4
Nau rêh mhe gŭ ta Brah Krist
Yorlah Brah Krist lĕ dơn jêh nau jêr jŏt ta săk jăn Păng nơm nơh, lah ndri ăn khân ay may ndrăp săk sŏ dơn nau bu jan jêr jŏt tâm ban ma Păng đŏng. Bu moh i sŏ dơn nau jêr jŏt ta săk jăn yor ma Brah Krist, păng i nây mâu hôm ôh ŭch jan tih jât.* 4:1: 1Pê 1:6; 2Ti 3:12 Lah ndri păng i nây mâu hôm ôh gŭ rêh tâng nau kơnh djơh ta nuih n'hâm, yơn ma gŭ rêh tâng nau Kôranh Brah ŭch dơm, n'ho ma tât khât.* 4:2-4: 1Kô 6:11; Tit 3:3-6 Bơh ntơm nơh lĕ jŏ jêh khân ay may gŭ ngao jan tâng bunuyh i mâu gĭt năl Kôranh Brah, tâm dŏng, jan tâng nau kơnh djơh ta nuih n'hâm, nhêt sông nhŭl blâk blek, ndrel ma yơk mbah ma rup brah jêng ndơ ƀơ̆ ƀơch. Bu mâu vât ôh, say khân ay may mâu hôm lăp ndrel khân păng jan tay ndơ djơh i dŭt ŏk dŭt hô nây jât, ndri dâng khân păng ngơi mưch khân ay may. Yơn ma khân păng i nây mra mbơh nkoch ta năp măt Kôranh Brah ndơ i khân păng nơm lĕ jan nây nơh. Kôranh Brah lĕ jêh ndrăp gay ma phat dôih dâng lĕ bunuyh, nđâp ma bunuyh hôm rêh, nđâp ma bunuyh i lĕ khât.* 4:5: 2Kô 5:10 Yor ma nau phat dôih i nây, bu mbơh nkoch đŏng nau mhe mhan ueh ma bunuyh i aƀaơ dja lĕ khât jêh, gay ma khân păng gŭ rêh ndrel Kôranh Brah n'ho ro, bol lah săk jăn khân păng lĕ khât tâm ban ma dâng lĕ bunuyh êng kađôi.* 4:6: 1Pê 3:19
Nau gŭ rêh ta Brah Krist
Nar n'glĕ dŭt neh ntu dja lĕ bơi ma tât jêh, lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm nau mân nâp rkâk, njrăng săk gŭ di keh, gay ma blao mbơh sơm.* 4:7: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2; 1Tê 5:17 Nau i khlay rlau bu ăn khân ay may tâm rŏng ndrăng khân ay may nơm ăn dŭt hô ngăn, yorlah nau rŏng n'groh lơi nau tih ŏk rŏk ngăn.* 4:8: Hôr 10:12; Rôm 12:10 Ăn blao tâm rom ndrăng khân ay may nơm ta nhih jay khân ay may ma nuih n'hâm rah rơch, lơi ôh ŏk bâr njâr sêk.* 4:9: Rôm 12:13; 1Ti 3:2; Tit 1:8; 3Yô 1:5-8; Hêb 13:2 10 Ăp nơm khân ay may lĕ geh jêh ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam, geh ndơ êng êng băl, lah ndri ăn khân ay may blao dŏng ndơ i nây gay ma tâm kơl jan kar ndrăng khân ay may nơm, jêng bunuyh sơm kơl jan kar răp jăp ma Kôranh Brah.* 4:10-11: Rôm 12:4-8; 1Kô 12:12-31; Êph 4:11-13 11 Bu moh i mbơh nkoch, ăn păng mbơh nkoch tâm ban ma mbơh nkoch nau ngơi Kôranh Brah. Bu moh i sơm kơl jan kar ăn bu, ăn păng sơm kơl jan kar ma lĕ n'hâm suan i Kôranh Brah ăn, gay ma dâng lĕ ndơ jan ăn bu rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm tă bơh ndơ Brah Yêsu Krist lĕ jan. Ăn rnê nau chrêk lơp Păng, ndrel ma nau dơi Păng ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro* 4:11: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’..
