5
Hermañujob, mach c'ʌñʌ c ts'ijbubeñetla baqui bʌ ora baqui bʌ q'uin mi quej i tyʌlel lac Yum.
Wen la' wujilʌch isujm mi quej i cha' tyʌlel lac Yum che' mach'an mi' ña'tyañob. Mi quej i tyʌlel che' bajche' mi tyʌlel ajxujch' ti ac'bʌlel.
Ba' bʌ ora mi yʌlob quixtyañu: Ñʌch'ʌlix pejtyel mulawil. Mach'an chʌ bʌ mi lac bʌc'ñan, che'ob, che' jini mi quej i tyʌlel i jisʌntyel. Ti saj ora jach mi quejel che' bajche' i bajq'uel x'ixic che' mi quej i ch'oc an yalobil. Mach mej ti puts'el.
Pero jatyetla, hermañujob, mach añeticla ti ic't'ojñal. Mach tyoj bʌc'ñʌjeletla mi quej la' wubin che' mi tyʌlel lac Yum che' bajche' tyoj bʌc'ñʌjeletla mi c'otyel ajxujch'.
Como pejtyeletla i cha'añetla sʌclel. I cha'añetla q'uinil. Mach i cha'añeticla ac'bʌlel. Mach i cha'añeticla ic't'ojñal.
Jin cha'an mach yom wʌyʌlonla che' bajche' yaño' bʌ. Pero yom p'ixilonla yubil. Yom mi lac wen ña'tyan.
Jini muc'o' ti wʌyel wʌyʌlob ti ac'bʌlel. Jini muc'o' bʌ ti q'uixnijel mi q'uixñañob ti ac'bʌlel.
Pero joñonla i cha'añon bʌ la q'uinil. Yom la cajñel ti wen bʌ lac ña'tyʌbal. Añʌch laj cʌñʌtyʌntyel che' mi lac wen ch'ujbin che' mi lac wen cha'len p'untyaya che' bajche' an i cʌñʌtyʌntyel soldado cha'an ti' mʌctyʌjib i tajn. Ma'ix mi lac cha'len bʌq'uen como mi lac pijtyan laj cotyʌntyel. Jiñʌch che' bajche' ma'ix i bʌq'uen soldado am bʌ i mʌctyʌjib i jol ti tsucu tyaq'uin bʌ i pixol.
Como Dios ti yajcʌyonla cha'an lac tyaj laj cotyʌntyel cha'an ti lac Yum Jesucristo mach cha'anic majliconla ti xot'mulil.
10 Jesucristo ti sajti cha'añonla cha'an ajniconla la quic'ot. Mi cuxulon tyo la mi sajtyemonixla mi quej la cajñel la quic'ot.
11 Jin cha'an ñuc isan la' bʌ la' pusic'al. Xuc'chocon la' bʌ che' bajche' chʌncol la' cha'len.
Pablo mi' cʌntisan hermañujob
12 Hermañujob, mic subeñet lojon ti wocol t'an cha'an la' q'uel ti ñuc jini mu' bʌ ti toñel ba' añetla. Lac Yum ti yajcʌyob cha'an i tyumbiñetla cha'an i cʌntisañetla.
13 Yom mi la' q'uel ti ñuc. Yom mi la' wen p'untyañob cha'an jini toñel mu' bʌ i cha'leñob. Ajñenla ti ñʌch'ʌl ti jujuntiquiletla.
14 Mic xiq'uetla hermañujob cha'an yom la' tic'ob jini mach'ʌ yomob toñel. Yom la' ñuc isʌbeñob i pusic'al jini ch'ʌjyemo' bʌ. Yom la' cotyañob jini c'uño' bʌ. Yom mi la' cuchben i t'an yaño' bʌ.
15 Cʌñʌtyan la' bʌ cha'an mach'an mi la' q'uextyʌben i simaronlel. Pero jop'ox la' chʌc melben la' bʌ chʌ bʌ wen yic'ot pejtyel yaño' bʌ je'el.
16 Bele' yom tijicñayetla.
17 Bele' cha'lenla oración.
18 Subenla Dios wocox i yʌlʌ cha'an pejtyel chʌ bʌ tyac jach mi yujtyel. Como chʌ'ʌch yometla Dios che' mi la' suben wocox i yʌlʌ como añetla ti Cristo Jesús.
19 Ma' mi la' mʌctyʌben jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios am bʌ ti la' pusic'al.
20 Mach yom mi la' p'aje' jini t'an mu' bʌ i yʌle' jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios.
21 Yom xuc'uletla cha'an mi la' wen ña'tyan chʌ bʌ wen. Ch'ujbinla jini wen bʌ.
22 Mach la' wotsan la' bʌ la' wic'ot mach'ʌ wen.
23 La'ix i wen sʌc isañetla Dios. Jiñʌch Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla i ñʌch'tyʌlel lac pusic'al. La' i lu' cʌñʌtyʌbeñetla la' ch'ujlel, la' pusic'al, la' bʌc'tyal cha'an ma'ix saj pʌjq'uemetla che' mi tyʌlel lac Yum Jesucristo.
24 Xuc'ulʌch jini tsa' bʌ i pʌyʌyetla. Mux i lu' ts'ʌctiyel pejtyel tyac ili.
Cojix bʌ saludos yic'ot cha'an i yutslel Dios
25 Hermañujob, pejcʌbeñon lojon Dios ti oración.
26 Lu' aq'ueñob saludos la quermañujob cha'an mi tsictiyel tyem añonla la quic'otyob.
27 Mic xiq'uetla ti' p'ʌtyʌlel lac Yum cha'an la' q'uelbeñob ili jun pejtyel la quermañujob.
28 La' ajniquetla ti yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo. Amén.