18
Ganuŋbe deŋem kuruŋ wor po hiyyeŋ?
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)
Be, goya goyenbe komatmiŋ hoyaŋ beleŋ Yesu hitte waŋbe, “Ganuŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hire gor niŋ deŋem yaŋ wor po hiyyeŋ?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb diriŋ dirŋeŋ kura inke komatmiŋ yago hinhande gor waŋ huwaryiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Fudinde wor po dineŋ hime. Diriŋ gahade gayenbe yiŋgeŋ al deŋem yaŋ heŋ heŋ niŋ ma nurde haŋyen. Gwahade goyen po al kura yiŋgeŋ al deŋem yaŋ heŋ heŋ niŋ ma nurde haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yirde hi bana goŋ igiŋ hurkunayiŋ. Niŋgeb al kura diriŋ gahade ga hinayiŋ marbe Al Kuruŋ diliŋde deŋem yaŋ wor po yeŋ yinyeŋ. Irde al kura deŋem moŋ diriŋ gahade gayen ne niŋ teŋ gargar iryeŋbe ne gayen niryeŋ.
“Goyenbe al kura diriŋ saŋiŋ miŋmoŋ gahade gayen ne niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ goyen al kura beleŋ mata buluŋ tike keneŋ gama irde buluŋ tiyyeŋbe mata buluŋ miŋ uryeŋ al gobe muruŋgem buluŋ wor po tiyyeŋ. Niŋgeb al hoyaŋ gama ma irkeya mata buluŋ miŋ uryeŋ al gobe hora kuruŋ kura teŋ biŋiŋde feŋ teŋ makaŋ alare temeyke kamyeŋ. Gogab gote muruŋgem buluŋ wor po goyen ma tiyyeŋ.
“Mata buluŋ titek dufaybe al biŋyaŋ hugiŋeŋ forok yeŋ tuŋaŋ yurke kateŋ haŋyen. Niŋgeb megen niŋ mar dufay buluŋ go teŋ haŋ gobe Al Kuruŋyen bearar bana haŋ geb goke buniŋeŋ nurde hime. Dufay buluŋ gobe hugiŋeŋ al biŋyaŋ forok yeŋ hiyeŋ gega, al kura dufay go gama irde mata tinayiŋ mar gobe Al Kuruŋyen bearar bana hinayiŋ geb goke buniŋeŋ nurde yuneŋ hime. Niŋgeb hange kura beleŋ girke mata buluŋde katayiŋbe hange go walde temeyayiŋ. Moŋgo hange uŋkureŋ gore girkeb ulge tumŋaŋ kak hugiŋeŋ hitiŋde gor kutek goke teŋbe hange gore buluŋde gukutek go po walde temeyayiŋ. Irdeb igiŋ hange kurhan titmiŋ manaŋ gasuŋ igiŋde kwayiŋ. Irde kahaŋge wor gwaha girkeb go wor gwahade po irayiŋ. Irdeb igiŋde kwayiŋ. Irde delge kurhan beleŋ girke mata buluŋde katayiŋbe delge go marde temeyayiŋ. Moŋgo delge uŋkureŋ gore girkeb ulge tumŋaŋ kak alare kutek goke teŋbe delge gore buluŋde gukutek go po marde temeykeb igiŋ delge kurhan titmiŋ manaŋ gasuŋ igiŋde kwayiŋ,” yinyiŋ.
Sipsip duwi hitiŋ gote maya mere
(Luk 15:3-7)
10-11 Irde sopte po gaha yinyiŋ: “Be, al kura deŋem moŋ diriŋ gahade gayenbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ doyaŋ yirde haŋ. Irde miyoŋ gobe Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ gote diliŋ mar hugiŋeŋ haŋyen. Niŋgeb al gahade goyen deŋem moŋ yeŋ iŋgogaha ma yirde hinayiŋ.* Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 11 Ne Al Urmiŋ gabe alya bereya Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ gega, mere ma nurde duwi hitŋeŋ tiyaŋ goyen yumulgaŋ tiye yeŋ wamiriŋ.
12 Be, ga nurnaŋ! Al kura sipsipmiŋ 100 hinayiŋ. Irke uŋkureŋ kura kadom yubul teŋ hoyaŋde kuyeŋ. Irkeb goŋmiŋ yeŋ tubul tiyyeŋ? Moŋ! Sipsipmiŋ 99 go yukuŋ doŋdoŋde kura gor yubul teŋbe kuŋ naŋkinyeŋ. 13 Fudinde wor po dineŋ hime. Uŋkureŋ muŋ goke naŋkeneŋ kuŋ kuŋ keneŋ teŋbe amaŋ wor po hiyyeŋ. Munaŋ 99 goke gwahade wor po ma nuryeŋ. 14 Gwahade goyen po, Nantiŋ Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ al gobe al kura diriŋ gahade gayen uŋkureŋ kura Al Kuruŋ tubul teŋ kanduk bana kuŋ kuŋ gokeb igiŋ ma nurde hi,” yinyiŋ.
Kadge kura buluŋ girkeb daha tiyayiŋ?
