2
Kôranh Brah phat dôih nau tih
Dâng lĕ khân ay may i phat dôih nau tih bu, khân ay may mâu geh nau ma nsih đŏng, yorlah nôk khân ay may phat dôih nau tih bu, khân ay may dôl tê̆ dôih ma săk khân ay may nơm đŏng, yorlah khân ay may i nơm phat dôih nau tih bu, jan tih kơt bu đŏng.* 2:1: Rôm 14:10; Mat 7:1-2; Yak 4:11-12 Bân lĕ gĭt jêh, Kôranh Brah tê̆ dôih bunuyh i jan tih kơt nây jêng di ngăn. Lŏng khân ay may, khân ay may phat nau tih bu, tih ma săk khân ay may nơm hôm jan tih kơt bu đŏng. Ah khân ay may nđôn lah săk khân ay may nơm klaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih bơh? Khân ay may mưch nau Kôranh Brah jan ndơ dŭt ueh ma khân ay may bơh? Khân ay may mưch nau Păng ăt nuih, nau Păng jŏ nuih ma khân ay may bơh? Ăn khân ay may gĭt vât nau Kôranh Brah ŭch jan ndơ ueh ma khân ay may, ŭch leo khân ay may rgâl nuih n'hâm djơh.* 2:4: Kar 17:30; Mar 1:15 Ach ma nuih n'hâm khân ay may hôm dăng ko, mâu ŭch ôh rgâl nuih n'hâm djơh, khân ay may prăp nau tih lơ ma ŏk i Kôranh Brah tê̆ dôih tât ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ma nau sŏng.* 2:5-6: Yôh 3:19; 2Kô 5:10 Păng mra ăn nau nkhôm, mâu lah nau tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh, tâng ndơ khân păng nơm lĕ jêh jan. Păng mra ăn nau rêh n'ho ro ma bu moh i nsrôyh jan ndơ ueh, joi gay ma geh nau chrêk lơp i tă bơh Kôranh Brah, joi gay ma geh nau rnê tă bơh Kôranh Brah, ndrel ma joi gay ma geh nau rêh mâu blao khât i Kôranh Brah ăn.* 2:7: Kôl 3:3; 1Ti 1:16 Yơn ma Păng ji nuih tê̆ dôih hô ngăn ma bu moh i gĭt ma săk păng nơm dơm, bu moh i tâm rdâng ma nau ngăn, nkhơng ma ŭch jan ndơ djơh chrao. Kôranh Brah ăn nau rêh rnhăl, nau nklŏn rvê ma dâng lĕ bunuyh jan djơh, Păng ăn ma phung Israel lor bu, jêh ri nđâp ma phung i mâu di phung Israel* 2:9-10: ‘Phung i mâu di phung Israel’, mâu lah ‘Phung Grek’. đŏng.* 2:9-10: 2Kô 5:10 10 Yơn ma bu moh i jan ueh, Kôranh Brah ăn nau chrêk lơp, nau rnê, nau đăp mpăn. Păng ăn ma phung Israel lor bu, jêh ri nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng, 11 yorlah Kôranh Brah kơp dâng lĕ bunuyh tâm ban.* 2:11: NVa 1:16-17; Kar 10:34; 1Pê 1:17
12 Lah phung i mâu di phung Israel i mâu gĭt năl nau vay Môsê, khân păng jan tih, Kôranh Brah tê̆ dôih ma khân păng i nây ro, bol lah khân păng i nây mâu ôh gĭt năl nau vay i nây. Phung Israel i lĕ gĭt năl nau vay i nây, jêh ri hôm jan tih, Kôranh Brah tê̆ dôih ma khân păng tâm di đah nau vay i nây,* 2:12-16: Rôm 3:19-20 13 yorlah bu moh i dơn tăng nau vay i nây dơm, Kôranh Brah ê hŏ ôh kơp sŏng ta năp măt Păng nơm, bunuyh i jan tâng nau vay i nây ri mơ Păng kơp lĕ sŏng.* 2:13: Mat 7:21-23; Yak 1:22 14 Phung i mâu di phung Israel mâu geh ôh nau vay i nây, tă bơh nau khân păng hôm jan tâng nau vay i nây, khân păng nhhơ khân păng lĕ ơm gĭt êng nau vay i nây, bol lah mâu geh ôh nau vay i nây kađôi đŏng. 15 Kơt ndri khân păng nhhơ nau vay i nây i lĕ geh nchih ta nuih n'hâm khân păng, yorlah nuih n'hâm nau mân khân păng nơm lĕ mbơh êng jêh moh ndơ tih moh ndơ ueh. 16 Nôk gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma bu, gâp lah kơt dja: Geh du nar jât năp tay Kôranh Brah ăn Brah Yêsu Krist phat dôih dâng lĕ bunuyh, Păng phat dôih dâng lĕ ndơ i ndŏp ta bunuyh đŏng.* 2:16: 1Kô 4:5; 2Kô 5:10; 2Ti 4:1; NMƠ 26:2
Phung Israel, jêh ri nau vay Môsê
17 Ơ khân ay may i jêng phung Israel, khân ay may nsing ma nau vay Môsê i tă bơh Kôranh Brah, jêh ri n'hi êng săk gŭ dăch ma Kôranh Brah.* 2:17-18: Rôm 3:9; Mat 3:9; Phi 3:4-6 18 Khân ay may gĭt năl nau Kôranh Brah ŭch, ndrel ma lĕ gĭt moh ndơ ueh moh ndơ djơh, yor ma lĕ jêh bu ntŭm nti nau vay i nây ma khân ay may. 19 Khân ay may lĕ kơp êng săk khân ay may nơm blao nti nau Kôranh Brah ăn ma phung i mâu di phung Israel, nau i nây kơp êng săk khân ay may nơm tâm ban ma bunuyh blao têk bunuyh cheh măt, kơp êng săk khân ay may nơm jêng tâm ban ma nau ang ma bunuyh gŭ ta nau ngo. 20 Khân ay may kơp phung i mâu di phung Israel jêng bunuyh rluk mâl, jêng kon se, jêh ri gĭt êng săk khân ay may nơm blao nti ma khân păng, yorlah khân ay may lĕ geh nau vay i nây, jêh ri ta nau vay i nây lĕ geh dâng lĕ nau gĭt blao, lĕ geh dâng lĕ nau ngăn. 21 Ơ khân ay may i ntŭm nti bu, tih ma mâu ôh ntŭm nti săk khân ay may nơm. Khân ay may nti bu lơi ntŭng, tih ma săk khân ay may nơm ntŭng.* 2:21-24: NMƠ 50:16-21; Mat 7:3-5; 23:2-4 22 Khân ay may buay bu lơi lŏm ur lŏm sai, tih ma săk khân ay may nơm lŏm ur lŏm sai. Khân ay may lah săk khân ay may nơm biănh ma rup brah, tih ma khân ay may ntŭng ndơ nhih jan brah ma rup brah i nây 2:22: ‘Nhih jan brah ma rup brah i nây’, mâu lah ‘Nhih jan brah ma Kôranh Brah’. chrao! 23 Khân ay may n'hi êng săk khân ay may nơm gĭt năl nau vay i nây, tih ma khân ay may mưch Kôranh Brah ach ma khân ay may jan tih đah nau vay i nây,* 2:23: Rôm 3:19 24 kơt ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Ach ma phung khân ay may, dâng phung i mâu di phung Israel ngơi mưch rmot Kôranh Brah’ 2:24: Êsa 52:5.
25 Tâng ma nau vay Môsê, khân ay may i phung Israel koh ntô ma phung bu klô. Nau i nây geh nau khlay dơm lah khân ay may jan tâng dâng lĕ nau vay Môsê, yơn ma lah khân ay may jan tih đah nau vay i nây, khân ay may jêng tâm ban ma phung i mâu di phung Israel i mâu geh koh ntô.* 2:25: Mat 3:8-9 26 Jêh ri lah geh du huê bunuyh i mâu ôh di phung Israel mâu geh koh ntô, lah păng gŭ sŏng jan tâng nau vay i nây, Kôranh Brah rom păng tâm ban ma bunuyh phung Israel lĕ jêh koh ntô đŏng! 27 Bunuyh i mâu geh koh ntô mâu ôh di phung Israel, yơn ma lah păng jan tâng nau vay i nây, păng mra tê̆ dôih ma khân ay may i phung Israel ngăn ro, yorlah phung Israel i lĕ geh koh ntô jan tih ma nau vay i nây, bol lah khân păng lĕ geh nau vay i nây nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi. 28 Bunuyh phung Israel i jêng ƀon lan Kôranh Brah ngăn ngên, mâu di ôh păng jêng ƀon lan Kôranh Brah tă bơh ndŭl me dơm, mâu lah tă bơh geh koh ntô ta săk jăn dơm.* 2:28-29: Rôm 4:12; 1Kô 7:19; Gal 5:6; Phi 3:3; Kôl 2:11 29 Bunuyh phung Israel i jêng ƀon lan Kôranh Brah ngăn ngên, jêng tă bơh ndơ i geh ta nuih n'hâm, tâm ban ma geh koh ntô ta nuih n'hâm. Ndơ i nây tă bơh Brah Huêng Ueh jan, mâu tă bơh ndơ bunuyh jan tâng ma nau vay i nây. Bunuyh i nây mâu ôh joi nau rnê tă bơh bunuyh, păng joi nau rnê tă bơh Kôranh Brah.* 2:29: NVa 10:16; 30:6

