Samƀŭt
Yôhan
Nchih
Rơh 2
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60-90. Ta nau ngơi Grek mâu ôh geh nchih rnha Yôhan ta samƀŭt dja, nơm nchih kuăl săk păng nơm ‘Kôranh’, yơn ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist ŏk năm bơh kơi jêh bu nchih nau tâm rnglăp mhe, nchih lah nơm nchih Yôhan i kôranh oh mon Brah Krist. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Êphêsô, păng njuăl samƀŭt dja ăn ma ‘Yôh bu ur, ndrel ma phung oh kon bu ur i nây’, geh bunuyh aƀă mân lah khân păng i nây jêng du huê bu ur nđâp ma i kon păng i Yôhan gĭt năl, geh bunuyh ŏk mân lah ngơi hôr ma phung nsing du ntŭk. Yôhan nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 1, rơh 3 ndrel ma samƀŭt Nau Tâm Mpơl đŏng.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Yôhan n'hao nuih n'hâm ndrăng phung nsing ăn tâm rŏng ndrăng khân păng nơm, păng nti lah bu moh i rŏng ma bu jêng iăt nau Kôranh Brah đă, jêh ri păng đă njrăng nau nti nklă.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-3)
- Nau tâm rŏng ndrăng bunuyh nsing (1:4-6)
- Nơm nti nklă (1:7-11)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (1:12-13)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt dja tă bơh gâp Yôhan i kôranh ta phung i nsing ma Brah Yêsu Krist. Dăn ôp nau ueh lăng ma yôh bu ur, ndrel ma phung oh kon bu ur i nây* 1:1: ‘Yôh bu ur’ i nây bu mân lah, ngơi ma phung nsing i rƀŭn ta ntŭk nguai, jêh ri ‘Oh kon bu ur’ i nây, ngơi ma dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist ta ntŭk rƀŭn i nây.. Lĕ Kôranh Brah de kơih khân ay may jêh. Gâp rŏng khân ay may ngăn ngên. Mâu ôh dơn du huê gâp dơm i geh nau rŏng i nây, dâng lĕ mpôl i lĕ gĭt năl Nau Ngăn, khân păng geh nau rŏng i nây đŏng.* 1:1: 3Yô 1:1; Yôh 14:6 Nau rŏng i nây geh yorlah Nau Ngăn lĕ gŭ jêh ndrel bân aƀaơ dja, jêh ri hôm gŭ ndrel bân ƀaƀơ n'ho ro. Dăn Kôranh Brah Bơ̆, ndrel ma Brah Yêsu Krist i Kon Kôranh Brah Bơ̆ nơm, ăn nau ueh, nau yô̆, nau đăp mpăn ma phung bân i gŭ ta nau nti i ngăn, ndrel ma gŭ ta nau rŏng.* 1:3: 1Ti 1:2; 2Ti 1:2
Nau tâm rŏng ndrăng oh nô ta nau nsing
Gâp geh nau răm maak hô ngăn, yor ma say oh kon ay aƀă i lĕ gŭ rêh jan tâng nau nti i ngăn, jêng tâm di đah nau Kôranh Brah Bơ̆ đă bân nơh.* 1:4: 3Yô 1:3-4 Ơ yôh ta nau nsing, ta samƀŭt i gâp nchih njuăl dja, gâp ŭch nkah tôr ay, ăn phung bân tâm rŏng ndrăng bân nơm. Nau đă ma nau rŏng i nây mâu di ôh nau đă mhe, jêng nau đă ơm i phung bân lĕ ơm geh ntơm bơh saơm nơh.* 1:5: Yôh 13:34 Nau tâm rŏng ndrăng bân nơm geh nau khlay lah jan tâng nau Kôranh Brah lĕ đă ma phung bân. Păng đă phung bân tâm rŏng ndrăng bân nơm, ndri ay lĕ tăng ntơm bơh saơm nơh.* 1:6: Yôh 14:15; 1Yô 5:3
Nơm nti nklă
Ta neh ntu dja lĕ geh ŏk mpôl i mƀrôh bu ăn jan tih, mpôl i nây nti kơt nđa: Brah Yêsu Krist văch ta dja mâu ôh jêng rnglay săk bunuyh ngăn. Bu moh i nti kơt nây, păng jêng bunuyh mƀrôh bu, jêng bunuyh i tâm rdâng đah Brah Krist.* 1:7: 1Yô 4:1-3 Ăn khân ay may njrăng ngăn hŏm, klach lah roh nau nkhôm ma ndơ i dâng lĕ bân lĕ nsrôyh jan kar. Yơn ma ăn khân ay may nsrôyh jan kar gay ma sŏ dơn nau nkhôm i nây ăn râng. Bu moh i mâu ndjôt nâp nau nti Brah Krist, jan rlau ta nau nti i nây, păng i nây mâu geh ôh Kôranh Brah gŭ ndrel. Yơn ma bu moh i ndjôt nâp nau nti i nây, păng i nây geh Kôranh Brah Bơ̆, ndrel ma Kon Kôranh Brah nơm gŭ ndrel ta păng.* 1:9: Yôh 7:16; 12:49; 1Yô 2:23 10 Lah bu moh i hăn ta khân ay may, mâu nti nau i nây ma khân ay may, lơi ôh rom păng gŭ ta trôm jay khân ay may, jêh ri lơi ôh ôp nau ueh lăng păng đŏng.* 1:10: Rôm 16:17 11 Bu moh i ôp nau ueh lăng bunuyh i kơt nây, jêng lĕ tâm di nau ndrel nau djơh bunuyh i nây jan đŏng.
12 Geh ŏk nau jât i gâp ŭch nchih ăn ma khân ay may, yơn ma gâp mâu ŭch ôh nchih ma dak krăk ta n'ha rđayh, yorlah gâp rnơm hăn khŏl khân ay may, tâm ngơi ndrel khân ay may, gay ma dâng lĕ bân geh nau răm maak lơ ma hô ngăn.* 1:12: 3Yô 1:13-14 13 Lŏng oh kon yôh khân ay may 1:13: Mâu lah ‘Lŏng dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Yêsu Krist ta ntŭk dja’. i lĕ Kôranh Brah de kơih nơh, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.

*1:1 1:1: ‘Yôh bu ur’ i nây bu mân lah, ngơi ma phung nsing i rƀŭn ta ntŭk nguai, jêh ri ‘Oh kon bu ur’ i nây, ngơi ma dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist ta ntŭk rƀŭn i nây.

*1:1 1:1: 3Yô 1:1; Yôh 14:6

*1:3 1:3: 1Ti 1:2; 2Ti 1:2

*1:4 1:4: 3Yô 1:3-4

*1:5 1:5: Yôh 13:34

*1:6 1:6: Yôh 14:15; 1Yô 5:3

*1:7 1:7: 1Yô 4:1-3

*1:9 1:9: Yôh 7:16; 12:49; 1Yô 2:23

*1:10 1:10: Rôm 16:17

*1:12 1:12: 3Yô 1:13-14

1:13 1:13: Mâu lah ‘Lŏng dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Yêsu Krist ta ntŭk dja’.