^
GÁLATAS
Po¹ jmu² sí² lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² hɨ́n¹³ tɨ³ hué³² Galacia
Tiá² zia³² yáh³ cónh³í¹ cáun² jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ liáu³²
Lánh³ rón³² lɨ³ hi³ lɨ́n³ Po¹ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³²
Tɨ³² tsá² ná¹quian³² jë¹ Dió³² hen² Po¹
Po¹ tɨ́² jinh²³ Pé¹ já¹ juú² Antioquía
Cú²re² liáun³ bíh¹ tsá² judíos quionh³ tsá²cá²jo²¹ cun³quionh³ hi³ cha³² cáun² tsɨ́³
¿He³ bíh¹ tɨ³ quien²: hí¹ liei²¹, ho³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ tsú²?
Liei²¹ jɨ³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ Dió³²
Ta²¹ hi³ jmu² liei²¹
Hɨ³² tsɨ́³ Po¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³²
Nóh³² quioh²¹ hla¹ Agar quionh³ hla¹ Sara
Tianh³ náh² tiá³ ca³tɨ²¹ hi³ má²ná¹liáun¹ náh²
Tsá² zian² la³ cun³ hi³ hnió³ ngú³, jɨ³ tsá² zian² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹
Ma³háun³ náh² tsá²ján² tsá²ján² náh²
Nɨ́¹ má¹lɨ́²hlɨ́² lɨ́²liéinh³² tsú² tsá² hí³ né³, jáun² hah² tsú² jáɨ¹³