3
Kôranh ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist
Nau ngơi dja di ngăn: ‘Bu moh i ŭch jan kôranh mât uănh phung nsing ma Brah Krist Yêsu, kar i păng ŭch jan jêng ntil kar i bu yơk ngăn’.* 3:1-7: Kar 20:28-31; Tit 1:5-9; 1Pê 5:1-4 Lah ndri nơm kôranh mât uănh phung nsing ma Brah Krist Yêsu, ăn păng jêng bunuyh mâu geh ôh jan du ntil ndơ djơh ta păng, jêng bunuyh geh ur nguai dơm* 3:2: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’. hŏ, bunuyh gĭt njing nau ueh nau djơh, bunuyh blao mât njrăng săk, gŭ ngao ueh, blao rom bu năch ta jay păng nơm, blao ntŭm nti bu,* 3:2: 1Pê 4:9 yơn ma mâu nhŭl ndrănh, mâu tâm lŏk tâm rlăch băl, mâu joi nau ma bu, mâu kơnh ir ma prăk, jêh ri geh nuih n'hâm mleh rmên hŏ. Ăn păng jêng bunuyh blao mât ur kon rnăk vâl păng nơm, nđâp ma oh kon păng blao iăt nau, jêh ri yơk păng đŏng. Lah păng mâu blao mât uănh rnăk vâl păng nơm, mơm păng blao mât uănh phung nsing Kôranh Brah! Bunuyh mhe sât nsing, mâu ôh ăn păng jan kôranh mât uănh, klach lah păng n'hi êng săk, jêh ri jêng geh dôih tâm ban ma Satăng 3:6: Mâu lah ‘Jêng tŭp ta nau ndơm Satăng’. i kôranh mpôl brah djơh. Rlau bơh nây ăn kôranh mât uănh phung nsing ma Brah Yêsu Krist tăng nkoch nau ueh ma păng bơh phung i mâu nsing ma Brah Yêsu đŏng, klach lah bu mưch rmot păng, jêh ri tŭp ta nau ndơm Satăng.
Bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist
Jêh ri phung bunuyh i kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist tâm ban kơt nây đŏng, ăn păng jêng bunuyh gŭ ngao ueh, mbơh ngơi sŏng, mâu rŏng ma ndrănh, mâu ôh kơnh ma prăk.* 3:8: Kar 6:3 Ăn bunuyh i nây jêng bunuyh ndjôt nâp dâng lĕ nau nsing ndơ i Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ma bân, ăn păng jêng bunuyh i lĕ gĭt ta nuih n'hâm mâu ôh jan ma ndơ djơh ndơ mâu ueh.* 3:9: 1Ti 1:19 10 Ăn bu rlong nuih n'hâm păng lor ƀŏt, lah mâu ôh say geh nau ma nduih ta păng, ăn păng jan kar jêng bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist dô.* 3:10: Luk 16:10 11 Lŏng i ur păng 3:11: Mâu lah ‘Bu ur i bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist’. ăn geh kơt nây đŏng, ăn gŭ ngao ueh, lơi ngơi kek bu, ăn jêng bunuyh i gĭt njing nau ueh nau djơh, jêh ri ta ndơ păng jan ăn sŏng dadê.* 3:11: 1Ti 5:13; Yak 1:26 12 Bunuyh i kơl jan kar, jêng bunuyh geh ur nguai dơm§ 3:12: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’. hŏ, jêh ri blao mât uănh oh kon, nđâp ma rnăk vâl păng nơm đŏng.* 3:12: 1Ti 3:2; Tit 1:6 13 Lah bunuyh kơl jan kar păng jan ueh, bu mra yơk păng, jêh ri păng blao mbơh nkoch ma* 3:13: Mâu lah ‘Păng gŭ nâp ta’. nau nsing ma Brah Krist Yêsu nđâp ma nuih n'hâm bănh đŏng.
Nau Pôl ŭch mbơh lor
14 Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn may lor, gâp ŭch hăn mâp may gơnh, yơn ma ê hŏ gĭt. 15 Lah gâp jŏ tât, samƀŭt dja mra kơl may, ăn may gĭt moh ndơ ueh ma jan ta phung nsing ma Kôranh Brah, jêng băl mpôl Kôranh Brah 3:15: Mâu lah ‘Jêng nhih Kôranh Brah’. i rêh ngăn. Phung i nây Kôranh Brah ăn njrăng nau ntŭm nti ma nau ngăn, ndrel ma mbơh nkoch nau ngăn Păng nơm, ndri khân păng jêng nâp tâm ban ma meh ntur jan ăn jay jêng nâp.
16 Mâu geh bunuyh dơi tâm rlăch ndơ bơh dŏng dja, dŭt kuŏng ngăn ndơ i Kôranh Brah lĕ nhhơ ăn bân ta nau nsing, ndơ i ndŏp a lor nơh:
Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ăn bân gĭt năl Brah Krist i jêng bunuyh ngăn,
Brah Huêng Ueh lĕ nhhơ Păng sŏng ngăn,
Phung tông păr lĕ say Păng.
Bu mbơh nkoch Păng lam phung i mâu di phung Israel,
Bu nsing ma Păng ta lam neh ntu dja,
Jêh ri Kôranh Brah n'hao Păng gŭ ndrel Păng nơm ta kalơ trôk.* 3:16: Gal 4:4; Yôh 1:14; Kar 1:9; Mar 16:19

*3:1 3:1-7: Kar 20:28-31; Tit 1:5-9; 1Pê 5:1-4

*3:2 3:2: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’.

*3:2 3:2: 1Pê 4:9

3:6 3:6: Mâu lah ‘Jêng tŭp ta nau ndơm Satăng’.

*3:8 3:8: Kar 6:3

*3:9 3:9: 1Ti 1:19

*3:10 3:10: Luk 16:10

3:11 3:11: Mâu lah ‘Bu ur i bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist’.

*3:11 3:11: 1Ti 5:13; Yak 1:26

§3:12 3:12: Mâu lah ‘Jêng bunuyh mâu geh lŏm ur’, mâu lah ‘Jêng bunuyh geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’.

*3:12 3:12: 1Ti 3:2; Tit 1:6

*3:13 3:13: Mâu lah ‘Păng gŭ nâp ta’.

3:15 3:15: Mâu lah ‘Jêng nhih Kôranh Brah’.

*3:16 3:16: Gal 4:4; Yôh 1:14; Kar 1:9; Mar 16:19