ⲍ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϫⲱϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲉϣ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲅ̅ ⲟⲩⲁⲧⲓⲱⲧ ⲟⲩⲁⲧⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϯ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲉⲩⲓ ⲉⲩⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϭⲓ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲕⲉⲡⲉⲣ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϯⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲍ̅ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ϣⲁϥϭⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲉⲩ⳿ⲓ ⲙⲉⲛ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙⲁϯ ⲁϥϯⲣⲉⲙⲏⲧ. ⲓ̅ ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϯⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲉⲩⲓⲧⲏ ⲥ ⲉⲧⲁⲩϯ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲓⲉ ⲛⲉ ⳿ⲧⲭⲣⲓⲁ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏ ⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲁϥ ϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϯ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲉⲧⲁϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲧⲁⲓⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲏⲃ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲁⲑⲃⲱⲗ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩϣⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲧϯϩⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲁϣ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲱⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲱϣ ⲉⲩⲥⲱⲧⲡ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁϥⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱϥ ⲉϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲛ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲧⲁϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