Samƀŭt
Pêtrôs
Nchih
Rơh 2
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pêtrôs, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 64-67, klăp lah 31 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Nôk păng nchih samƀŭt dja, păng mân lah nar bu nkhât păng bơi ma tât jêh (2Pê 1:4), păng nchih samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist. Păng kuăl samƀŭt dja samƀŭt păng tŏl bar (2Pê 3:1). Ma nau khlay ta Pêtrôs, dăn uănh ta nau bôk samƀŭt Pêtrôs rơh 1.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pêtrôs ŭch n'hao nuih n'hâm phung nsing, păng đă njrăng ma nau bu nti nklă, păng mbơh ma phung nsing, Brah Krist mra plơ̆ văch ngăn, păng mbơh ma nau aƀă mra geh kêng ma nar Brah Krist plơ̆ văch. Păng mbơh ma bu ăn gĭt n'hêl, Nau Kôranh Brah Ngơi jêng tă bơh Kôranh Brah nơm ngơi ngăn, mâu ôh tă bơh bunuyh (2Pê 1:20-21; 3:15-16), păng nti lah, bu moh i gĭt năl Kôranh Brah, gŭ rêh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch đŏng, bu moh i rŏng ma Kôranh Brah, rŏng ma bunuyh chiao meng đŏng.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)
- Nau đă ăn lơ ma jru ta nau nsing ma Brah Yêsu Krist (1:3-11)
- Nau Pêtrôs ntĭnh nôk păng bơi khât, ndrel ma nau khlay ta Nau Kôranh Brah Ngơi (1:12-21)
- Nau njrăng ma phung nơm nti nklă (2:1-22)
- Nau Kôranh Yêsu plơ̆ văch (3:1-16)
- Nau ntĭnh đă njrăng n'glĕ dŭt (3:17-18)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Simôn i bu kuăl Pêtrôs nchih. Gâp bunuyh sơm kơl jan kar ma* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Brah Yêsu Krist, ndrel ma i kôranh oh mon Păng, dăn ôp nau ueh lăng khân ay may i lĕ sŏ dơn jêh nau nsing ma Păng i dŭt khlay, i tâm ban ma nau nsing hên. Bân lĕ sŏ dơn jêh nau nsing i nây tă bơh nau sŏng Brah Yêsu Krist i Brah bân, ndrel ma i nơm rklaih bân.* 1:1: Mat 4:18-20; 10:2; Luk 2:11 Dăn nau ueh, ndrel ma nau đăp mpăn gŭ ta khân ay may lơ ma hô ŏk, tă bơh khân ay may lơ ma n'hêl gĭt năl Kôranh Brah, ndrel ma lơ ma n'hêl gĭt năl Brah Yêsu i Kôranh bân nây.
Nau đă ăn lơ ma jru ta nau nsing ma Brah Yêsu Krist
Tă bơh nau dơi Kôranh Brah nơm, Păng lĕ kơl bân ta ăp ntil nau, gay ma bân dơi gŭ ngao tâm di đah nau Păng nơm ŭch. Bân sŏ dơn nau kơl i nây tă bơh bân gĭt năl Păng, Păng lĕ kuăl jêh bân jêng ƀon lan Păng nơm, tă bơh nau chrêk lơp Păng nơm, ndrel ma tă bơh nau ueh Păng nơm.* 1:3: 1Ti 6:12 Tă bơh nau chrêk lơp, ndrel ma nau ueh Păng nơm nây, dâng Kôranh Brah ton ăn nau dŭt kuŏng nau dŭt khlay ma bân. Păng ton kơt nây, gay ma nuih n'hâm bân jêng tâm ban ma nuih n'hâm Kôranh Brah, nđâp ma bân klaih bơh nau djơh i tă bơh nau kơnh jan djơh i geh ta neh ntu dja.
Lah ndri ăn khân ay may nsrôyh ma lĕ nuih n'hâm, ăn ntop đŏng nau geh nuih n'hâm ueh ta nau khân ay may nsing ma Brah Yêsu Krist, jêh ri ăn ntop đŏng nau gĭt vât nau Kôranh Brah ŭch ta nau geh nuih n'hâm ueh,* 1:5: Mat 5:16; 1Pê 2:12, 15 ăn ntop đŏng nau blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh ta nau gĭt vât nau Kôranh Brah ŭch, ăn ntop đŏng nau ăt nuih n'hâm bol lah geh nau jêr ta nau blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, ăn ntop đŏng nau gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch ta nau ăt nuih n'hâm bol lah geh nau jêr,* 1:6: Gal 5:22 ăn ntop đŏng nau tâm rŏng băl ndrăng oh nô ta phung nsing ta nau gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch, jêh ri ăn ntop đŏng nau rŏng ma dâng lĕ bunuyh ta nau tâm rŏng băl ndrăng oh nô ta phung nsing.* 1:7: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10
