3
Nau tâm rnglăp ndrăng ur sai
Ơ rôh me i lĕ geh sai, ăn iăt sai khân ay nơm, gay ma nau gŭ ngao khân ay leo sai i hôm tâm rdâng ma nau mhe mhan ueh sât nsing, yorlah khân păng say ur gŭ ngao ueh kơt nây, mâu ôh khăch mbơh nkoch ma nau mhe mhan ueh,* 3:1-6: Êph 5:22-24; Kôl 3:18; 1Ti 2:9-10; Tit 2:3-5 yor ma lĕ khân păng say khân ay gŭ ngao dŭt ueh, ndrel ma blao klach yơk Kôranh Brah. Lơi ôh mân ma nkrơ̆ săk, kơt lah păch sŏk, văn ndok kông nhong mayh, mâu lah nsoh bok ao i ueh ueh, yơn ma ăn blao nkrơ̆ ta trôm nuih n'hâm khân ay, jêng ndơ nkrơ̆ i mâu blao ôm, jêng nuih n'hâm mleh rmên, rah rơch, ndơ i nây i geh nau khlay dŭt hô ta năp măt Kôranh Brah. Kăl e nơh, mpôl bu ur i kloh ueh i klach yơk ma Kôranh Brah, nđâp ma rnơm ma Kôranh Brah ma lĕ nuih n'hâm, khân păng nkrơ̆ khân păng nơm ta trôm nuih n'hâm kơt i nây đŏng, nđâp ma iăt sai khân păng nơm. Kơt ndri đŏng u Sara iăt nau che Abrahăm i sai păng nơm, n'ho ma kuăl păng ‘Kôranh* 3:6: Ta rnôk Sara, bu ur vay kuăl sai khân păng nơm: ‘Kôranh’.’ đŏng. Lah khân ay jan ndơ ueh, nđâp ma mâu ôh geh nau klach ma bu lah yor ma nau nsing, lah ndri khân ay tâm ban ma kon păng đŏng.* 3:6: NNt 18:12
Ơ oh nô i lĕ geh ur, ăn tâm ban kơt i nây đŏng, gŭ đah ur iăt ma blao yơk khân păng jêng bunuyh i geh suan đê̆ ta nâm, khân păng jêng nơm Kôranh Brah ăn nau rêh n'ho ro ndrel khân may đŏng, jan kơt nây gay ma Kôranh Brah hôm iăt nau khân may mbơh sơm.* 3:7: Êph 5:25-28; Kôl 3:19; 1Tê 4:4; Gal 3:28
Nau tâm rnglăp ndrăng phung nsing
N'glĕ dŭt dja, ăn dâng lĕ khân ay may geh nuih n'hâm du ntôr nau hŏ, ăn blao tâm kơl nau jêr jŏt ndrăng nơm, ăn tâm rŏng ndrăng nơm tâm ban ma jêng oh nô du ndŭl deh hŏ, ăn geh nuih n'hâm yô̆ nđach, ndrel ma njŭr êng săk.* 3:8: Rôm 12:10 Lơi ôh jan ndơ djơh plơng ma ndơ djơh bu jan, lơi ôh rak suai plơng ma nau bu rak suai khân ay may, ăn khân ay may plơng ăn ma nau geh jêng ma bu hŏ, yorlah Kôranh Brah lĕ ŭch khân ay may jan kơt i nây, gay ma khân ay may sŏ dơn đŏng nau geh jêng Kôranh Brah.* 3:9-12: Mat 5:44; Rôm 12:17-18; 1Tê 5:15; Hêb 12:14 10 Yorlah lĕ geh nchih
‘Bu moh i ŭch gŭ rêh răm maak,
Nđâp ma geh nau rêh ueh,
Iăt ma păng i nây dơi mât bŏr mbung păng nơm, lơi ôh lôh ngơi nau djơh,
Lơi ôh lôh ngơi nau mƀrôh rlăm.
11 Iăt ma păng du lôh bơh nau djơh, jan ndơ ueh hŏ,
Iăt ma nsrôyh joi tâng ƀoi nau đăp mpăn ma bu hŏ.
12 Yorlah Kôranh Brah uănh treng jât bunuyh i sŏng,
Jêh ri iăt nau khân păng mbơh sơm,
Tih ma Păng tâm rdâng ma bu moh i jan djơh’ 3:10-12: NMƠ 34:12-16.
13 Lah khân ay may nđơr jan ndơ ueh, mâu geh ôh bunuyh ŭch jan djơh ma khân ay may,* 3:13-14: 1Pê 2:20; 4:14; Mat 5:10-12 14 yơn ma lah khân ay may dơn nau bu jan jêr jŏt, yor ma ndơ ueh khân ay may jan, lah ndri Kôranh Brah mra ăn nau geh jêng ma khân ay may. ‘Lơi ôh klach ma ndơ bu êng klach, lơi đŏng rŭng răng’ 3:14: Êsa 8:12. 15 Ăn geh Brah Krist jêng kôranh ta nuih n'hâm nau mân khân ay may nơm. Jêh ri gŭ ndrăp lor nâng ro, gay ma blao tâm ơh đah bu moh i ôp a mơm nau rnơm khân ay may yor ma khân ay may nsing ma Brah Krist.* 3:15: Mat 10:28; Luk 12:11-12; Kar 4:20 16 Yơn ma tât bu ôp khân ay may, ăn khân ay may ơh ma bu ma nau rdơ̆ rbăn, ma nau yơk, ndrel ma geh nuih n'hâm sŏng ueh, gay ma ăn bu moh i ngơi nchơt khân ay may geh nau đit prêng chrao, yorlah say ueh nau gŭ ngao khân ay may i ƀon lan Brah Krist.* 3:16: 1Pê 2:12, 15-17; 1Kô 10:32; Kôl 4:5-6 17 Lah Kôranh Brah ăn, ueh rlau lah geh nau jêr jŏt tă bơh jan ndơ ueh, đah ma geh nau jêr jŏt tă bơh jan ndơ djơh.* 3:17: 1Pê 2:20 18 Brah Krist lĕ dơn jêh nau jêr jŏt n'ho ma tât khât, yor ma nau tih bân đŏng, Păng mâu ôh khăch khât tay du tơ̆ jât gay ma n'groh lơi nau tih bân. Bol lah Păng jêng nơm i sŏng, Păng hôm dơn ntrŏ nau jêr jŏt ăn ma phung bân i bunuyh djơh, gay ma leo phung bân gŭ ndrel a Kôranh Brah nơm. Nôk Păng jêng bunuyh, bu nkhât Păng, yơn ma Brah Huêng Ueh lĕ ăn Păng dâk rêh jêh.* 3:18: Rôm 5:6-8; 6:10; Hêb 10:14 19 Jêh ri Păng hăn mbơh nkoch nau Kôranh Brah ăn ma huêng phung i gŭ ta trôm ndrung 3:19: Bân aƀaơ dja mâu hôm ôh gĭt n'hêl nau khlay Pêtrôs ta trong dja, mâu gĭt n'hêl ah Brah Krist hăn, mâu gĭt n'hêl moh ndơ Păng mbơh nkoch, mâu gĭt n'hêl bu moh Brah Krist mbơh nkoch..* 3:19-20: 1Pê 4:6; NNt 7:5-23; 2Pê 2:5 20 Huêng phung i nây kăl e nơh tâm rdâng mâu iăt Kôranh Brah ta rnôk Nôê jan duk kuŏng nơh, yơn ma Kôranh Brah hôm ăt nuih, nkhêp lah khân păng hôm rgâl nuih n'hâm djơh dôl hôm jan duk nây. Jêh ri geh bunuyh gŭ ta trôm duk nây đê̆ dơm, geh pham nuyh dơm i klaih bơh dak lêng dak dơng lam neh ntu dja. 21 Dak lêng dak dơng i nây jêng ndơ ntât nau jan ƀăptem yŭk ma dak, nau ƀăptem i nây rklaih khân ay may aƀaơ dja, nau ƀăptem yŭk ma dak i nây mâu ôh di tho ăn kloh săk jăn, yơn ma jêng nau dăn ma Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih bân, nau bân dăn i nây ăn bân geh ngăn yor ma Brah Yêsu Krist lĕ dâk rêh.* 3:21: 1Kô 6:11; Hêb 10:22 22 Păng lĕ hao ta kalơ trôk, gŭ bơh ma Kôranh Brah nơm, geh phung tông păr, phung kôranh i geh nau dơi, ndrel ma phung kôranh i geh nau dăng gŭ ta nâm Păng dadê.* 3:22: Rôm 8:34, 38-39; Kôl 2:14-15; 3:1-2