Nau jêr jŏt phung nsing ma Brah Krist
12 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, khân ay may lơi ôh ndrŏt hih rhŏl nau bu jan jêr jŏt i dŭt hô i geh ta khân ay may nây, jêng ndơ i rlong khân ay may. Dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist geh nau jêr jŏt.* 4:12-16: 1Pê 1:6; 2:20-21; 3:14; Kar 5:40-41; Phi 1:29; 2Ti 3:12 13 Lah ndri ăn khân ay may răm maak dô, yorlah khân ay may lĕ geh jêh nau jêr jŏt ndrel Brah Krist aƀaơ dja. Lah ndri khân ay may mra răm maak dŭt hô ngăn đŏng ta nôk Păng plơ̆ văch nhhơ nau chrêk lơp Păng nơm. 14 Lah geh bu rak suai khân ay may yor ma khân ay may nsing ma Brah Krist, khân ay may lĕ geh nau ueh maak ngăn, yorlah Brah Huêng Ueh i geh nau chrêk lơp, jêng Brah Huêng Ueh Kôranh Brah nơm lĕ gŭ jêh ta khân ay may. 15 Ta phung khân ay may lơi ôh geh du huê bunuyh dơn nau jêr jŏt yor ma nkhât bu, ntŭng bu, jan ndơ djơh, mâu lah jan ê gĭt he ma nau bu êng. 16 Yơn ma lah khân ay may dơn nau jêr jŏt yor ma nsing ma Brah Krist, lơi ôh đit prêng ma nau i nây, yơn ma rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah yorlah khân ay may lĕ jêng ƀon lan Brah Krist. 17 Mong Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu bơi tât jêh, Păng phat dôih phung ƀon lan Păng nơm lor bu. Lah Păng ntơm phat dôih bân lor, lah ndri lŏng phung i mâu nsing ma nau mhe mhan ueh Kôranh Brah, ƀŏn lơ hô ma nây ƀah!* 4:17-18: 2Kô 5:10; 2Tê 1:8-10
18 ‘Lah bunuyh i sŏng lĕ geh nau jêr dâng geh nau rklaih,
Lah ndri lŏng bunuyh djơh, bunuyh i jan tih, ƀŏn lơ hô ma nây ƀah mra geh nau jêr!’ 4:18: Hôr 11:31
19 Lah ndri bu moh i geh nau bu jan jêr jŏt tâng nuih n'hâm Kôranh Brah ŭch, ăn bunuyh i nây hôm jan ueh dô, jêh ri nsing ma Kôranh Brah i năk njêng khân păng nơm hŏ, Păng răp jăp.* 4:19: Êph 2:10

*4:1 4:1: 1Pê 1:6; 2Ti 3:12

*4:2 4:2-4: 1Kô 6:11; Tit 3:3-6

*4:5 4:5: 2Kô 5:10

*4:6 4:6: 1Pê 3:19

*4:7 4:7: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2; 1Tê 5:17

*4:8 4:8: Hôr 10:12; Rôm 12:10

*4:9 4:9: Rôm 12:13; 1Ti 3:2; Tit 1:8; 3Yô 1:5-8; Hêb 13:2

*4:10 4:10-11: Rôm 12:4-8; 1Kô 12:12-31; Êph 4:11-13

*4:11 4:11: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*4:12 4:12-16: 1Pê 1:6; 2:20-21; 3:14; Kar 5:40-41; Phi 1:29; 2Ti 3:12

*4:17 4:17-18: 2Kô 5:10; 2Tê 1:8-10

4:18 4:18: Hôr 11:31

*4:19 4:19: Êph 2:10