ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨϨⲈⲢⲈⲤⲒⲤ ⲚⲀⲄⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲎⲂ ⲈⲦⲀϤϢⲞⲠⲞ ⲈⲨϪⲰⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲄⲰ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲈⲨⲤⲰⲔ ⲚⲤⲀⲚⲞⲨⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲘⲠⲖⲀⲤⲦⲞⲚ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲨⲈⲢⲒⲈⲂϢⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨϨⲀⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ϤⲔⲞⲢϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲨⲀⲄⲰ ⲚⲀϨⲒⲚⲒⲘ ⲀⲚ ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈϤϮⲀⲤⲞ ⲈⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲚⲀⲨϨ ⲚⲄⲚⲞⲪⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲦⲀⲢⲦⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢⲔⲞⲖⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈϤϮⲀⲤⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲰⲈ ⲠⲒⲘⲀϨⲎ ⲚⲔⲨⲢⲒⲜ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲀϤⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϤⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨⲔⲀⲦⲀⲔⲖⲨⲤⲘⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲠⲞⲖⲒⲤ ⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲄⲞⲘⲞⲢⲢⲀ ⲀϤⲢⲞⲔϨⲞⲨ ⲀϤⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲀⲨ ⲈⲨⲤⲘⲞⲦ ⲚⲚⲒⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲖⲰⲦ ⲀϤⲚⲀϨⲘⲈϤ ⲈⲨϬⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲦⲤⲰϤ ⲏ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲀϤϢⲞⲠ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲚⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲑ̅ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲚⲒⲈⲨⲤⲈⲂⲎ ⲤⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲒⲞϪⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲈⲈⲢⲔⲞⲖⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲓ̅ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲦⲤⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦϬⲞⲒⲤ ⲈⲨⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲨⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲀⲨⲐⲀⲦⲎⲤ ⲚⲒⲰⲞⲨ ⲤⲈⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲀⲚ ϦⲀⲦⲞⲨϨⲎ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲪⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲤⲈⲒⲚⲒ ⲀⲚ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲚϪⲈⲞⲨⲀ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲤⲈⲈⲢⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲦⲈⲂⲚⲰⲞⲨⲒ ⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲈϨⲀⲚⲪⲨⲤⲒⲔⲞⲚ ⲚⲈⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲠϤⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲈⲨⲈⲦⲀⲔⲞ ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϬⲒ ⲘⲪⲂⲈⲬⲈ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲈⲨⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲞⲨⲚⲞϤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨϨⲨⲆⲞⲚⲎ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀϬⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲐⲰⲖⲈⲂ ⲈⲨⲞⲨⲚⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲀⲠⲀⲦⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲞⲨⲚⲞϤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲂⲀⲖ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲘⲘⲈⲦⲚⲰⲒⲔ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲔⲎⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲀⲄⲰ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲀⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲤⲀⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲈⲢϨⲀⲖ ⲚϨⲀⲚⲮⲨⲬⲎ ⲚⲤⲈⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲈⲢⲄⲨⲘⲚⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲈϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲈⲚⲦⲈⲠⲤⲀϨⲞⲨⲒ ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲀⲨⲬⲰ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈⲦⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲀⲨⲤⲰⲢⲈⲘ ⲈⲀⲨⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲪⲘⲰⲒⲦ ⲘⲂⲀⲖⲀⲀⲘ ⲪⲀ ⲂⲞⲤⲞⲢ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲈ ⲪⲂⲈⲬⲈ ⲚⲦⲈⲦⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞϨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲞⲨⲈⲰ ⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲀⲤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲤⲦⲀϨⲚⲞ ⲚⲐⲘⲈⲦⲀⲦϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒⲘⲞⲨⲘⲒ ⲚⲀⲐⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲚⲒϤ ⲈⲨϬⲰⲢⲈⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲀⲢⲀⲐⲎ ⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲀⲢⲈϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲠⲬⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲦⲬⲈⲘⲤ ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲨⲈⲢⲞⲨⲰ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲈⲪⲖⲎⲞⲨ ⲈⲨϬⲞⲤⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲪⲰⲦ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲖⲀⲚⲎ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲨⲰϢ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲈϨⲀⲚⲂⲰⲔ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲦⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϬⲢⲎⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞϤ ϤⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲨⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰϤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚⲦⲞⲨϬⲖⲈⲘⲖⲰⲘⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲚⲞⲨϦⲀⲈⲨ ⲈⲨⲦϨⲞ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒϨⲞⲨⲀϮ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲚⲤⲈⲦⲀⲤⲐⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒⲤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲤⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲚϪⲈϮⲠⲀⲢⲞⲒⲘⲒⲀ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲨϨⲰⲢ ⲀϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲚⲈϤϢⲒϮ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲈϢⲰ ⲀⲤϪⲞⲔⲘⲈⲤ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀⲤⲤⲔⲈⲢⲔⲈⲢ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲤⲖⲰⲒϨⲒ.