ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ϮϮϨⲞ ⲆⲈ ⲘⲪⲞⲒⲂⲎ ⲦⲈⲚⲤⲰⲚⲒ ⲈⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϢⲈⲘϢⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲔⲈⲚⲬⲢⲈⲈⲤ ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠⲤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮⲦⲞⲦⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲤⲚⲀⲈⲢⲬ ⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲀϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲠⲈⲘⲎⲒ ϨⲰ. ⲅ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲠⲢⲒⲤⲔⲨⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲀⲔⲨⲖⲖⲀ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀϨⲂⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲚ ⲈⲦϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲎⲒ ⲉ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲠⲈⲚⲈⲦⲞⲤ ⲠⲀⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ϮⲀⲢⲬⲎ ⲚⲦⲈϮⲀⲤⲒⲀ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲋ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤϬⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ϦⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲍ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲀⲚⲆⲢⲞⲚⲒⲔⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲞⲨⲖⲒⲀ ⲚⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎ ⲤⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲤⲞⲨⲒⲚ ⲚⲈϦⲈⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲈϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲀⲘⲠⲖⲒⲀⲦⲞⲤ ⲠⲀⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲑ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲞⲨⲢⲂⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲦⲀⲬⲎⲤ ⲠⲀⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ. ⲓ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲀⲠⲈⲖⲖⲎⲤ ⲠⲒⲤⲰⲦⲠ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲀⲢⲒⲤⲦⲞⲂⲞⲨⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲎⲢⲰⲆⲒⲞⲚ ⲠⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲢⲔⲨⲤⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲦⲢⲒⲪⲰⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲦⲢⲨⲪⲰⲤⲀ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲞⲤⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲠⲈⲢⲤⲒⲆⲀ ϮⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤϬⲒ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϦⲒⲤⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲨⲪⲞⲤ ⲠⲒⲤⲰⲦⲠ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲰⲒ ϨⲰ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲀⲤⲨⲚⲔⲢⲒⲦⲞⲤ ⲪⲖⲎⲄⲞⲚⲦⲀ ⲈⲢⲘⲎ ⲠⲀⲦⲢⲞⲂⲀ ⲈⲢⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲐⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲪⲨⲖⲞⲖⲞⲄⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲞⲨⲖⲒⲀ ⲚⲈⲢⲈⲀ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲨⲘⲠⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲢⲒⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚϮϨⲐⲎⲦⲈⲚ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲪⲰⲢϪ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲤⲀⲂⲞ ⲈⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲈⲔ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲤⲈⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲞⲨⲚⲈϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲦⲞⲨϪⲒⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲦϨⲞⲖϪ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ϢⲀⲨⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲚⲚⲒⲀⲦⲔⲀⲔⲒⲀ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲤϢⲈ ⲚⲀⲤ ϢⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲤⲀⲂⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲔⲈⲢⲈⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈϦⲞⲘϦⲈⲘ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϦⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲀϢⲪⲎ ⲢⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲘ ⲖⲞⲨⲔⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲤⲤⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲤⲰⲤⲒⲠⲀⲦⲢⲞⲤ ⲠⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲈⲢⲦⲒⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤϦⲈ ⲦⲀⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲄⲀⲒⲞⲤ ⲠⲀϢⲈⲘⲘⲞ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲀⲢⲀⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲞⲨⲀⲢⲦⲞⲤ ⲠⲒⲤⲞⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲀⲨⲬⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϨⲀⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲀⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲒⲤⲀⲂⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