Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Pêtrôs Rơh 1