Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Timôthê Rơh 1