ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲈⲦϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲒⲞⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲘⲈⲚ ⲈⲞⲨⲈⲘ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲆⲈ ϢⲀϤⲞⲨⲈⲘ ⲞⲨⲞϮ. ⲅ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϢⲈϢϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϮ ϨⲀⲠ ⲈⲠⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲀϤϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞϤ. ⲇ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲚⲒⲘ ⲚⲐⲞⲔ ⲪⲎ ⲈⲦϮϨⲀⲠ ⲈⲞⲨⲂⲰⲔ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲠⲈϤϬⲞⲒⲤ ⲒⲈ ⲈϤⲚⲀϨⲈⲒ ⲈϤⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈϮϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲘⲈⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦϮϨⲀⲠ ⲆⲈ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲋ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲀϤⲘⲈⲨⲒ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲍ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲰⲚϦ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲘⲠϬ ⲤⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲰⲚϦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ. ⲓ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϮϨⲀⲠ ⲈⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔϢⲰϢ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲤⲈⲚⲀⲦⲀϨⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲂⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲞⲚϦ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲔⲈⲖⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲨⲈⲔⲰⲖϪ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲖⲀⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϤⲚⲀϮⲖⲞⲄⲞⲤ ⲈϪⲰϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚϮϨⲀⲠ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲘⲀϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲈϢⲦⲈⲘⲬ ⲀⲞⲨϬⲢⲞⲠ ⲒⲈ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤϬⲀϦⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ⲈⲞⲨⲈⲚⲬⲀⲒ ϪⲈ ϤϬⲀϦⲈⲘ ϤϬⲀϦⲈⲘ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϦⲢⲈ ⲀⲢⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲒⲈ ⲔⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀⲔⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ϦⲈⲚⲦⲈⲔϦⲢⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲤϦⲈⲚ ⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲰ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲤϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎ ⲒⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ϤⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲢⲈⲚϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲚⲀ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲀ ⲠⲒⲔⲰⲦ ⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲕ̅ ⲘⲠⲈⲢⲂⲈⲖ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϦⲢⲈ ⲤⲈⲞⲨⲀⲂ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨϬⲢⲞⲠ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲈϢⲦⲈⲘⲞⲨⲈⲘ ⲀϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲈϢⲦⲈⲘⲤⲈ ⲎⲢⲠ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲚⲀϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲔ ⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲬⲀϤ ⲚϦⲎⲦⲔ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲂⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲠϨⲀⲠ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ.