Samƀŭt
Pêtrôs
Nchih
Rơh 1
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pêtrôs, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 62, klăp lah 29 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Rôm i păng kuăl ‘Ƀaƀilôn’, yorlah ta nau tâm rnglăp mhe bu dŏng rnha Ƀaƀilôn ngơi hôr ma dâng lĕ phung i tâm rdâng đah Kôranh Brah (1Pê 5:13; NTM 17:1-18:24). Bơh ntơm nơh Pêtrôs jêng bunuyh văng ka dơm, jêh ri Brah Yêsu kuăl păng jêng kôranh oh mon ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây đŏng, bu nkhât păng ta ƀon Rôm, klăp lah ta năm 64-68 yor ma păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Păng nchih samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing gŭ lam ntŭk ta prăm ơ̆ bri jê̆ ta bri kuŏng Asi. Pôl lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri i nây.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Pêtrôs ŭch n'hao nuih n'hâm phung nsing ma Brah Krist, yor ma geh ŏk bu jan jêr jŏt jêh yor ma khân păng nsing ma Brah Krist, păng n'hao nuih n'hâm khân păng ăn gŭ sŏng, ăn gŭ tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch, jêh ri jan tâng nau đă mpôl kôranh bri dak. Pêtrôs kuăl phung nsing ‘Phung i gŭ chah chrai jêng tâm ban ma phung bu năch tă bơh bri êng’, păng mâu ôh ŭch lah jêng bu năch ta bri i nây ngăn, ŭch ngơi hôr bri i ngăn ma phung nsing jêng ta ƀon ueh ta kalơ trôk. Ta neh ntu dja, dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist jêng tâm ban ma bu năch bri êng dơm: ‘Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, khân ay may i tâm ban ma bunuyh phung bu năch bri êng ta neh ntu dja, i tâm ban ma bunuyh i gŭ njơh ta neh ntu dja du ƀlât dơm...’ (1Pê 2:11).
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)
- Nau rnơm phung nsing, ndrel ma nau nti ăn phung nsing gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (1:3-2:10)
- A mơm nau gŭ rêh, gay ma Kôranh Brah răm maak (2:11-4:11)
- Nau gŭ rêh lah geh bu jan nau jêr jŏt (4:12-5:11)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (5:12-14)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pêtrôs i kôranh oh mon Brah Yêsu Krist. Dăn ôp nau ueh lăng khân ay may i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh, i gŭ chah chrai jêng tâm ban ma phung bu năch tă bơh bri êng i gŭ ta bri Pŭntus, bri Galati, bri Kapađôkia, bri Asi ndrel ma ta bri Ƀithunia. Kôranh Brah bơ̆ lĕ ơm jêh kơih khân ay may, jêh ri Brah Huêng Ueh jan ăn khân ay may jêng ƀon lan Kôranh Brah, gay ma khân ay may iăt nau Brah Yêsu Krist, ndrel ma geh yô̆ nau tih tă bơh nau djrah mham Brah Yêsu Krist nơm ta phung khân ay may. Dăn nau ueh, ndrel ma nau đăp mpăn Kôranh Brah nơm gŭ ta khân ay may lơ ma hô lơ ma ŏk.* 1:2: Rôm 8:14-15; Êph 1:4-5; 2Kô 5:18-20
Nau rnơm phung nsing
Ăn rnê Kôranh Brah i bơ̆ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân. Tă bơh nau yô̆ dŭt kuŏng Păng nơm, Kôranh Brah lĕ jan jêh nuih n'hâm bân ăn mhe tâm ban ma ăn bân deh du tơ̆ jât, yor ma Păng lĕ jan Brah Yêsu Krist ăn dâk rêh bơh phung khât, ndri bân geh nau rnơm nâp rkâk ngăn Păng mra ăn bân dâk rêh đŏng.* 1:3-5: Kôl 1:5; 3:3-4; Tit 2:13 Jêh ri bân mra sŏ dơn ndơ i bân mra geh ma bân nơm i mâu blao ôm, i mâu blao ƀơ̆ ƀơch, i mâu blao huănh. Kôranh Brah lĕ ndrăp lĕ prăp jêh ndơ i bân mra geh ma bân nơm i nây ta kalơ trôk i ntŭk Păng nơm. Păng mât njrăng khân ay may ma nau dơi Păng nơm, yor ma nau khân ay may nsing ma Brah Krist n'ho ma tât khân ay may sŏ dơn nau rklaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih ta jât năp tay. Nau rklaih i nây Păng lĕ jêh ndrăp, gay ma nhhơ ta nar n'glĕ dŭt. Kơt ndri dâng khân ay may răm maak hô ngăn, bol lah rnôk dja khân ay may mâp nau jêr jŏt êng êng i geh ta nau rêh dja du ƀlât dơm* 1:6: ‘Du ƀlât dơm’, lah tâm rđâl nau rêh ta neh ntu dja đah ma nau rêh ta ƀon ueh ta kalơ, nau rêh ta neh ntu dja jêng tâm ban ma du ƀlât dơm. kađôi.* 1:6-7: 1Pê 4:12-13; 1Kô 1:8-9; 2Kô 1:3-5; 2Ti 3:12; Yak 1:2-4 Nau jêr jŏt i nây ŭch rlong nau nsing khân ay may gay ma say nau nsing i nây jêng ueh ngăn ngên, jêh ri nau nsing khân ay may geh nau khlay rlau ma mayh i mra roh, bol lah bu gŭch ma ŭnh. Ta nar Brah Yêsu Krist nhhơ săk ăn dâng lĕ bunuyh say, khân ay may mra geh nau rnê, geh nau chrêk lơp, ndrel ma geh nau yơk yor ma nau nsing i nây. Khân ay may mâu ôh vay say Păng, yơn ma khân ay may hôm rŏng Păng. Bol lah aƀaơ dja khân ay may mâu ôh say Păng kađôi, khân ay may hôm e nsing ma Păng đŏng, jêh ri geh nau răm maak dŭt hô ngăn, mâu hôm ôh blao ntât,* 1:8: Yôh 20:27-29; 2Kô 5:7-8 yor ma khân ay may sŏ dơn nau rklaih i jêng nau nkhôm tă bơh nau khân ay may nsing.* 1:9: Hêb 2:1
10 Lŏng mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, lĕ nkoch lor ma nau ueh i khân ay may sŏ dơn aƀaơ dja. Khân păng mêt uănh nsrôyh joi ma nau rklaih i nây,* 1:10-12: Luk 1:70; 10:24; 24:44-46; Rôm 1:2 11 gay ma gĭt moh nar, mơm dâng mra geh nau rklaih i nây, yorlah Brah Huêng Ueh Brah Krist i gŭ ta khân păng ăn khân păng gĭt lor ma nau jêr jŏt Brah Krist, ndrel ma nau chrêk lơp ta Păng bơh kơi nau jêr jŏt i nây. 12 Yơn ma Kôranh Brah lĕ mbơh ma khân păng, nau i khân păng mbơh nkoch nây nơh, mâu ôh geh nau khlay ăn ma khân păng nơm, jêng geh nau khlay ăn ma bân. Aƀaơ dja mpôl i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, lĕ mbơh nkoch jêh dâng lĕ nau i nây ăn ma khân ay may ta nau dơi Brah Huêng Ueh i kloh ueh i Kôranh Brah nơm đă hăn tă bơh kalơ trôk. Bol lah phung tông păr kŏ ŭch gĭt vât nau i nây hô ngăn đŏng.
Nti ăn phung nsing gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch
13 Lah ndri ăn khân ay may ndrăp nuih n'hâm nau mân ma jan kar, ndrel ma ăn blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh, ăn geh nau rnơm nâp ma nau rklaih i Brah Yêsu Krist mra ăn khân ay may ta nar Păng nhhơ săk ăn ma dâng lĕ bunuyh say. Nau rklaih i nây tă bơh nau ueh Kôranh Brah.* 1:13: Luk 12:35-37; 1Tê 5:4-6 14 Ăn khân ay may iăt nau Kôranh Brah tâm ban ma kon iăt nau mê̆ bơ̆, lơi ôh jan tâng nau kơnh djơh i geh ta nuih n'hâm kơt khân ay may vay jan nôk ê hŏ gĭt năl nau Kôranh Brah nơh.* 1:14-16: Rôm 6:6-7, 12-13; Êph 4:17-20; 1Tê 4:5 15 Dâng lĕ nau jan ăn khân ay may gŭ kloh ueh dadê, tâm ban ma Kôranh Brah i lĕ kuăl khân ay may nơh Păng kloh ueh đŏng, 16 yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih jêh Kôranh Brah lah kơt nđa: ‘Ăn khân ay may jêng kloh ueh, yorlah Gâp lĕ kloh ueh’. 1:16: KLê 11:44-45; 19:2
17 Yorlah khân ay may kuăl joi Kôranh Brah kơp Păng jêng Bơ̆, ăn klach yơk ma Păng dô, nôk khân ay may hôm gŭ ta neh ntu dja tâm ban ma bu năch bri êng i veh bêch dơm, ăn klach yơk ma Păng dô, yorlah Păng phat dôih bunuyh tâng nau khân păng nơm jan du huê du huê săk, Păng mâu ôh kơih bunuyh.* 1:17: 2Kô 5:10; 7:1 18 Khân ay may gĭt jêh, Păng lĕ chuai jêh khân ay may bơh nau gŭ rêh ơm i mâu geh khlay, i đơn tă bơh u che khân ay may. Mâu ôh di Păng lĕ chuai jêh khân ay may ma ndơ i blao roh tâm ban ma prăk mayh,* 1:18-19: Rôm 3:25-26; 1Kô 6:20; 2Kô 5:18-21; Yôh 1:29 19 yơn ma Păng lĕ chuai khân ay may ma mham khlay Brah Krist nơm i mâu ôh geh nau tih, Păng tâm ban ma kon be biăp i dŭt ueh i mâu ôh geh nau sôt grayh 1:19: Ta nau tâm rnglăp ơm, Kôranh Brah đă phung Israel sŏ mpômpa (siŭm) i dŭt ueh i mâu ôh geh nau sôt grayh dơm ma jan brah ma Kôranh Brah (NKơ 28:3).. 20 Kôranh Brah lĕ kơih Păng bơh ê hŏ geh neh ntu nơh ngăn, jêh ri nhhơ ăn bunuyh rnôk n'glĕ dŭt 1:20: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt. dja say, gay ma geh khlay ma khân ay may.* 1:20: Gal 4:4; Êph 1:9-11 21 Yor ma Păng, khân ay may lĕ nsing jêh ma Kôranh Brah i ăn Păng dâk rêh bơh phung khât, jêh ri ăn Păng geh nau chrêk lơp, gay ma khân ay may geh nau nsing, ndrel ma geh nau rnơm ma Kôranh Brah.* 1:21: Rôm 4:24-25
22 Khân ay may tâm ban ma lĕ tho ăn kloh jêh khân ay may nơm, yor ma iăt nau ngăn, ndri khân ay may lĕ blao tâm rŏng ndrăng nơm hô ngăn. Lah ndri ăn khân ay may tâm rŏng ndrăng nơm dŭt hô ma lĕ nuih n'hâm ngăn.* 1:22: Yôh 13:34; 15:12; Rôm 12:10 23 Khân ay may lĕ geh nuih n'hâm mhe tâm ban ma deh du tơ̆ jât, mâu ôh di bơh rnoi i blao ôm, jêng bơh rnoi i mâu blao ôm, tă bơh nau ngơi Kôranh Brah i rêh i hôm ƀaƀơ n'ho ro.* 1:23: Yôh 1:12-13; 3:3-8 24 Kơt lĕ geh nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi:
‘Dâng lĕ bunuyh jêng tâm ban ma rêp,
Nau ueh khân păng tâm ban ma nau ueh kao si bri.
Rêp i nây huănh,
Kao i nây rŭng đŏng,* 1:24-25: Yak 1:10-11
25 Yơn ma nau ngơi Kôranh Brah hôm ƀaƀơ n'ho ro’ 1:24-25: Êsa 40:6-8.
Nau ngơi Kôranh Brah i nây jêng nau mhe mhan ueh i lĕ bu mbơh nkoch ăn ma khân ay may nây nơh.

*1:2 1:2: Rôm 8:14-15; Êph 1:4-5; 2Kô 5:18-20

*1:3 1:3-5: Kôl 1:5; 3:3-4; Tit 2:13

*1:6 1:6: ‘Du ƀlât dơm’, lah tâm rđâl nau rêh ta neh ntu dja đah ma nau rêh ta ƀon ueh ta kalơ, nau rêh ta neh ntu dja jêng tâm ban ma du ƀlât dơm.

*1:6 1:6-7: 1Pê 4:12-13; 1Kô 1:8-9; 2Kô 1:3-5; 2Ti 3:12; Yak 1:2-4

*1:8 1:8: Yôh 20:27-29; 2Kô 5:7-8

*1:9 1:9: Hêb 2:1

*1:10 1:10-12: Luk 1:70; 10:24; 24:44-46; Rôm 1:2

*1:13 1:13: Luk 12:35-37; 1Tê 5:4-6

*1:14 1:14-16: Rôm 6:6-7, 12-13; Êph 4:17-20; 1Tê 4:5

1:16 1:16: KLê 11:44-45; 19:2

*1:17 1:17: 2Kô 5:10; 7:1

*1:18 1:18-19: Rôm 3:25-26; 1Kô 6:20; 2Kô 5:18-21; Yôh 1:29

1:19 1:19: Ta nau tâm rnglăp ơm, Kôranh Brah đă phung Israel sŏ mpômpa (siŭm) i dŭt ueh i mâu ôh geh nau sôt grayh dơm ma jan brah ma Kôranh Brah (NKơ 28:3).

1:20 1:20: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt.

*1:20 1:20: Gal 4:4; Êph 1:9-11

*1:21 1:21: Rôm 4:24-25

*1:22 1:22: Yôh 13:34; 15:12; Rôm 12:10

*1:23 1:23: Yôh 1:12-13; 3:3-8

*1:24 1:24-25: Yak 1:10-11

1:25 1:24-25: Êsa 40:6-8