ⲓ̅
ⲁ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϭⲟϥⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ. ⲃ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲉⲙⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ. ⲉ̅ ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ. ⲋ̅ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ. ⲍ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲃⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϧⲁϫⲱⲓ ϩⲁⲛⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲃⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ⳿ⲙⲙⲟⲛⲓ. ⲓ̅ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁϥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲭⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϫⲟⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩ⳿Ⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲩⲗⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϭⲓⲧⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ ⲭⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉϭⲓⲧⲥ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲕ̅ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲗⲟⲃⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉ ⳿ⲧ⳿ⲫⲣⲱ ⲧⲉ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲁ ϯ⳿ⲥⲧⲟⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲧⲁⲕⲧⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲕⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ⳿ϣ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ϣϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲗ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲁϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ. ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏ ⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