^
1 JUAN
Ñaantsi Añaakaantaneri
Iitaitziri Pawa Kiteesheenkari
Iri Cristo jokaakowentairi
Owakerari inintakaantaitanewo
Kisaneentziriri Cristo
Itomipaini Pawa
Itasorenka Pawa eejatzi iisaneentashiretanewo Cristo
Pawa iitaitziri “Etakonkantsi”
Awentaashirenka otsinampaantyaawori isaawikisato
Ikenkithatakaantziri Tasorenkantsi
Ayotai ari ashi owatyeero añaashireyetai