ⲑ̅
ⲁ̅ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲗⲥⲉⲗ. ⲃ̅ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲁⲩⲙⲟⲛⲕⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲅ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲇ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲣⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥϩⲟⲃⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲙⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ ⲉⲧⲁϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲗⲁⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ. ⲉ̅ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲥⲉⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲍ̅ ⳿ⲉϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϭⲛⲉ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϣⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ. ⲑ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲫⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲕ ⲡⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲱⲙⲥ ⲉⲩϣⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉ ϣⲁ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲁ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲑⲁ ⲡⲁⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏ ⲓⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁϩⲥⲓ ⲉϥⲛⲟϫϧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ ϣⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϫⲉⲙϫⲟⲙ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁϭⲛⲉ ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⳿ⲛⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲩⲥⲱⲡⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϫⲱⲙ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲛⲟϫϧⲟⲩ. ⲕ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ϩⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲁϥⲛⲟϫϧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϧⲱⲛⲧ ϣⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲓⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲧⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲥ ⳿ⲉϣⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ϣⲁ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉϣ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲥⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