5
Bunuyh i mât uănh phung nsing
Lŏng phung i kôranh ta phung nsing, gâp dja jêng kôranh ma phung nsing đŏng, jêng bunuyh i lĕ say ma măt nau jêr jŏt Brah Krist, ndrel ma jêng bunuyh i mra sŏ dơn ndrel nau chrêk lơp nôk Păng nhhơ săk, gâp dăn lah ma phung i kôranh ta phung nsing* 5:1: Luk 24:48; Rôm 8:17; 2Kô 1:7 ăn mât njrăng phung nsing i tâm ban ma be biăp phung Kôranh Brah ăn ueh ma lĕ nuih n'hâm, mâu ôh di tâm ban ma bu nchâp, kŏ mâu di đŏng ma kơnh geh prăk, yơn ma ăn geh nuih n'hâm nđơr ma jan, ndri mơ di ta năp măt Kôranh Brah.* 5:2: Yôh 10:12; 21:15-17; Kar 20:28; 1Ti 3:1-7; 6:5 Phung bunuyh i Kôranh Brah de jao ăn mât njrăng nây, lơi ôh dŏng nau dơi ma tŭn jot khân păng, yơn ma ăn leo nau ueh ma khân păng i tâm ban ma be biăp phung.* 5:3: 1Kô 11:1; 2Kô 1:24 Jêh ri ta nôk Kôranh Chiăp be biăp tât ta dja, Păng mra ăn ndơ nkhôm* 5:4: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’. i hôm nâng i geh nau chrêk lơp.* 5:4: Yak 1:12; NTM 3:11
Bunuyh i nsing ma Kôranh Brah
Ơ phung drôh ndăm ăn tâm ban kơt nây đŏng, ăn iăt nau mpôl kôranh 5:5: ‘Kôranh’, mâu lah ‘Bu ranh’.. Ăn dâng lĕ khân ay may njŭr êng săk khân ay may nơm, yorlah
‘Kôranh Brah tâm rdâng đah bunuyh i n'hi êng săk,
Yơn ma Păng yô̆ nđach ma bunuyh i njŭr êng săk ŭch iăt nau Păng’ 5:5: Hôr 3:34.* 5:5: Êph 5:21; Mat 23:12; Yak 4:6
Lah ndri ăn khân ay may njŭr êng săk ta nâm Kôranh Brah nơm i geh nau dơi dô, gay ma Păng n'hao khân ay may, tât di mong Păng tay.* 5:6: Yak 4:10 Jêh ri njuyh dâng lĕ nau nklŏn rvê khân ay may ta Păng, yorlah Păng hô ngăn mân ma khân ay may.* 5:7: NMƠ 55:22; Mat 6:25-34; Phi 4:6
Ăn gŭ rngeh, jêh ri njrăng săk ăn gŭ di keh, yorlah Satăng i nơm rlăng đah khân ay may tâm ban ma yao mŭr ngrông, ndăch jŭm bunuyh, ŭch ma sa hêk.* 5:8: Luk 22:31; 2Kô 2:11; 1Tê 2:18; 5:6 Lơi ôh iăt jan tâng nau păng, ăn khân ay may gŭ nâp rkâk, ăn geh nau nsing nâp, yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh, phung oh nô khân ay may ta nau nsing lam neh ntu dja, khân păng geh nau jêr jŏt kơt khân ay may đŏng.* 5:9: Rôm 13:11-12; Êph 6:11; Yak 4:7; 2Ti 3:12 10 Kôranh Brah dŭt geh nau ueh ăp ntil ngăn, Păng lĕ kuăl jêh khân ay may nây, gay ma ăn khân ay may sŏ dơn nau chrêk lơp i hôm ƀaƀơ n'ho ro yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan nơh. Jêh khân ay may lĕ dơn nau jêr jŏt i du ƀlât nây, Păng mra rdŏk njêng khân ay may, ăn n'hâm suan ma khân ay may, ăn khân ay may dăng katang, ndrel ma ăn khân ay may gŭ nâp rkâk.* 5:10: 1Pê 1:5-6 11 Ăn nau dơi Păng hôm ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro 5:11: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt
12 Nô Silas§ 5:12: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40). i gâp kơp jêng oh nô ta nau nsing răp jăp ngăn, păng kơl gâp nchih samƀŭt gleh i dja, ndrel ma njuăl. Gâp nchih samƀŭt dja gay ma n'hao nuih n'hâm khân ay may, ndrel ma ăn khân ay may gĭt n'hêl nau ueh ngăn ngên Kôranh Brah. Ăn khân ay may gŭ nâp ta nau ueh i nây.* 5:12: 2Tê 1:1 13 Phung nsing ma Kôranh Brah i gŭ ta ƀon i bu kuăl Ƀaƀilôn đŏng, i lĕ Kôranh Brah de kơih kơt khân ay may nây, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may, jêh ri nô Markôs i gâp kơp tâm ban ma kon gâp nơm, dăn ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.* 5:13: Kar 12:25 14 Ăn khân ay may tâm ôp nau ueh lăng ndrăng nơm ma nau ueh rah rơch* 5:14: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây.. Dăn Kôranh Brah ăn nau đăp mpăn dâng lĕ khân ay may i gŭ ndrel Brah Krist.

*5:1 5:1: Luk 24:48; Rôm 8:17; 2Kô 1:7

*5:2 5:2: Yôh 10:12; 21:15-17; Kar 20:28; 1Ti 3:1-7; 6:5

*5:3 5:3: 1Kô 11:1; 2Kô 1:24

*5:4 5:4: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’.

*5:4 5:4: Yak 1:12; NTM 3:11

5:5 5:5: ‘Kôranh’, mâu lah ‘Bu ranh’.

5:5 5:5: Hôr 3:34

*5:5 5:5: Êph 5:21; Mat 23:12; Yak 4:6

*5:6 5:6: Yak 4:10

*5:7 5:7: NMƠ 55:22; Mat 6:25-34; Phi 4:6

*5:8 5:8: Luk 22:31; 2Kô 2:11; 1Tê 2:18; 5:6

*5:9 5:9: Rôm 13:11-12; Êph 6:11; Yak 4:7; 2Ti 3:12

*5:10 5:10: 1Pê 1:5-6

5:11 5:11: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

§5:12 5:12: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40).

*5:12 5:12: 2Tê 1:1

*5:13 5:13: Kar 12:25

*5:14 5:14: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây.