Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma
Timôthê Rơh 2
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 65, klăp lah 32 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Rôm nôk păng gŭ ndrung (2Ti 1:16-17), nôk nây Timôthê gŭ ta ƀon Êphêsô. Nôk Pôl nchih samƀŭt dja păng nơm mân lah mâu hôm jŏ jât bu mra nkhât păng, yor ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (2Ti 4:6). Samƀŭt dja jêng samƀŭt Pôl nchih n'glĕ dŭt i bân hôm geh ta nau tâm rnglăp mhe.
Gay ma gĭt nau khlay ta Timôthê, dăn uănh ta nau bôk ăn bu gĭt lor ta samƀŭt Timôthê rơh 1.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pôl đă Timôthê ăn gŭ nâp ta nau tâm rdâng đah nơm nti nklă, ăn nsrôyh kơl sơm jan kar ma phung nsing, ndrel ma ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah bu jan jêr yor ma nau nsing i nây (2Ti 1:7-8). Păng đă Timôthê lơi ôh tâm rlăch ma bu lah mâu geh nau khlay (2Ti 2:16), yơn ma păng đă Timôthê ăn jan kơt nđa: ‘Nsrôyh jan kar ueh gay ma Kôranh Brah rnê. Ăn may mbơh nkoch nau Kôranh Brah ma nau ngơi ngăn, ma nau di, jêng bunuyh jan kar ma bu mâu ôh geh nau đit prêng, yorlah lĕ gĭt păng nơm jan ueh’ (2Ti 2:15). Jêh ri păng đă Timôthê hăn jô̆ khŏl păng ta trôm ndrung ta ƀon Rôm. Du trong i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja 2Ti 3:16 ‘Dâng lĕ Nau Kôranh Brah Ngơi, jêng tă bơh Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh ăn bu nchih, geh nau khlay ma ntŭm nti, ma nkah ăn kah gĭt săk, ntŭm nti hăn di trong, ntŭm nti nau gŭ rêh ăn sŏng’.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)
- Nau ntĭnh ăn gŭ răp jăp ta Brah Krist Yêsu (1:3-2:13)
- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (2:14-3:9)
- Nau đă Pôl ma Timôthê (3:10-4:8)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (4:9-21)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp kôranh oh mon Brah Krist Yêsu tâng Kôranh Brah ŭch, jêng nơm mbơh nkoch ma nau rêh i Kôranh Brah lĕ ton ma ăn bunuyh i nsing ma Brah Krist Yêsu.* 1:1: 1Ti 2:7; Kar 9:15 Gâp ŭch njuăl ăn ma may Timôthê, jêng kon gâp i gâp rŏng ngăn ngên. Dăn Kôranh Brah, ndrel ma Brah Krist Yêsu ăn nau ueh, nau yô̆, nau đăp mpăn ma may. Kôranh Brah Bơ̆ bân, Brah Krist Yêsu kôranh bân.* 1:2: Kar 16:1-3 Gâp lah ueh ma Kôranh Brah yor ma may, gâp jan kar ma Păng lĕ gĭt ta nuih n'hâm, mâu ôh jan ma ndơ djơh ndơ mâu ueh, kơt phung u che gâp lĕ jan nơh. Gâp kah gĭt ma may nâng nôk gâp mbơh sơm ăp măng ăp nar, mâu chuêl ôh. Gâp kah gĭt dak măt may hor nôk bân tâm nkhah nơh, jêh ri gâp ŭch ngăn mâp may, gay ma nuih n'hâm gâp răm maak hô ngăn.* 1:4: 2Ti 4:9 Gâp kah gĭt nau nsing may răp jăp ngăn, nau nsing i nây geh lor ta u may rnha Lois, ndrel ma ta mê̆ may rnha Ưnih đŏng, jêh ri gâp lĕ gĭt may geh nau nsing i nây đŏng.
Nau n'hao nuih Timôthê
