4
Vivyazi vyanjina vya Juda
Ana a Juda kala ni Peresi, Hezironi, Karimi, Huri na Shobali. Reaya mwana wa Shobali wavyala Jahathi, na Jahathi achivyala Ahumai na Lahadi. Hino ndiyo miryango ya atu a Zora. Hano ndio ariokala ana a Etamu: Jeziriili, Ishima na Idibashi. Nao mwanáo wao mchetu kala ni Hazeleliponi, Penueli kala ni isengbwa wa Gedori, na Ezeri kala ni isengbwa wa Husha. Hinya ndinyo ana a Huri, mwana wa kpwandza wa Efuratha, muandzilishi wa mudzi wa Bethilehemu. Na Ashuri, ise wa Tekoa, kala ana achetu airi, Hela na Naara. Naara achimuvyarira Ashuri ana hinya: Ahuzamu, Heferi, Temeni na Haahashitari. Na ana a Hela kala ni Serethi, Sohari na Ethinani. Kozi kala ni isengbwa wa Anubu na Zobeba, piya kala ni mkarengbwa wa atu a miryango ya Ahariheli, mwana wa Harumu. Naye Jabezi kala anaishimika kuriko nduguze. Nine wamuiha Jabezi mana waamba, “Namvyala na utsungu munji sana.” 10 Ndipho Jabezi achimvoya Mlungu wa Iziraeli achiamba, “Nakuvoya unibariki, na unienjereze miphaka yangu. Mkpwonoo naukale phamwenga nami na unirinde ili nisiphahwe ni mai.” Phahi Mlungu wamjaliya arigogavoya. 11 Naye Kelubu, mwanáo wa Shuha, kala ni isengbwa wa Mehiri, ambaye wakala isengbwa wa Eshitoni. 12 Eshitoni kala ni isengbwa wa Bethi-Rafa, Pasea na Tehina isengbwa wa Iri-Nahashi. Hinya ndinyo atu a Reka. 13 Ana a Kenazi kala ni Othinieli na Seraya. Ana a Othinieli kala ni Hatathi na Meonothai.* 4:13 Chieburania taina Meonothai. 14 Meonothai kala ni isengbwa wa Ofura. Seraya kala ni isengbwa wa Joabu, muandzilishi wa Ge-harashimu, phaihwa vivyo mana atu ariosagala mumo kala ni mafundi. 15 Na ana a Kalebu mwana wa Jefune kala ni Iru, Ela na Naamu. Mwana wa Ela ni Kenazi. 16 Ana a Jehaleleli kala ni Zifu, Zifa, Tiria na Asareli. 17 Ana a Ezirahi kala ni Jetheri, Meredi, Eferi na Jaloni. Mmwenga wa akaza Meredi kala ni mwanangbwa wa Farao yeihwa Bithia. Bithia wavyala Miriamu, Shamai na Ishiba isengbwa wa Eshitemoa. 18 Na mchewe Myahudi wavyala Jeredi muandzilishi wa Gedori, Heberi muandzilishi wa Soko na Jekuthieli muandzilishi wa Zanoa. 19 Mkpwaza Hodia kala ni mwanáo mchetu wa Nahamu, mwanawe mmwenga kala ni isengbwa wa Keila kula Garimi na ye wanjina kala ni isengbwa wa Eshitemoa kula Maaka. 20 Ana a Shimoni kala ni Amunoni, Rina, Beni-Hanani na Tiloni. Ana a Ishi kala ni Zohethi na Beni-Zohethi. 21 Ana a Shela mwana wa Juda kala ni Eri isengbwa wa Leka, na Laada isengbwa wa Maresha, na atu a miryango ya afumao nguwo za katani swafi kula mudzi wa Bethi-Ashibea, 22 Jokimu na atu kula Kozeba, na Joashi na Sarafu, ambao atawala hiko Moabu na Jashubi-Lehemu. 4:22 uchilinganisha na Chieburania inaamba, Jashubi-Lehemu. (Kumbukumbu zizi ni za kare sana.) 23 Hinya kala ni atu akufinyanga nyungu ariosagala Netaimu na Gedera. Aho asagala kuko na achimuhumikira mfalume.
Ana a Simioni
24 Ana a Simioni kala ni Nemueli, Jamini, Jaribu, Zera na Shauli. 25 Shalumu kala ni mwana wa Shauli, naye Shulamu achimvyala Mibusamu, na Mibusamu achimvyala Mishima. 26 Ana a Mishima kala ni Hamueli, ariyemvyala Zakuri na Zakuri achimvyala Shimei. 27 Shimei wakala ana ana alume kumi na sita na ana achetu sita. Ela nduguze taayakala na ana anji, wala mryango wao wosi tauyaenjerezeka dza vira atu a Juda. 28  4:28 Joshuwa 19:2–8Nao asagala hiko Beeri-Sheba, Molada, Hazari-Shuali, 29 Biliha, Ezemu, Toladi, 30 Bethueli, Horima, Zikilagi, 31 Bethi-Marikabothi, Hasari-Susimu, Bethi-Biri na Shaaraimu. Ihi ndiyo yokala midzi yao hadi Daudi ariphotawala. 32 Na piya asagala kpwenye malalo matsano gozunguluka midzi ihi, nago ni Etamu, Aini, Rimoni, Tokeni na Ashani, 33 phamwenga na vidzidzi vyozunguluka midzi hiyo, nayo yafika hadi Baali. Higa ndigo gokala makalo gao na aika kumbukumbu za akare ao.
34 Naye Meshobabu, na Jamuleki, Josha mwana wa Amaziya, 35 Joeli, Jehu mwana wa Joshibia mwana wa Seraya, mwana wa Asieli, 36 Elioenai, Jaakoba, Jeshohava, Asaya, Adieli, Jesimieli, Benaya, 37 Ziza mwana wa Shifi, mwana wa Aloni, mwana wa Jedaya, mwana wa Shimuri, mwana wa Shemaya. 38 Aha chiohadzwa madzina ndinyo okala akulu katika miryango yao, na atu a nyumba za ise zao zichienjerezeka sana. 39 Phahi aphiya hadi ryango ra kumenyera Gedori, hadi uphande wa mlairo wa dzuwa wa dete hiro, kuendzera mifugo yao nyasi. 40 Kuko achendaona nyasi nyinji, tsona za kunyinyiha, na tsi yenye kala ina nafwasi, yahurira na ina amani. Atu ariokala himo pho kare ni Ahamu. 41 Na hinyo arioandikpwa madzina gao, amenya hiko siku za Hezekiya mfalume wa Juda, achibananga-bananga mahema ga Ahamu na Ameuni ariosagala kuko na achiangamiza tsetsetse, nao taako hata rero. Ariphomala kuaolaga Ahamu na Ameuni, aho asagala kuko mana kpwa kukala hiko kala kuna nyasi za mangʼondzi gao. 42 Atu magana matsano kahi ya atu a mbari ya Simioni, alongozwa ni Pelatia, Neariya, Refaya na Uzieli anangbwa a Ishi akpwendavamia tsi ya myango ya Seiri. 43 Nao akpwendaangamiza mabaki ga Amaleki ariotiya, achisagala kuko hadi rero.

*4:13 4:13 Chieburania taina Meonothai.

4:22 4:22 uchilinganisha na Chieburania inaamba, Jashubi-Lehemu.

4:28 4:28 Joshuwa 19:2–8