2
Phung ƀon lan Kôranh Brah
Lah ndri ăn khân ay may mƀăr lơi hŏm dâng lĕ ndơ djơh, mƀăr lơi nau mƀrôh ndơm ăp ntil, nuih n'hâm ndŏp mpôn, nuih n'hâm mâu nach, ndrel ma mƀăr lơi nau ngơi kek bu ăp ntil!* 2:1: Rôm 13:12-14; Êph 4:22-23; Kôl 3:8-9 Ăn khân ay may nđơr joi nau nti bơh Kôranh Brah, tâm ban ma oh bê ŭch ngăn ma dak toh me, gay ma khân ay may têh kuŏng, ndrel ma tât khân ay may geh nau rklaih ngăn,* 2:2: 1Kô 3:1-2 yorlah aƀaơ dja khân ay may lĕ say jêh nau ueh Kôranh Yêsu.
Ăn khân ay may hăn a Kôranh Yêsu i geh nau rêh n'ho ro, Păng tâm ban ma lŭ blon dŭt khlay ta nhih jan brah ma Kôranh Brah, jêng lŭ blon i bunuyh de blao jan jay lĕ mƀăr lơi, yơn ma lĕ Kôranh Brah de kơih Păng, jêh ri kơp Păng jêng geh nau khlay ngăn.* 2:4-8: NMƠ 118:22; Mat 21:42; Kar 4:11 Kơt ndri đŏng khân ay may nây geh nau rêh n'ho ro, khân ay may jêng tâm ban ma lŭ blon đŏng, lah ndri ăn Kôranh Brah sŏ khân ay may tâm rnglăp băl jêng tâm ban ma jan du mlŏm jay ma Păng nơm, ăn Păng jan khân ay may jêng mpôl bunuyh jan brah i kloh ueh, i nhhơr ndơ jan brah i ăn Păng răm, yor ma ndơ Brah Yêsu Krist lĕ jan nơh. Jêh ri Brah Huêng Ueh kơl khân ay may ta nau i nây.* 2:5: Rôm 6:13; 12:1; 1Kô 3:16-17; Êph 2:21-22; Hêb 13:15 Lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi kơt nđa: ‘Kôranh Brah lah:
‘Lŏng uănh hŏm, Gâp tê̆ du mlŏm lŭ blon ma jan jay ta ƀon Yêrusalem* 2:6: ‘Ƀon Yêrusalem’, mâu lah ‘Siôn’.,
Lŭ blon i nây dŭt khlay dŭt ueh ngăn.
Bu moh i nsing ma lŭ i nây, mâu geh ôh bu ăn păng geh nau đit prêng’’ 2:6: Êsa 28:16.
Ma khân ay may i nsing, lŭ blon i nây dŭt geh nau khlay, yơn ma bunuyh i mâu ôh nsing geh nchih ma khân păng kơt nđa:
‘Du mlŏm lŭ blon i nây, bunuyh blao jan jay lŭ blon lĕ mƀăr lơi,
Yơn ma lŭ blon i nây jêng lŭ blon khlay rlau bu chrao ma jan jay dŭt nâp’ 2:7: NMƠ 118:22
Jêh ri
‘Jêng lŭ blon i jan ăn bu geh nau chêh prah,
Jêng lŭ blon i ăn bu chôt du ngai bơh nau nsing ma Kôranh Brah’ 2:8: Êsa 8:14.
Khân păng i nây dâng geh ma tâm ban ma chêh prah, yor ma mâu ôh iăt nau ngơi Kôranh Brah, nau i nây lĕ ơm Kôranh Brah ndrăp ma khân păng. Yơn ma khân ay may nây, khân ay may lĕ jêng du phung i Kôranh Brah de lĕ kơih jêh, jêng mpôl bunuyh jan brah ma Kôranh Brah i kađăch, jêng mpôl i kloh ueh, jêng ƀon lan i Kôranh Brah lĕ sŏ prăp ma Păng nơm, gay ma mbơh nkoch nau dŭt ueh i Kôranh Brah lĕ jan, Păng i lĕ kuăl khân ay may lôh bơh ntŭk ngo, hăn gŭ a ntŭk ang ntŭk Păng nơm i ueh dŭt nau ngăn nây.* 2:9: 2Kô 4:6; Êph 5:8-9
10 Bơh ntơm nơh khân ay may mâu ôh jêng du phung bunuyh,
Yơn ma aƀaơ dja khân ay may lĕ jêng du phung, jêng phung ƀon lan Kôranh Brah nơm.
Bơh ntơm nơh khân ay may mâu ôh Kôranh Brah yô̆ nđach,
Yơn ma aƀaơ dja khân ay may lĕ Kôranh Brah yô̆ nđach.* 2:10: Hôs 2:23; Rôm 9:24-26; Gal 3:7, 26-29; 6:15-16
Nau gŭ ngao phung nsing ma Brah Yêsu
