2
Ana a Iziraeli
Hinya ndinyo ana a Iziraeli: Rubini, Simioni, Lawi, Juda, Isakari, Zabuloni, Dani, Yusufu, Benjamini, Nafutali, Gadi na Asheri.
Ana a Juda
Ana a Juda ni Eri, Onani na Shela. Juda wavyarirwa hinya ahahu ni Bathi-Shua mchetu wa Chikanani. Naye Eri, mwana wa kpwandza wa Juda, wakala mui matsoni pha Mwenyezi Mlungu, naye Mwenyezi Mlungu achimuolaga. Na Tamari, mkpwaza-mwana wa Juda, wamvyarira Peresi na Zera. Ana osi a Juda ni atsano a chilume.
Ana a Peresi ni Hezironi na Hamuli. Ana a Zera kala ni atsano, nao ni Zimuri, Ethani, Hemani, Kalikoli na Dara. 2:7 Joshuwa 7:1Mwana wa Karimi kala ni Akari, yuya waarehera mashaka Aiziraeli kpwa kuhala vitu vyotengbwa kpwa ajili ya Mlungu ili viangamizwe tsetsetse. Na mwana wa Ethani kala ni Azaria.
Ana a Hezironi ariovyarirwa, ni Jerahimeeli, Ramu na Kalebu.* 2:9 Kalebu ni sawa na Kelubai.
Chivyazi cha Ramu
10 Ramu kala ni ise wa Aminadabu, na Aminadabu kala ni ise wa Nashoni yekala chilongozi wa atu a Juda. 11 Nashoni kala ni ise wa Salimoni, na Salimoni achikala ise wa Boazi. 12 Boazi wamvyala Obedi, na Obedi achimvyala Jese. 13 Jese wamvyala Eliabu, mwanawe wa kpwandza wa chilume, na wa phiri achikala Abinadabu, wa hahu achikala Shimea, 14 wa ne achikala Nethaneli, wa tsano achikala Radai, 15 wa sita achikala Ozemu na wa sabaa achikala Daudi. 16 Ndugu zao achetu kala ni Seruya na Abigaili. Ana a hahu a Seruya kala ni Abishai, Joabu, na Asaheli. 17 Abigaili wavyala Amasa. Ise wa Amasa kala ni Jetheri, Muisimaili.
18 Phahi, Kalebu mwana wa Hezironi wavyarirwa ana ni mchewe Azuba, na Jeriothi. Ana a chilume a Azuba kala ni Jesheri, Shobabu na Aridoni. 19 Azuba ariphofwa, Kalebu walóla mchetu wanjina aihwaye Efuratha na achivyala naye mwana mlume aihwaye Huri. 20 Naye Huri wavyala Uri; na Uri naye achimvyala Bezaleli. 21 Hezironi ariphokala na miaka mirongo sita walóla mwana mchetu wa Makiri, ise wa Giliadi; naye wamvyarira Segubu. 22 Segubu wamvyala Jairi, ambaye kala ana midzi mikulu mirongo miiri na mihahu kpwenye tsi ya Giliadi. 23 Ela Geshuri na Aramu amfuta midzi mikulu ya Havothi-Jairi, Kenathi na mitaaye, jumulaye midzi mirongo sita. Hinya osi kala ni ana a Makiri ise wa Giliadi. 24 Hezironi ariphofwa, Kalebu wamuhala ufwa nine mdide Efuratha, 2:24 Kala ni kawaida kpwa Aeburania kuhala ufwa mkpwaza nduguye ela si mkpwaza ise, mendzerepho ndiyo sababu phapha phaihwa Kalebu-Efuratha. yekala mkpwaza ise Hezironi, naye achimuvyarira Ashuri, ise wa Tekoa.
