Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma
Timôthê Rơh 1
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 63, klăp lah 30 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta bri Masêđôn.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Nô Timôthê tă bơh ƀon Lisatra, jêng ƀon Pôl lĕ hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh klăp lah ta năm 47 nôk păng hăn mbơh nkoch tŏl nguai nơh. Nôk Pôl hăn khŏl phung nsing ta ƀon i nây du tơ̆ jât, nôk nây Pôl jă Timôthê hăn ndrel păng. Timôthê nôk nây hôm ndăm, i mê̆ păng phung Israel, i bơ̆ păng phung Grek (Kar 16:1-3), Timôthê hăn ndrel Pôl, nđâp ma jan kar ndrel Pôl jŏ năm, jêh ri Pôl đă păng jan kôranh mât uănh ma phung nsing ta ƀon Êphêsô. Pôl rŏng ma Timôthê tâm ban ma kon păng nơm ngăn. Samƀŭt dja, bu ŏk mân lah Pôl nchih bơh kơi dâng lĕ nau i lĕ geh nchih ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon, yơn ma bunuyh aƀă mân lah nau nchih ta samƀŭt dja jêng tâm di đah nau lĕ geh nchih ta Kan Mpôl Kôranh Oh Mon nkô̆ 20.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pôl n'hao nuih n'hâm Timôthê, gay ma gŭ nâp ta nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1Ti 1:3-11; 4:1-5; 6:2-5). Pôl đă Timôthê kơih phung kôranh ma phung nsing, păng đă Timôthê kơih a mơm bunuyh i di ma jan kôranh (1Ti 3:1-13), păng đă Timôthê a mơm nau leo mpôl êng êng ta phung nsing, kơt lah leo ma mpôl bu ranh, mpôl bu ur, mpôl drôh ndăm, mpôl kon se (1Ti 5:1-6). Păng mbơh ma Timôthê đŏng, a mơm leo ta nau rƀŭn (1Ti 2:1-15).
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)
- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1:3-20)
- Nau leo ta nau rƀŭn (2:1-15)
- A mơm i di bunuyh i jan kôranh ta phung nsing (3:1-13)
- A mơm nau gŭ rêh phung nsing, jêh ri ma nơm nti nklă (3:14-4:16)
- A mơm nau leo mpôl êng êng ta phung nsing (5:1-6:2)
- Nau ntŭm nti nklă, ndrel ma nau kơnh drăp ndơ (6:3-10)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (6:11-21)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp kôranh oh mon Brah Krist Yêsu. Gâp jêng kôranh oh mon tă bơh Kôranh Brah nơm, ndrel ma tă bơh Brah Krist Yêsu đă. Kôranh Brah jêng nơm rklaih phung bân, nau rnơm phung bân ta Brah Krist Yêsu dơm. Gâp njuăl samƀŭt dja ăn ma may Timôthê, i tâm ban ma kon gâp nơm ngăn yor ma gâp leo may sât nsing ma Brah Yêsu. Dăn Kôranh Brah, ndrel ma Brah Krist Yêsu ăn nau ueh, nau yô̆, nau đăp mpăn ma may. Kôranh Brah jêng Bơ̆ bân, Brah Krist Yêsu jêng kôranh bân.* 1:2: Kar 16:1-3
Njrăng nau ntŭm nti nklă
Nôk gâp lôh bơh ƀon Êphêsô hăn ta bri Masêđôn, gâp lĕ ăn may hôm gŭ ta ƀon Êphêsô gay ma buay bu lơi ôh ăn ntŭm nti nau nklă. Aƀaơ dja gâp hôm ăn may gŭ ta nây hŏ gay ma hôm jan kơt nây đŏng,* 1:3: Kar 20:1 buay lơi ăn bu nkoch nđơn ŏk, lơi ăn nkoch yao rŭng i jong rhêng ngăn nây, yorlah nau i nây jêng tâm ôp rkhêl dơm, mâu ôh kơl bân jan tâng nau Kôranh Brah ŭch. Yơn ma nau nsing ma Brah Yêsu kơl ăn bân jan tâng nau Kôranh Brah ŭch. Nau nti ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist ŭch ăn phung nsing geh nau rŏng ma bu, nau rŏng i lôh bơh nuih n'hâm kloh, lôh bơh nuih n'hâm sŏng, ndrel ma lôh bơh nau nsing răp jăp ngăn.* 1:5: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10 Bunuyh aƀă lĕ du der jêh bơh dâng lĕ nau i nây, aƀaơ dja khân păng mbơh ngơi lă lêng dơm. Khân păng i nây ŭch jêng nơm nti nau vay phung Israel, yơn ma khân păng nơm mâu gĭt vât ôh nau i khân păng ngơi. Jêh ri ndơ i khân păng nti bănh ngăn nây mâu gĭt vât đŏng ma nau khlay.* 1:5-7: 1Ti 6:3-5 Bân lĕ gĭt nau vay phung Israel jêng ueh, lah bân blao dŏng ăn di.