11 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, khân ay may i tâm ban ma bunuyh phung bu năch bri êng ta neh ntu dja, i tâm ban ma bunuyh i gŭ njơh ta neh ntu dja du ƀlât dơm, gâp dăn khân ay may hô ngăn, ăn khân ay may der hŏm bơh nau kơnh djơh, yorlah nau kơnh i nây tâm ban ma tâm rdâng đah khân ay may, ŭch nking khân ay may mâu ăn iăt nau Kôranh Brah ŭch.* 2:11: Êph 2:19; Phi 3:20; Hêb 12:22-23 12 Ăn khân ay may gŭ ngao sŏng ta nklang phung i mâu ôh nsing ma Brah Yêsu Krist, gay ma moh ndơ i bu ngơi nchơt khân ay may jan djơh, khân păng hôm say ndơ ueh khân ay may jan, jêh ri rnê Kôranh Brah ma ndơ ueh i nây ta nar Păng phat dôih dâng lĕ bunuyh.* 2:12: Mat 5:16
13 Ăn khân ay may yơk ma dâng lĕ bunuyh i geh nau dơi êng êng ta bri dak ta neh ntu, yorlah khân ay may nsing ma Kôranh Yêsu. Ăn yơk ma kađăch jêng bunuyh i geh nau dơi rlau bu,* 2:13-17: Rôm 13:1-7 14 ăn yơk ma kôranh kuŏng i kađăch de ăn jan kar gay ma tê̆ dôih bunuyh i jan djơh, jêh ri rnê ma bunuyh i jan ueh. 15 Kôranh Brah ŭch khân ay may jan ndơ ueh. Lah khân ay may jan kơt nây, ndri dâng bunuyh i rluk mâl i mâu ôh gĭt năl Păng, mâu hôm ôh blao ngơi nau djơh ta khân ay may. 16 Dâng lĕ bân mâu hôm ôh gŭ ta nâm dah ma nau bu đă, yơn ma lơi ôh dah ma bân nơm ŭch jan ƀêng ma nsôh nau jan djơh chrao, yorlah khân ay may hôm jêng bunuyh sơm kơl jan kar ma 2:16: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Kôranh Brah.* 2:16: Rôm 6:18 17 Ăn khân ay may yơk ma dâng lĕ bunuyh, ăn rŏng ma bunuyh i lĕ nsing, jêh ri klach yơk ma Kôranh Brah, ndrel ma yơk ma kađăch.* 2:17: Rôm 12:10
Nau jêr jŏt ta Brah Yêsu Krist
18 Ơ phung dâk bu, ăn khân ay may iăt, nđâp ma yơk hŏm kôranh khân ay may nơm, mâu ôh dơn yơk ma kôranh i ueh i mleh dơm, kôranh i mâu ueh i janh, ăn khân ay may klach yơk ma păng đŏng.* 2:18: Êph 6:5-8; Kôl 3:22-25; 1Ti 6:1-2; Tit 2:9-10 19 Kôranh Brah răm maak ma bân, lah bân jan tâng nau Păng nơm ŭch, bol lah bu jan jêr jŏt mâu geh kô̆ mâu geh nau kađôi đŏng, nđâp ma gŭ iăt săk rklăk hŏ, yor ma kah gĭt ma Kôranh Brah. 20 Lah bân dơn nau bu rpăt mbang yor ma bân jan tih, lah ndri Kôranh Brah mâu ôh rnê bân, yơn ma lah bân jan ueh, jêh ri bu hôm jan jêr jŏt, ndri Kôranh Brah rnê bân.* 2:20: 1Pê 3:14; 4:14; Mat 5:10-12 21 Kôranh Brah kuăl bân gay ma dơn nau jêr jŏt kơt nây, yorlah Brah Krist lĕ dơn jêh nau jêr jŏt ntrŏ bân, gay ma leo nau ueh, ăn bân tâng kơt Păng đŏng.* 2:21: Mat 20:25-28; Yôh 13:15 22 Lĕ geh nchih lah ma Păng:
‘Păng mâu ôh prot jan tih,
Mbung Păng kŏ mâu đŏng prot geh nau ngơi mƀrôh’ 2:22: Êsa 53:9.* 2:22-23: 1Pê 3:18
23 Bol lah bu rak suai Păng, Păng kŏ mâu plơng bu đŏng, bu jan nau jêr jŏt Păng, kŏ Păng mâu ôh thăm rmat bu, păng jao ma Kôranh Brah nơm phat dôih ta nar n'glĕ dŭt nau i bu jan djơh Păng nây, jêh ri Kôranh Brah nơm năk phat dôih ma nau sŏng. 24 Brah Krist lĕ dôr jêh nau tih bân ta săk jăn Păng krêp ta si tâm rkăng, gay ma bân mâu hôm ôh geh nau tih, jêh ri gŭ ngao sŏng. Nau ji bân lĕ bah jêh, bân lĕ gŭ tâm di ma Kôranh Brah, tă bơh sôt rmanh Păng.* 2:24: Rôm 6:13; Kôl 2:14-15; 2Kô 5:18-21 25 A lor nơh bân tâm ban ma be biăp i lĕ hiơt, yơn ma aƀaơ dja bân lĕ plơ̆ jêh ta Brah Krist i nơm chiăp bân, i năk mât njrăng bân.* 2:25: Êsa 53:6; Yôh 10:11-14

