ⲓ̅
ⲁ̅ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲣⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉϫⲉⲕ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁⲕⲏⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲩⲛ ⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⳿ⲉⲉⲗ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲁⲕⲥⲉⲃⲧⲟⲧϥ ⲛⲏⲓ. ⲋ̅ ϩⲁⲛϭⲗⲓⲗ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛϫⲱⲙ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉⲑⲣⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ. ⲏ̅ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲗⲓⲗ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲏ ⲛⲉ ⲉⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲑ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⳿ϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲏⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲁⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲣⲱ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲉⲗ ⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ϣⲁⲧⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲕ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲁⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲛⲟⲩϫϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲱⲕⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲣⲓⲕⲓ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱϣ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ϫⲉ ⲥⲱϫⲡ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉϣ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏ ⲥ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ϣⲁϥⲙⲟⲩ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲓⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϣⲱϣϥ. ⲗ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲙⲡⲓϣⲓϣ ⲫⲱⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲡⲉ ⲉⲣⲁⲟⲩⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲩⲉⲣⲑⲉⲁⲧⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲛⲁⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲣϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲉⲃⲓⲉ ⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ϩⲟⲥⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲗ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