ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲁϩ ϯ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿Ⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ. ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲏⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ. ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏ ⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ϩⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲓ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϣⲟⲡϥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲛⲁⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ. ⲕ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓϣⲟⲡ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲍ̅ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲁϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉϯⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲗⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲗ̅ ⳿ⲛϯⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