^
SANTIAGO
Nu loꞌo ta ycuiꞌ Ndyosi sca chaꞌ nu caꞌya tsoꞌo hique scaa na
Nu loꞌo ndojolaqui nu xñaꞌa̱ jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na chaꞌ cuxi
Chaꞌ tacati nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni na cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi
Sca ti cuayáꞌ cuaꞌni tsoꞌo na loꞌo cua ñaꞌa̱ ca ñati̱ nu lijya̱ slo na
Ntsuꞌu cña tsoꞌo chaꞌ cuaꞌni na loꞌo ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni
Cuaꞌa na xi jiꞌi̱ chaꞌ nu chcuiꞌ na
Nu loꞌo chañi chaꞌ tsoꞌo tsa nchca cuayáꞌ tiꞌ na scaa chaꞌ
Ná cuaꞌni tyaꞌa na loꞌo ñati̱ cuxi nu ntsuꞌu chalyuu
Ná chcuiꞌ na chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na
Ná chcuiꞌ na quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tonu loꞌo tyaꞌa ñati̱ na
Sca chaꞌ nu nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ culiyaꞌ
Talo na tyiqueeꞌ chaꞌ xacui̱ ycuiꞌ Ni sca chaꞌ jiꞌna nu ngüijña na jiꞌi̱