3
Ana a mfalume Daudi
Hinya ndio ana alume a Daudi ariovyalwa mudzi wa Heburoni. Wa kpwandza kala ni Amunoni, ariyemvyala na Ahinoamu, wa kula Jeziriili. Wa phiri ni Danieli ariyemvyala na Abigaili, kula Karimeli. Wa hahu ni Abusalomu, ariyemvyala na Maaka, mwana mchetu wa Talimai, mfalume wa Geshuri. Wa ne kala ni Adonija ariyemvyala na Hagithi. Wa tsano kala ni Shefatia, ariyemvyala na Abitali, na wa sita kala ni Ithireamu ariyemvyala na mchewe yeihwa Egila. 3:4 2 Samueli 5:4–5; 1 Afalume 2:11; 1 Nyakati 29:27Hano ana sita waavyala wakati a hiko Heburoni, ambako watawala kpwa miaka sabaa na miezi sita. Na achitawala kpwa miaka mirongo mihahu na mihahu wakati kala a Jerusalemu. 3:5 2 Samueli 11:3Hinya ni ana ariovyalwa ni Daudi na mchewe Bathisheba mwana mchetu wa Amieli wakati a hiko Jerusalemu: Shimea, Shobabu, Nathani na Selemani. Ana anjina a Daudi ni Ibuhari, Elishuwa, Elifeleti, Noga, Nefegi, Jafia; Elishama, Eliada na Elifeleti, atu tisiya. Hinya osi kala ni ana a Daudi, mbali na ana a anachetue. Tamari kala ni mwanáo wao mchetu.
10 Atu a chivyazi cha Selemani kala ni Rehoboamu yemvyala Abija, Abija yemvyala Asa, Asa yemvyala Jehoshafati, 11 Jehoshafati yemvyala Jehoramu, Jehoramu yemvyala Ahaziya, Ahaziya yemvyala Joashi, 12 Joashi yemvyala Amaziya, Amaziya yemvyala Azaria, Azaria yemvyala Jothamu, 13 Jothamuna yemvyala Ahazi, Ahazi yemvyala Hezekiya, Hezekiya yemvyala Manase, 14 Manase yemvyala Amoni, Amoni yemvyala Josiya. 15 Ana a Josiya ni hinya, wa kpwandza ni Johanani, wa phiri ni Jehoyakimu, wa hahu Zedekiya, na wa ne Shalumu. 16 Jehoyakimu kala ana ana airi a chilume; Jekonia na Zedekiya.
Chivyazi cha chifalume
bada ya kutsamizwa kpwa lazima
17 Ana a Jekonia, ariyehalwa mateka kala ni Shealitieli, 18 Malikiramu, Pedaya, Shenazari, Jekamia, Hoshama na Nebadia. 19 Ana a Pedaya kala ni Zerubabeli na Shimei. Ana a Zerubabeli kala ni Meshulamu na Hanania mwanáo wao mchetu kala ni Shelomithi. 20 Anae anjina atsano ni Hashuba, Oheli, Berekiya, Hasadia na Jushabu-Hesedi. 21 Ana a Hanania kala ni Pelatia na Jeshaya, na mwanawe Refaya, na mwanawe Arinani, na mwanawe Obadiya, na mwanawe Shekania. 22 Mwanangbwa wa Shekania kala ni Shemaya, na ana a Shemaya kala ni Hatushi, Igali, Baria, Neariya na Shafati. Osi jumula kala ni atu sita. 23 Ana a Neariya kala ni ahahu, nao ni Elioenai, Hezekiya na Azirikamu. 24 Ana a Elioenai kala ni sabaa, nao ni Hodavia, Eliashibu, Pelaya, Akubu, Johanani, Delaya na Anani.

3:4 3:4 2 Samueli 5:4–5; 1 Afalume 2:11; 1 Nyakati 29:27

3:5 3:5 2 Samueli 11:3