*2:1 2:1: Rôm 14:10; Mat 7:1-2; Yak 4:11-12

*2:4 2:4: Kar 17:30; Mar 1:15

*2:5 2:5-6: Yôh 3:19; 2Kô 5:10

*2:7 2:7: Kôl 3:3; 1Ti 1:16

*2:9 2:9-10: ‘Phung i mâu di phung Israel’, mâu lah ‘Phung Grek’.

*2:9 2:9-10: 2Kô 5:10

*2:11 2:11: NVa 1:16-17; Kar 10:34; 1Pê 1:17

*2:12 2:12-16: Rôm 3:19-20

*2:13 2:13: Mat 7:21-23; Yak 1:22

*2:16 2:16: 1Kô 4:5; 2Kô 5:10; 2Ti 4:1; NMƠ 26:2

*2:17 2:17-18: Rôm 3:9; Mat 3:9; Phi 3:4-6

*2:21 2:21-24: NMƠ 50:16-21; Mat 7:3-5; 23:2-4

2:22 2:22: ‘Nhih jan brah ma rup brah i nây’, mâu lah ‘Nhih jan brah ma Kôranh Brah’.

*2:23 2:23: Rôm 3:19

2:24 2:24: Êsa 52:5

*2:25 2:25: Mat 3:8-9

*2:28 2:28-29: Rôm 4:12; 1Kô 7:19; Gal 5:6; Phi 3:3; Kôl 2:11

*2:29 2:29: NVa 10:16; 30:6