9
Nau vay ơm, ndrel ma nau vay mhe
Nau tâm rnglăp i ơm a lor nơh, geh nau đă êng êng ma yơk mbah Kôranh Brah, ndrel ma geh ntŭk jan brah ta neh ntu dja đŏng.* 9:1-7: NNg 26:31-37 Tâng ma nau đă i nây, bu jan du mlŏm chun bok jan brah ma Kôranh Brah, ta chun nây geh bar ơ̆ jrô, jrô i bơh năp bu, khân păng kuăl ‘Ntŭk kloh ueh’, ta ntŭk nây geh tê̆ n'gŏng sagêng, nsưng nđâp ma nŭmpăng tê̆ nhhơr.* 9:2: NNg 25:23-31 Ta vah vang jrô bơh năp jrô bơh kơi geh bok nching* 9:3: ‘Bok nching’, mâu lah ‘Bok nching tŏl bar’, yorlah hôm geh bok nguai jât nching ta mpông lăp chun i nây, ta jrô ntŭk kloh ueh., jrô i bơh kơi dŭt nây khân păng kuăl ‘Ntŭk dŭt kloh ueh’. Ta jrô i nây geh nsưng mayh ma gŭch ndơ ƀô kah, ndrel ma geh hŭp nau tâm rnglăp, lam hŭp i nây nkrêp ma mayh dadê, ta trôm hŭp i nây geh du mlŏm ngan mayh i bu tê̆ ndơ sông sa Mana, geh mŏng jra Arôn lôh nkot, ndrel ma geh rlat lŭ nchih nau tâm rnglăp ơm đŏng.* 9:4: NNg 30:1-6; 25:10-16; 16:32-34 Ta bơh lơ hŭp i nây geh rup Chêrupin 9:5: ‘Chêrupin’, jêng du ntil tông păr. jêng mbên Kôranh Brah gŭ dăch ta nây, i nar Chêrupin nkrum bơh lơ ndrŭp hŭp i nây jêng ntŭk kôranh jan brah dŭt kuŏng ma djrah mham ma dăn yô̆ nau tih. Yơn ma nau i nây hên mâu ôh dơi mbơh nkoch ăn lĕ aƀaơ dja.* 9:5: NNg 25:17-22
Ndơ ta chun bok jan brah ma Kôranh Brah lĕ jêh ndrăp kơt nây, mpôl bunuyh jan brah lăp jan kar ăp nar ta jrô ntŭk kloh ueh. Yơn ma ta jrô ntŭk dŭt kloh ueh nây, geh kôranh jan brah dŭt kuŏng dơm dơi lăp, du năm lăp du tơ̆ dơm. Păng lăp iăt ma geh ndjôt nđâp ma mham mpômpa (siŭm) i păng lĕ nhhơr ma Kôranh Brah, gay ma dơi dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih săk păng nơm, ndrel ma nau tih phung ƀon lan i săk khân păng nơm mâu ôh gĭt lah geh jan tih.* 9:7: NNg 30:10; KLê 16:11, 17 Ndri dâng Brah Huêng Ueh i kloh ueh ăn bân gĭt, nôk chun bok jan brah ma Kôranh Brah hôm e geh, phung ƀon lan ê hŏ geh trong ma lăp ta jrô ntŭk dŭt kloh ueh.* 9:8: Hêb 10:20 Nau i nây jêng ntât ma nôk aƀaơ dja, yorlah ta rnôk aƀaơ dja ndơ nhhơr ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih, ndrel ma ndơ nhhơr êng êng jât, mâu ôh dơi jan ăn kloh ngăn nuih n'hâm nau mân bunuyh i nhhơr ndơ nây.* 9:9: Hêb 7:19; 10:1-4 10 Yorlah ndơ jan tâng nau đă ta nau tâm rnglăp ơm, đă ma ndơ sông sa, ndơ nhêt, ndrel ma ndơ jut rao săk êng êng dơm, nau đă i nây man ma geh ta săk jăn, jêh ri geh nau khlay n'ho ma tât nau đă ta nau tâm rnglăp i ueh rlau.* 9:10: Kôl 2:16-17
Mham Brah Krist khlay rlau ma mham mpômpa (siŭm)
11 Aƀaơ dja Brah Krist lĕ jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng, Păng lĕ tât jêh, Păng mât uănh dâng lĕ ndơ ueh ta nau tâm rnglăp mhe. Păng lĕ lăp jêh rŏ chun bok jan brah ma Kôranh Brah ta kalơ trôk i ueh rlau, i dŭt ueh ngăn, chun i nây mâu ôh ti bunuyh jan, kŏ mâu đŏng geh ta neh ntu dja i Kôranh Brah rhăk njêng. 12 Păng tâm ban ma lăp ta ntŭk i dŭt kloh ueh jêh lĕ phiao du tơ̆, Păng mâu ôh ndjôt mham kon be nkuŏng, mâu lah mham kon ndrôk, Păng ndjôt mham săk Păng nơm chuai bân ƀaƀơ n'ho ro.* 9:12: Hêb 10:14; 2Kô 5:18-21 13 Lah mham be nkuŏng, ndrel ma mham ndrôk nkuŏng, nđâp ma buh ndrôk drôh i bu lai ma dak i bu djrah ta bunuyh i mâu ôh kloh tâng ma nau vay, lĕ jan ăn khân păng jêng kloh ta săk jăn,* 9:13: KLê 17:11; NKơ 19:1-20 14 lah ndri ƀŏn rlau ma i nây ƀah, mham Brah Krist jan ăn nuih n'hâm nau mân bân ăn kloh bơh nau tih, gay ma bân dơi yơk mbah ngăn ma Kôranh Brah i rêh ngăn, yorlah Brah Krist i mâu ôh geh nau ma nduih, nhhơr săk Păng nơm ăn ma Kôranh Brah ta nau dơi Brah Huêng Ueh i hôm n'ho ro.* 9:14: 2Kô 5:18-21; 1Pê 3:18; 1Yô 1:7; 2:1-2