*2:1 2:1: Rôm 13:12-14; Êph 4:22-23; Kôl 3:8-9

*2:2 2:2: 1Kô 3:1-2

*2:4 2:4-8: NMƠ 118:22; Mat 21:42; Kar 4:11

*2:5 2:5: Rôm 6:13; 12:1; 1Kô 3:16-17; Êph 2:21-22; Hêb 13:15

*2:6 2:6: ‘Ƀon Yêrusalem’, mâu lah ‘Siôn’.

2:6 2:6: Êsa 28:16

2:7 2:7: NMƠ 118:22

2:8 2:8: Êsa 8:14

*2:9 2:9: 2Kô 4:6; Êph 5:8-9

*2:10 2:10: Hôs 2:23; Rôm 9:24-26; Gal 3:7, 26-29; 6:15-16

*2:11 2:11: Êph 2:19; Phi 3:20; Hêb 12:22-23

*2:12 2:12: Mat 5:16

*2:13 2:13-17: Rôm 13:1-7

2:16 2:16: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

*2:16 2:16: Rôm 6:18

*2:17 2:17: Rôm 12:10

*2:18 2:18: Êph 6:5-8; Kôl 3:22-25; 1Ti 6:1-2; Tit 2:9-10

*2:20 2:20: 1Pê 3:14; 4:14; Mat 5:10-12

*2:21 2:21: Mat 20:25-28; Yôh 13:15

2:22 2:22: Êsa 53:9

*2:22 2:22-23: 1Pê 3:18

*2:24 2:24: Rôm 6:13; Kôl 2:14-15; 2Kô 5:18-21

*2:25 2:25: Êsa 53:6; Yôh 10:11-14