ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ. ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏ ⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ. ⲋ̅ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉ. ⲏ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲕ̅ ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉⲕϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϯⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