25 Na ana a Jerahimeeli, mwana mvyere wa Hezironi kala ni hinya: Wa kpwandza kala ni Ramu, yelungirwa ni Buna, Oreni, Ozemu na Ahija. 26 Jerahimeeli piya kala ana mchetu wanjina yeihwa Atara. Iye ndiye yekala ninengbwa wa Onamu. 27 Na ana a Ramu, mwana mvyere wa Jerahimeeli ni Maazi, Jamini na Ekeri. 28 Ana a Onamu ni Shamai na Jada. Ana a Shamai ni Nadabu na Abishuri. 29 Na mkpwaza Abishuri kala anaihwa Abihaili, naye wavyala Ahibani na Molidi. 30 Ana a Nadabu kala ni Seledi na Apaimu. Seledi wafwa bila kuphaha mwana. 31 Mwana wa Apaimu kala ni Ishi. Ishi achikala isengbwa wa Sheshani. Sheshani naye achikala isengbwa wa Ahilai. 32 Ana a Jada, mwanáo wa Shamai kala ni Jetheri na Jonathani. Jetheri wafwa bila kuphaha mwana. 33 Ana a Jonathani ni Pelethi na Zaza. Hinya ndio ariokala a chivyazi cha Jerahimeeli. 34 Sheshani kaphahire ana a chilume ela a chichetu. Naye Sheshani kala ana mtumwa Mmisiri yeihwa Jahira. 35 Ndipho Sheshani achilavya mwanawe mchetu alólwe ni Jahira, mtumwawe, naye achimuvyarira mwana yeihwa Atai. 36 Atai wamvyala Nathani, Nathani wamvyala Zabadi. 37 Zabadi wamvyala Efilali na Efilali wamvyala Obedi. 38 Obedi wamvyala Jehu, na Jehu achimvyala Azaria; 39 Azaria wamvyala Helesi na Helesi achimvyala Eleasa. 40 Eleasa wavyala Sisimai na Sisimai achimvyala Shalumu. 41 Shalumu wamvyala Jekamia na Jekamia achimvyala Elishama.
Chivyazi cha Kalebu
42 Na ana a Kalebu, mwanao wa Jerahimeeli kala ni Mesha, mwanawe mvyere, yekala ise wa Zifu. Maresha ndiye yekala isengbwa wa Heburoni. 43 Ana a Heburoni kala ni Kora, Tapua, Rekemu na Shema. 44 Shema wamvyala Rahamu, yekala isengbwa wa Jorikeamu. Rekemu wamvyala Shamai. 45 Mwana wa Shamai kala ni Maoni na Maoni achikala isengbwa wa Bethi-Suri. 46 Efa yekala mwanachetu wa Kalebu wavyala Harani, Moza na Gazezi. Harani wamvyala Gazezi. 47 Ana a Jadai kala ni Regemu, Jothamu, Geshani, Peleti, Efa na Shaafu. 48 Maaka, mwanachetu wa Kalebu, wavyala Sheberi, na Tirihana. 49 Chisha achivyala Shaafu, yekala isengbwa wa Madimana na Sheva ise wa Makibena na Gibeya. Mwana mchetu wa Kalebu kala ni Akisa. 50 Hinya ndinyo kala ni ana a Kalebu.
Ana a Huri, mwana mvyere wa Efuratha ni Shobali yekala muandzilishi wa mudzi wa Kiriathi-Jearimu, 51 Salima, muandzilishi wa mudzi wa Bethilehemu na Harefu, yekala muandzilishi wa mudzi wa Bethi-Gaderi. 52 Shobali, muandzilishi wa mudzi wa Kiriathi-Jearimu wakala na ana anjina a chilume, nao kala ni Haroe, na nusu ya Amenuhothi. 53 Na atu a mryango wa Kiriathi-Jearimu kala ni Aithiri, na Aputhi, na Ashumathi, na Amishirai. Kula kpwa aha kpwaphahikana atu a Zora Eshitaoli. 54 Chivyazi cha Salima ni Bethilehemu, na Anetofa, Atirothi-Bethi-Joabu, nusu ya Amenuhothi na Azori. 55 Na atu a mryango wa Aandishi ariola Jabezi ni Atirathi, Ashimeathi na Asukathi. Hinyo ndinyo Akeni, ariola kpwa Hamathi, mkare wa mbari ya Rekabu.

2:7 2:7 Joshuwa 7:1

*2:9 2:9 Kalebu ni sawa na Kelubai.

2:24 2:24 Kala ni kawaida kpwa Aeburania kuhala ufwa mkpwaza nduguye ela si mkpwaza ise, mendzerepho ndiyo sababu phapha phaihwa Kalebu-Efuratha.