*3:1 3:1-6: Êph 5:22-24; Kôl 3:18; 1Ti 2:9-10; Tit 2:3-5

*3:6 3:6: Ta rnôk Sara, bu ur vay kuăl sai khân păng nơm: ‘Kôranh’.

*3:6 3:6: NNt 18:12

*3:7 3:7: Êph 5:25-28; Kôl 3:19; 1Tê 4:4; Gal 3:28

*3:8 3:8: Rôm 12:10

*3:9 3:9-12: Mat 5:44; Rôm 12:17-18; 1Tê 5:15; Hêb 12:14

3:12 3:10-12: NMƠ 34:12-16

*3:13 3:13-14: 1Pê 2:20; 4:14; Mat 5:10-12

3:14 3:14: Êsa 8:12

*3:15 3:15: Mat 10:28; Luk 12:11-12; Kar 4:20

*3:16 3:16: 1Pê 2:12, 15-17; 1Kô 10:32; Kôl 4:5-6

*3:17 3:17: 1Pê 2:20

*3:18 3:18: Rôm 5:6-8; 6:10; Hêb 10:14

3:19 3:19: Bân aƀaơ dja mâu hôm ôh gĭt n'hêl nau khlay Pêtrôs ta trong dja, mâu gĭt n'hêl ah Brah Krist hăn, mâu gĭt n'hêl moh ndơ Păng mbơh nkoch, mâu gĭt n'hêl bu moh Brah Krist mbơh nkoch.

*3:19 3:19-20: 1Pê 4:6; NNt 7:5-23; 2Pê 2:5

*3:21 3:21: 1Kô 6:11; Hêb 10:22

*3:22 3:22: Rôm 8:34, 38-39; Kôl 2:14-15; 3:1-2