ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲟⲗϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲥ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲧⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ ⲉⲥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯ ⲛⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲁϥⲱϣϯ ⳿ⲙⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲙⲕϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩⲧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲫⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⲛⲉⲙ ⲥ̅ ⳿ⲛϥ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲱⲧⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲃⲱⲧⲥ ⲟⲩⲃⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲃⲏⲟⲩ ⳿ⲉϯ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϥ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩ ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲟⲩⲁϧⲱⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲱⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟϥ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲁϥⲟⲙⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