15 Kơt ndri dâng Brah Krist jêng nơm leo ma nau tâm rnglăp mhe, gay ma bu moh i lĕ Kôranh Brah de kuăl jêh, sŏ dơn ndơ i Kôranh Brah lĕ ton nơh i tâm ban ma ndơ ndrây i hôm n'ho ro. Yorlah Brah Krist lĕ khât jêh gay ma rklaih bunuyh ăn klaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih yor ma nau tih khân păng nơm, nau tih i khân păng nơm jan nôk hôm gŭ ta nâm nau tâm rnglăp ơm nơh.* 9:15: Hêb 8:6; 12:24; Êph 1:18; 1Ti 2:5-6 16 Lah du huê bunuyh nchih lor samƀŭt nau ntĭnh pă drăp ndơ khlay păng nơm tât păng lĕ khât, iăt ma gĭt n'hêl nanê̆ ngăn nơm i tơm drăp ndơ khlay nây lĕ khât, 17 yorlah drăp ndơ khlay i nây dâng dơi tâm pă, tât păng nơm i tơm nây lĕ khât, nôk păng nơm i tơm nây hôm e rêh, samƀŭt i nây mâu ôh geh khlay. 18 Nau tâm rnglăp ơm a lor nơh, tât ma bu nkhât mpômpa (siŭm) nchai mham đŏng mơ dâng geh khlay:* 9:18-22: NNg 24:4-8 19 Nôk Môsê lĕ jêh mbơh ăn ma dâng lĕ phung ƀon lan gĭt dâng lĕ nau Kôranh Brah đă ta nau vay i nây nơh, păng sŏ mham kon ndrôk, ndrel ma mham kon be nkuŏng, lai ma dak, jêh ri sŏ rsau be biăp i lĕ jêh nhom ma dak chăng put ta n'ging si Hisôp yŭk ta mham i nây djrah ta samƀŭt klôn i Môsê de lĕ nchih nau vay, ndrel ma djrah ta dâng lĕ phung ƀon lan đŏng. 20 Păng lah ma khân păng: ‘Dja jêng mham i jan nau tâm rnglăp Kôranh Brah đah khân ay may, ăn khân ay may ndjôt lĕ nau Păng đă’ 9:20: NNg 24:8. 21 Jêh ri păng djrah mham i nây ta chun bok jan brah ma Kôranh Brah, ndrel ma ta ndơ dŏng ma yơk mbah Kôranh Brah kơt nây đŏng.* 9:21: NNg 8:15; KLê 7:1 22 Tâng ma nau vay phung Israel bân, bơi ma dâng lĕ ndơ gay ma jan ăn kloh ta năp măt Kôranh Brah iăt ma sŏ dŏng mham. Lah mâu geh ôh hoch mham, Kôranh Brah mâu ôh yô̆ nau tih, nau tih bunuyh hôm krêp kơt ơm.* 9:22: KLê 17:11
Brah Krist jêng ndơ jan brah
23 Kơt ndri đŏng chun bok jan brah ma Kôranh Brah, nđâp ma dâng lĕ ndơ ta trôm, iăt ma bu de sŏ mham gay ma jan ăn kloh ta năp măt Kôranh Brah, dâng lĕ ndơ i nây bu jan tâng nau Kôranh Brah nơm đă kơt i lĕ geh ta kalơ trôk i ntŭk Păng. Yơn ma ndơ i geh ta kalơ trôk nây, iăt ma sŏ mham bơh ndơ jan brah i ueh rlau ma mham mpômpa (siŭm) gay ma jan ăn kloh!* 9:23: Hêb 8:5 24 Brah Krist mâu ôh lăp ta chun bok ta jrô ntŭk kloh ueh i bunuyh jan gay ma mâp Kôranh Brah, jrô i nây mâu di ôh ndơ i ngăn, bu man ma jan tâng kơt ndơ ta kalơ trôk ri dơm. Yơn ma Brah Krist lĕ lăp ta ntŭk ta kalơ trôk ri, gay ma mâp Kôranh Brah nơm, Păng gŭ ta nây gay ma sơm dăn ăn ma bân.* 9:24: Hêb 9:11 25 Ăp năm ăp năm kôranh jan brah dŭt kuŏng sŏ mham mpômpa (siŭm) lăp ta trôm jrô ntŭk dŭt kloh ueh, păng mâu ôh sŏ mham păng nơm. Lŏng Brah Krist Păng lĕ jêh lăp ta ntŭk ta kalơ trôk ri, gay ma nhhơr săk Păng nơm du tơ̆ dơm, mâu ôh ăp năm ăp năm kơt kôranh jan brah dŭt kuŏng i nây vay jan.* 9:25-26: Hêb 7:27; 9:12; 10:14 26 Lah Brah Krist jan kơt nây ăp năm, Păng dơn nau jêr jŏt ƀaƀơ ngăn ntơm bơh njêng neh ntu, n'ho ma tât aƀaơ dja. Aƀaơ dja jêng rnôk bơi tât nar n'glĕ dŭt i nar Kôranh Brah phat dôih ma dâng lĕ bunuyh. Ta rnôk dja Păng lĕ jêh hăn ta neh ntu dja jao săk Păng nơm jêng ndơ jan brah ma Kôranh Brah gay ma n'groh lơi nau tih bunuyh, Păng jao săk Păng nơm du tơ̆ dơm, mâu hôm ôh jan jât.
27 Dâng lĕ bunuyh geh khât du tơ̆ dơm, jêh ri Kôranh Brah nơm phat dôih,* 9:27: 2Kô 5:10 28 kơt ndri đŏng Brah Krist geh khât du tơ̆ dơm nôk Păng jêng ndơ jan brah jao săk Păng nơm gay ma n'groh lơi nau tih ŏk bunuyh. Ta nar jât năp tay Păng plơ̆ tay du tơ̆ jât, mâu hôm ôh sŏ mƀăr lơi nau tih jât, Păng văch gay ma rklaih bu moh i hôm gŭ răp jăp kŏp Păng.* 9:28: Hêb 10:12, 14; 1Kô 15:23; 1Tê 4:15-17