* 1:8-10: Rôm 7:12; Gal 5:22-23 Ăn bân kah gĭt, nau vay phung Israel, Kôranh Brah mâu ôh ndrăp gay ma tê̆ dôih ma bunuyh sŏng, yơn ma Păng ăn nau vay i nây ma tê̆ dôih ma phung i mâu jan tâng nau vay, phung mâu iăt nau, phung mâu yơk ma Kôranh Brah, phung jan djơh nâng, phung mâu kloh ueh, phung rak suai Kôranh Brah, phung nkhât mê̆ bơ̆, phung nkhât bu. 10 Păng ăn nau vay i nây gay ma tê̆ dôih ma phung khơh kler, phung bu klô gŭ tâm dŏng ndrăng phung bu klô* 1:10: Ta nau rblang aƀă geh ntop nchih ‘Phung bu ur gŭ tâm dŏng ndrăng phung bu ur’., phung tăch rgâl bunuyh, phung mƀrôh, phung ngơi nchơt, ndrel ma dâng lĕ phung êng jât i tâm rdâng đah nau ntŭm nti di. 11 Nau ntŭm nti di tă bơh nau mhe mhan ueh i Kôranh Brah ăn gâp mbơh nkoch ma bu. Nau mhe mhan ueh i nây tă bơh Kôranh Brah i dŭt ueh, nđâp ma geh nau chrêk lơp.* 1:11: 2Kô 3:10-12
Nau lah ueh ma nau yô̆ Kôranh Brah
12 Gâp lah ueh ma Brah Krist Yêsu i kôranh bân, Păng lĕ ăn n'hâm suan ma gâp dơi jan kar ma Păng. Gâp lah ueh ma Păng, yorlah lĕ Păng kơp gâp nâp rkâk ngăn, nđâp ma ăn gâp jan kar ma Păng đŏng. 13 Păng ăn gâp jan kar ma Păng, bol lah gâp bơh ntơm nơh jêng bunuyh rak thăm, bunuyh jan jêr, bunuyh hăt janh ma phung i nsing ma Păng kađôi. Păng hôm yô̆ nđach gâp đŏng, bol lah nôk nây gâp ê hŏ ôh geh nau nsing ma Păng, jêh ri mâu gĭt đŏng moh ndơ i gâp jan nây.* 1:13: Kar 8:3 14 Yơn ma nau yô̆ Kôranh Brah ŏk rmeh ler ngăn, Păng jan ăn gâp geh nau nsing, geh nau rŏng ma bu. Lĕ ndơ i nây jêng tă bơh Brah Krist Yêsu nơm ăn. 15 Bu lah: ‘Brah Krist Yêsu văch ta neh ntu dja gay ma rklaih bunuyh tih’. Nau i nây jêng di ngăn, ndrel ma di ma sŏ dơn đŏng. Lŏng gâp dja i bunuyh tih rlau bu ngăn.* 1:15: Luk 19:10; Rôm 5:8 16 Yor ma gâp i bunuyh tih rlau bu ngăn, Brah Krist Yêsu yô̆ ma gâp, gay ma nhhơ nau ăt nuih Păng dŭt hô ngăn ngên, kơt ndri Păng jan gâp jêng nau ntât ma dâng lĕ bunuyh i sât nsing ma Păng, dâng geh nau rêh n'ho ro.* 1:16: Yôh 6:37; Kar 13:38-39; Rôm 10:16 17 Kơt ndri ăn bân yơk ma Kôranh Brah ƀaƀơ n'ho ro, ăn Păng geh nau chrêk lơp ƀaƀơ n'ho ro. Păng jêng kađăch i hôm geh n'ho ro, i mâu ôh blao khât. Bunuyh uănh Păng mâu blao say ôh, jêh ri mâu hôm ôh geh brah i ngăn a êng jât. Nau i nây di ngăn 1:17: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.!* 1:17: 1Ti 6:15-16; Rôm 16:27
18 Ơ Timôthê kon gâp, gâp ntĭnh ma may jêng tâm di ma nau i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch jêh ma may nơh, ăn nau mbơh nkoch i nây n'hao nuih n'hâm may, ăn may tâm rdâng đah ăp ntil nau djơh, tâm ban ma tahen tâm lơh đah bu gay ma dơi păng.* 1:18: 1Ti 4:14; 2Ti 1:6-7 19 Nôk may geh nau tâm rdâng ăn may ndjôt nâp nau nsing, ndrel ma jan ndơ i di đah Kôranh Brah ŭch dơm. Yor ma bunuyh aƀă rlăch ma ndơ i di đah Kôranh Brah ŭch, nau nsing khân păng i nây lĕ roh lĕ phiao.* 1:19: 1Ti 1:5; 3:9; Êph 4:19 20 Ta mpôl bunuyh i nây geh Himênês ndrel ma Alêksăntrus. Gâp lĕ njŭn jêh khân păng ăn ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh gay ma lơh khân păng 1:20: Ndơ ‘Njŭn ma Satăng’, bu ŏk gĭt geh nau khlay lah, Pôl ndrel ma kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist mâu hôm rom bunuyh i nây ta phung nsing ôh (1Kô 5:13)., gay ma khân păng lơi hôm mưch rmot Kôranh Brah.* 1:20: 2Ti 2:17

*1:2 1:2: Kar 16:1-3

*1:3 1:3: Kar 20:1

*1:5 1:5: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10

*1:7 1:5-7: 1Ti 6:3-5

*1:8 1:8-10: Rôm 7:12; Gal 5:22-23

*1:10 1:10: Ta nau rblang aƀă geh ntop nchih ‘Phung bu ur gŭ tâm dŏng ndrăng phung bu ur’.

*1:11 1:11: 2Kô 3:10-12

*1:13 1:13: Kar 8:3

*1:15 1:15: Luk 19:10; Rôm 5:8

*1:16 1:16: Yôh 6:37; Kar 13:38-39; Rôm 10:16

1:17 1:17: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.

*1:17 1:17: 1Ti 6:15-16; Rôm 16:27

*1:18 1:18: 1Ti 4:14; 2Ti 1:6-7

*1:19 1:19: 1Ti 1:5; 3:9; Êph 4:19

1:20 1:20: Ndơ ‘Njŭn ma Satăng’, bu ŏk gĭt geh nau khlay lah, Pôl ndrel ma kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist mâu hôm rom bunuyh i nây ta phung nsing ôh (1Kô 5:13).

*1:20 1:20: 2Ti 2:17