2
Jini ñuc bʌ laj coltʌntel
Jini cha'an wersa yom mi lac wen ac' ti lac pusic'al jini t'an tsa' bʌ la cubi ame laj cʌy mi mach yʌxʌlic la co. Isujm i t'an jini ángelob. Majqui jach tsi' ñusʌbeyob i t'an tsi' wersa tojoyob i mul, come ma'anic tsi' jac'ʌyob. ¿Bajche' mi mejlel lac puts'el joñonla mi woli lac ñusan jini ñuc bʌ laj coltʌntel? Lac Yum tsi' teche i subol laj coltʌntel. Jini tsa' bʌ i yubibeyob i t'an, tsi' cha' subeyonla ti isujm. Dios tsi' teme i t'an yic'otob che' bʌ tsi' pʌsʌ i sujmlel i t'an, yic'ot cabʌl i yejtal tac i p'ʌtʌlel, yic'ot bʌbʌq'uen tac bʌ, yic'ot ñuc tac bʌ i melbal. Tsi' yʌq'ueyob i c'ʌjñibal ti chajp ti chajp yic'ot jini Ch'ujul bʌ Espíritu che' bajche' yom i pusic'al.
I Yaj Coltaya winicob
Come Dios ma'anic tsi' yʌc'ʌ ti' wenta ángelob jini tal to bʌ pañimil mu' bʌ lac sub. Ts'ijbubil chuqui tsi' yʌlʌ David ti salmo: “¿Chucoch ma' wʌc' ti a pusic'al winicob x'ixicob? Yic'ot i Yalobil Winic, ¿chucoch ma' c'uxbin? Tsa' poj ac'ʌ ti chumtʌl ti pañimil ba' mach i tajayic i ñuclel ángelob. Tsa' wʌq'ue i ñuclel yic'ot i c'uxbintel ti' tojlel pejtelel chuqui tac an. Tsa' wʌq'ue i yumʌntel ti' tojlel pejtel chuqui tac an”, che'en. Che' bʌ tsi' yotsa ti' wenta pejtelel chuqui tac an, ma'anic tsa' cʌle chuqui mach aq'uebilic ti' wenta. Wʌle maxto añic woli laj q'uelben i yumʌntel. Pero mi laj q'uel Jesús, tsa' bʌ poj peq'uesʌnti ba' mach i tajayic i ñuclel ángelob, tsa'ix cha' aq'uenti i ñuclel yic'ot i c'uxbintel, cha'an tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel, come ti' yutslel i pusic'al Dios tsa' chʌmi cha'an pejtelelonla.
10 Dios tsi' mele pejtel chuqui tac an. Woli' cʌntan cha'an mi' tsictesan i ñuclel. Yom mi' yʌq'ueñob i ñuclel pejtel i yalobilob. Jini cha'an tsi' ts'ʌctesa i ye'tel ti Jesucristo la caj Coltaya che' bʌ tsi' yʌc'ʌ ti wocol cha'an mi' coltañonla cha'an mi lac taj lac ñuclel ti' tojlel.
11 Jini mu' bʌ i sʌq'uesan winicob x'ixicob yic'ot jini mu' bʌ i sʌq'uesʌntelob an jach juntiquil i Tat ti pejtelob. Jini cha'an ma'anic mi' cha'len quisin Jesús che' mi' yermanojiñob. 12 Tsi' yʌlʌ: “Mi caj c tsictesʌbeñob a c'aba'. Ti' tojlel jini tempʌbilo' bʌ mi caj j c'ʌyin a ñuclel”, che'en. 13 Tsi' yʌlʌ ja'el: “Mi caj c wen ñop Dios”. Tsi' cha' alʌ: “Wʌ' añon quic'ot calobilob tsa' bʌ i yʌq'ueyon Dios”, che'en.
14 An i bʌc'tal yic'ot i ch'ich'el i yalobilob. Jini cha'an Jesús tsi' taja i bʌc'tal yic'ot i ch'ich'el ja'el cha'an mi' yʌc' i bʌ ti chʌmel. Che' bʌ tsa' chʌmi tsi' jisa jini am bʌ i p'ʌtʌlel cha'an mi' yʌc' ti chʌmel winicob x'ixicob, jiñʌch xiba. 15 Che' jini tsi' jiti pejtelel jini cʌchʌlo' bʌ ti xiba, mu' bʌ i cha'leñob bʌq'uen come mi' cajelob ti chʌmel. 16 Melel ma'anic mi' coltan ángelob. Mi' coltan i p'olbal Abraham. 17 Jini cha'an wersa tsi' ch'ʌmʌ i bʌc'tal Jesús lajal bajche' i bʌc'tal i yermanojob cha'an mi' yochel ti c'ax ñuc bʌ motomaj yujil bʌ p'untaya. Xuc'ul i pusic'al ti' ye'tel Dios cha'an mi' tojbeñob i mul pejtelel winicob x'ixicob. 18 Tsi' yubi wocol che' bʌ tsa' pʌjyi ti mulil. Jini cha'an mi mejlel i coltan jini woli bʌ i pʌjyelob ti mulil.