15 Irde sopte po, “Be, kadge kura buluŋ buluŋ girkeb kuŋ yeŋ po hikeya gabe mata buluŋmiŋ goke momoŋ irayiŋ. Irke mere go nuryeŋbe al gob sopte kadge Al Kuruŋ urmiŋ gigeŋ yara hiyyeŋ. 16 Goyenbe merege ma nurke kenem al hoyaŋ uŋkureŋ ma iraw gwahade yade ga kwayiŋ. Gogab al irawa ma karwo gore merege goyen tumŋaŋ fudinde yenayiŋ. 17 Al hoyaŋ yukayiŋ gote mere wor ma nurke keneŋbe mata buluŋmiŋ goyen Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hoyaŋ goyen momoŋ yirayiŋ. Yende mere wor ma po nurkeb al gobe Al Kuruŋyen diriŋ moŋ, mata buluŋ al yeŋ keneŋ hinayiŋ.
18 Fudinde wor po dineŋ hime. Al Kuruŋyen alya bereya doyaŋ yird yird saŋiŋ goyen deŋ duneŋ. Niŋgeb deŋ beleŋ igiŋ yenayiŋbe Al Kuruŋ wor igiŋ yiyyeŋ. Irde deŋ beleŋ buluŋ yenayiŋbe Al Kuruŋ wor buluŋ yiyyeŋ.
19 Sopte dineŋ hime. Der al iraw kura megen gar heŋya det kuraŋ nurde dufaytiriŋ uŋkureŋ po irde Nanne Al Kuruŋ tareŋ miŋyaŋ al goyen gusuŋaŋ iriryeŋbe yeŋ beleŋ epte irde dunyeŋ. 20 Gwahade niŋgeb al irawa ma karwo gwahade kura, ‘Neŋbe Yesuyen alya bereya,’ yeŋ waŋ gabu irnayiŋbe ne manaŋ waŋ yeŋya hitek,” yinyiŋ.
Meteŋ al buniŋeŋ miŋmoŋyen maya mere
21 Be, gwaha yinkeb Pita beleŋ waŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, kadne kura beleŋ buluŋ nirkeb wawuŋ dahadere mata buluŋmiŋ go halde uneŋ? Wawuŋ 7 ma dahade?” yeŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 22 Irkeb, “Wawuŋ 7 po moŋ. Buluŋ girde hikeb hugiŋeŋ halde po uneŋ hayiŋ,” ineŋbe 23 mata goke maya mere mat gaha yiriŋ: “Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yirde hi bana goŋ niŋ matabe gahade: doyaŋ al kura beleŋ meteŋ marmiŋ horamiŋ yawaramiŋ go wol henaŋ yinyiŋ. 24 Irkeb al kura doyaŋ almiŋ hitte hora kuruŋ wor po tiriŋ al goyen doyaŋ almiŋ hitte tawayamiŋ. 25 Gega al gobe hora kuruŋ go epte ma wol hetek hiriŋ geb, doyaŋ almiŋ gore, ‘Al gote beremya diriŋmiŋ weŋya detmiŋya goyen tumŋaŋ yukuŋ al hoyaŋ yunke damu tinaŋ. Irkeb hora gobe ne teweŋ,’ yiriŋ. 26 Irkeb meteŋ al go diliŋ mar gor po dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, ‘Bemel nirde ma. Horage kuruŋ gobe wol heŋ guneŋ geb,’ ineŋ eseŋ mere iryiŋ. 27 Irkeb buniŋeŋ keneŋbe, ‘Hora go wol heŋ heŋ ge ma nurayiŋ,’ ineŋ tubul tike kuriŋ. 28 Goyenbe kuŋ meteŋ al kadom hora dirŋeŋ muŋ kura unke ma wol hitiŋ al goyen kinyiŋ. Irde hapekde teŋbe, ‘Araŋeŋ horane wol hawa!’ inyiŋ. 29 Irkeb kadom go kimiŋ mar dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, ‘Bemel nirde ma yo. Horage wol heŋ guneŋ geb,’ inyiŋ. 30 Goyenbe al go buniŋeŋ ma irde kadom go tagal uneŋbe, ‘Horane wol heke gab teŋ siŋa irnayiŋ,’ yinke tukuŋ koyare keramiŋ.
31 “Be, meteŋ mar kadom beleŋ mata go keneŋbe biŋ ar yamiŋ. Irdeb kuŋ doyaŋ almiŋ go mata kuruŋ al gore tiyyiŋ goyen momoŋ iramiŋ. 32 Irkeb doyaŋ al beleŋ meteŋ almiŋ go hoy irke wakeb, ‘Geb meteŋ al buluŋ. Horane epte ma wol hetek geb, eseŋ mere nirkeb buniŋeŋ girde goŋmiŋ ginmiŋ. 33 Ne beleŋ buniŋeŋ girde kandukge kuruŋ go pasi irde gunmiŋ gwahade goyen po, ge beleŋ wor daniŋ geb kadge gwaha ma iraŋ?’ inyiŋ. 34 Doyaŋ al go biŋ ar wor po yekeb, ‘Al go koyare kernaŋ!’ yinyiŋ. Irdeb, ‘Horane tumŋaŋ wol heke gab tubul tike kuyeŋ,’ yinyiŋ. 35 Nanne Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ gore deŋ wor mata gwahade goyen po diryeŋ. Niŋgeb kadtiŋ yago buluŋ dirnayiŋ goyen bitiŋde mat wor po halde yuneŋ hinayiŋ. Mali hende hendem ma tinayiŋ,” yinyiŋ.

*18:10-11: Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 11 Ne Al Urmiŋ gabe alya bereya Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ gega, mere ma nurde duwi hitŋeŋ tiyaŋ goyen yumulgaŋ tiye yeŋ wamiriŋ.