Kơt ndri dâng gâp nkah may, ăn may dŏng lơ ma hô nau dơi i tă bơh Brah Huêng Ueh i Kôranh Brah lĕ ăn dơm dam ma may nôk gâp mbơh sơm tê̆ ti nơh,* 1:6: 1Ti 4:14-15 yorlah Kôranh Brah mâu ăn ôh nuih n'hâm i ăn bân klach, yơn ma Păng ăn bân Brah Huêng Ueh i ăn bân geh nau dơi, geh nau rŏng ma bu, nđâp ma blao mât njrăng săk.* 1:7: Rôm 8:15; 1Yô 4:18 May lơi ôh đit prêng mbơh nkoch nau khlay Kôranh Yêsu bân nơm, lơi ôh đit prêng ma gâp i gŭ ta trôm ndrung dja yor ma mbơh nkoch nau Păng. Yơn ma ăn may dơn hŏm nau jêr jŏt ndrel gâp ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Kôranh Brah ăn nau dơi ăt nau jêr jŏt i nây.* 1:8: Mat 10:32-33; Rôm 1:16; 3:12; 1Pê 4:16 Păng lĕ rklaih jêh bân, lĕ kuăl jêh bân ăn jêng phung ƀon lan Păng nơm* 1:9: Mâu lah ‘Ăn gŭ rêh kloh ueh’.. Păng kuăl kơt nây mâu ôh yor ma ndơ bân lĕ jêh jan, jêng tă bơh Păng nơm lĕ ơm ŭch ê lor ma rhăk njêng neh ntu, ndrel ma tă bơh nau ueh Păng. Nau ueh i nây Păng lĕ ăn jêh ma bân ta Brah Krist Yêsu.* 1:9: Tit 3:5-6; Êph 1:4-11 10 Aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ăn bân say nau ueh Păng nơm, bân say nau ueh Păng yor ma Brah Krist Yêsu i nơm rklaih bân lĕ văch ta dja. Brah Krist Yêsu lĕ lơh n'groh lơi nau khât, jêh ri nhhơ ăn bân gĭt năl nau rêh, nau mâu hôm blao khât tă bơh nau mhe mhan ueh.* 1:10: Rôm 6:9-10; Hêb 2:14
11 Kôranh Brah lĕ kơih gâp jêng kôranh oh mon Păng, kơih gâp gay ma mbơh nkoch ntŭm nti nau mhe mhan ueh dja ma bu 1:11: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop ta dja: ‘Ăn ma phung i mâu di phung Israel’..* 1:11: Kar 9:15; Êph 3:7 12 Ndri dâng gâp geh nau jêr jŏt dja, yơn ma gâp mâu ôh đit prêng, yorlah gâp gĭt jêh Kôranh Brah i gâp nsing dja. Păng geh nau dơi mât njrăng dâng lĕ ndơ i Păng lĕ jao ma gâp 1:12: Mâu lah ‘Dâng lĕ ndơ i gâp jao ma Păng’. n'ho ma tât nar Brah Krist Yêsu plơ̆ văch tay.* 1:12: 2Ti 2:9 13 Ăn may ndjôt nâp nau nti di i may lĕ tăng jêh bơh gâp nơh, jêh ri jan tâng kơt. Ăn may gŭ ueh ta nau nsing, ta nau rŏng ma bu i tă bơh Brah Krist Yêsu ăn.* 1:13: 2Ti 3:14 14 Ăn may mât dâng lĕ ndơ ueh i Kôranh Brah de jao jêh ăn may, Brah Huêng Ueh i kloh ueh i gŭ ta bân mra kơl ma may ta nau i nây.
15 May lĕ gĭt jêh ŏk ngăn bunuyh ta bri Asi lĕ ntlơi gâp, ta phung i nây geh Phikeluh ndrel ma Hơmôkên đŏng.* 1:15: 2Ti 4:16 16 Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau yô̆ ma rnăk vâl Ônêsiphor, yorlah ŏk tơ̆ ngăn păng n'hao nuih ăn gâp, păng mâu ôh đit prêng mâp gâp, bol lah gâp gŭ ta trôm ndrung.* 1:16-18: 2Ti 4:19; Mat 25:36 17 Nôk păng tât ta ƀon kuŏng Rôm, păng nsrôyh joi gâp tât say. 18 Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau yô̆ ma păng ta nar Kôranh Yêsu văch. May lĕ gĭt jêh păng kơl gâp ŏk ngăn ta ƀon Êphêsô nơh đŏng.

*1:1 1:1: 1Ti 2:7; Kar 9:15

*1:2 1:2: Kar 16:1-3

*1:4 1:4: 2Ti 4:9

*1:6 1:6: 1Ti 4:14-15

*1:7 1:7: Rôm 8:15; 1Yô 4:18

*1:8 1:8: Mat 10:32-33; Rôm 1:16; 3:12; 1Pê 4:16

*1:9 1:9: Mâu lah ‘Ăn gŭ rêh kloh ueh’.

*1:9 1:9: Tit 3:5-6; Êph 1:4-11

*1:10 1:10: Rôm 6:9-10; Hêb 2:14

1:11 1:11: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop ta dja: ‘Ăn ma phung i mâu di phung Israel’.

*1:11 1:11: Kar 9:15; Êph 3:7

1:12 1:12: Mâu lah ‘Dâng lĕ ndơ i gâp jao ma Păng’.

*1:12 1:12: 2Ti 2:9

*1:13 1:13: 2Ti 3:14

*1:15 1:15: 2Ti 4:16

*1:16 1:16-18: 2Ti 4:19; Mat 25:36