Lah khân ay may geh dâng lĕ nau i nây lơ ma hô, lah ndri nau rêh khân ay may geh khlay, geh play ta nau gĭt năl lơ ma n'hêl Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.* 1:8: Yôh 15:4 Yơn ma bu moh i mâu geh ôh dâng lĕ nau i nây, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh cheh măt, uănh ngai mâu ôh say, jêh ri lĕ chuêl nau Kôranh Brah jut ăn kloh nau tih i păng lĕ jan ê lor ma sât nsing nơh.* 1:9: 1Yô 2:9-11
10 Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may nhhơ nau ueh ta nau gŭ ngao khân ay may, gay ma bu say Kôranh Brah lĕ kơih khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm ngăn. Lah jan kơt nây, nau nsing khân ay may mra hôm nâp nâng, mâu ôh roh.* 1:10-11: Rôm 2:7; 2Tê 2:13-15; Hêb 12:18 11 Jêh ri khân ay may mra lăp ta nau Brah Yêsu Krist mât uănh n'ho ro, nđâp ma nau răm maak, jêng nau mât uănh i Kôranh bân, i nơm rklaih bân.
Nau Pêtrôs ntĭnh nôk păng bơi khât
12 Gâp hôm nkah nau i nây ăn ma khân ay may ƀaƀơ, bol lah khân ay may lĕ gĭt jêh nau i nây, ndrel ma lĕ ndjôt nâp nau ngăn i bu lĕ ntŭm nti ma khân ay may nây nơh kađôi. 13 Nôk gâp hôm gŭ rêh ta neh ntu dja 1:13: ‘Gŭ rêh ta neh ntu dja’, mâu lah ‘Gŭ ta chun bok dja’., di ma gâp nkah khân ay may ăn khân ay may hôm kah gĭt ƀaƀơ, 14 yorlah gâp lĕ gĭt jêh, gâp gŭ rêh ta neh ntu dja hôm du ƀlât dơm, jêh ri gâp khât 1:14: ‘Gâp khât’, mâu lah ‘Bu mra n'groh chun bok săk jăn gâp’., nau i nây Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ nhhơ ăn gâp gĭt lor.* 1:14: Yôh 21:18-19 15 Lah ndri gâp gơyh ngăn nkah khân ay may, gay ma khân ay may hôm kah gĭt ƀaƀơ dâng lĕ nau i nây, jêh gâp mâu hôm gŭ ôh ta neh ntu dja.
Nau chrêk lơp Brah Yêsu
16 Nau i hên mbơh nkoch ăn khân ay may gĭt năl nau dơi Brah Yêsu Krist i Kôranh bân, ndrel ma nau Păng mra plơ̆ văch nây, mâu ôh di hên mbơh nkoch dŭt blao nau nklă, yơn ma hên lĕ say nau chrêk lơp Păng nây ma trôm măt hên nơm. 17 Kôranh Brah Bơ̆ nơm lĕ yơk Păng ăn Păng nau chrêk lơp ta nôk Kôranh Brah lah ma Păng, nđâp ma nau ang ral hô ngăn: ‘Păng dja Kon Gâp i Gâp rŏng hô ngăn, hô ngăn Gâp răm Păng’ 1:17: Mat 17:5; Mar 9:7; Luk 9:35. 18 Hên lĕ tăng jêh bŏr i nây tă bơh kalơ trôk, nôk hên gŭ ndrel ma Păng ta kalơ yôk kloh ueh.
19 Yor ma nau i nây bân lĕ gĭt lơ ma n'hêl ngăn, dâng lĕ nau ngơi mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ di ngăn. Ueh ngăn lah khân ay may iăt ngăn nau i nây, yorlah dâng lĕ nau i nây jêng tâm ban ma ŭnh sagêng i ngaang ta ntŭk ngo n'ho ma tât lôh nar, i mong Brah Krist plơ̆ văch lôh ang ta nuih n'hâm bân, jêh ri Brah Krist i rnha ‘Mbing A Ôi’ đŏng.* 1:19: Rôm 13:12; NTM 10:7; NMƠ 119:105 20 Nau i khlay rlau bu ăn khân ay may gĭt, dâng lĕ nau ntơyh i geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi, mâu geh ôh bunuyh dah ma mbơh nkoch tâng nuih n'hâm păng nơm ŭch,* 1:20-21: Rôm 15:4; 2Ti 3:15-16 21 yorlah dâng lĕ nau ntơyh i lôh bơh mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, mâu ôh di lôh tă bơh nuih n'hâm bunuyh, jêng lôh tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh nsŭk nsôr nuih n'hâm khân păng i nây.

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

*1:1 1:1: Mat 4:18-20; 10:2; Luk 2:11

*1:3 1:3: 1Ti 6:12

*1:5 1:5: Mat 5:16; 1Pê 2:12, 15

*1:6 1:6: Gal 5:22

*1:7 1:7: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10

*1:8 1:8: Yôh 15:4

*1:9 1:9: 1Yô 2:9-11

*1:10 1:10-11: Rôm 2:7; 2Tê 2:13-15; Hêb 12:18

1:13 1:13: ‘Gŭ rêh ta neh ntu dja’, mâu lah ‘Gŭ ta chun bok dja’.

1:14 1:14: ‘Gâp khât’, mâu lah ‘Bu mra n'groh chun bok săk jăn gâp’.

*1:14 1:14: Yôh 21:18-19

1:17 1:17: Mat 17:5; Mar 9:7; Luk 9:35

*1:19 1:19: Rôm 13:12; NTM 10:7; NMƠ 119:105

*1:20 1:20-21: Rôm 15:4; 2Ti 3:15-16