ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩϫⲱⲙ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲟⲃ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲣ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲉ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥϧⲉⲗϧⲱⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲁ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲕⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ ϫⲉ ⲁⲩϧⲉⲗϧⲱⲗⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲛⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲧϧⲉⲗϧⲱⲗ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲫⲱⲕ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