:4: 1Yô 1:6

*2:5 2:5: 1Yô 5:3; Yôh 14:15

*2:6 2:6: Yôh 13:15

*2:7 2:7-8: Yôh 13:34

*2:9 2:9: 1Yô 4:20

*2:10 2:10: Mâu lah ‘Ăn bu’.

*2:13 2:13: 1Yô 1:1; Yôh 1:1-2

2:14 2:14: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă nchih lah ‘Ơ phung bu ranh’ lor, ‘Ơ phung kon se’ bơh kơi.

*2:15 2:15: Yak 4:4

*2:16 2:16: Rôm 13:14; Gal 5:19-21

*2:17 2:17: 1Kô 7:31

*2:18 2:18: Mat 24:24; 1Pê 4:7

*2:19 2:19: Kar 20:30

2:20 2:20: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lŏng i Nơm kloh ueh de tŏ dak ngi ta bôk khân ay may’.

*2:20 2:20: Yôh 15:26

*2:23 2:23: Yôh 5:23

*2:24 2:24: 1Yô 2:7-8; 3:11

*2:25 2:25: Yôh 11:25

*2:27 2:27: Yôh 16:13

*2:28 2:28: 1Yô 3:21; 4:17

§2:29 2:29: Mâu lah ‘Jêng deh tă bơh Păng’.

*2:29 2:29: 1Yô 3:7-10; Yôh 3:5