*9:1 9:1-7: NNg 26:31-37

*9:2 9:2: NNg 25:23-31

*9:3 9:3: ‘Bok nching’, mâu lah ‘Bok nching tŏl bar’, yorlah hôm geh bok nguai jât nching ta mpông lăp chun i nây, ta jrô ntŭk kloh ueh.

*9:4 9:4: NNg 30:1-6; 25:10-16; 16:32-34

9:5 9:5: ‘Chêrupin’, jêng du ntil tông păr.

*9:5 9:5: NNg 25:17-22

*9:7 9:7: NNg 30:10; KLê 16:11, 17

*9:8 9:8: Hêb 10:20

*9:9 9:9: Hêb 7:19; 10:1-4

*9:10 9:10: Kôl 2:16-17

*9:12 9:12: Hêb 10:14; 2Kô 5:18-21

*9:13 9:13: KLê 17:11; NKơ 19:1-20

*9:14 9:14: 2Kô 5:18-21; 1Pê 3:18; 1Yô 1:7; 2:1-2

*9:15 9:15: Hêb 8:6; 12:24; Êph 1:18; 1Ti 2:5-6

*9:18 9:18-22: NNg 24:4-8

9:20 9:20: NNg 24:8

*9:21 9:21: NNg 8:15; KLê 7:1

*9:22 9:22: KLê 17:11

*9:23 9:23: Hêb 8:5

*9:24 9:24: Hêb 9:11

*9:25 9:25-26: Hêb 7:27; 9:12; 10:14

*9:27 9:27: 2Kô 5:10

*9:28 9:28: Hêb 10:12, 14; 1Kô 15:23; 1Tê 4:15-17