5
Ana a Rubini
5:1 Mwandzo 35:22; 49:3–4Ana a Rubini, mwana mvyere wa Iziraeli (mana iye ndiye ariyevyalwa wa kpwandza; ela kpwa sababu watiya najisi chitanda cha ise kpwa kulala na mkpwaza ise, hakiye ya mvyalwa wa kpwandza yahewa ana a Yusufu, mwana wa Iziraeli. Kpwa hivyo, Rubini kaandikirwe kpwenye vitabu vya kumbukumbu kulengana na iyo haki ya mvyalwa wa kpwandza. 5:2 Mwandzo 49:8–10Dzagbwe mbari ya Juda ndiyo iriyokala na nguvu kushinda mbari zosi za Iziraeli na kahi ya chivyaziche kpwatuluka mfalume, ela haki ya mvyalwa wa kpwandza yahewa Yusufu). Ana a Rubini, mwana mvyere wa Iziraeli kala ni Hanoki, Palu, Hezironi na Karimi. 5:4 2 Afalume 15:29Ana a Joeli kala ni Shemaya, Shemaya ariyevyala Gogu, Gogu ariyevyala Shimei, Shimei ariyevyala Mika, Mika ariyevyala Reaya, Reaya ariyevyala Baali, Baali ariyevyala Beera, ambaye Tiligathi-Pilineseri, mfalume wa Ashuru, wamuhala mateka. Beera ndiye ariyekala mkpwulu wa atu a Arubini. Na ndugu zao a miryango yao, hipho iriphoolangbwa kulengana na vivyazi vyao, mkpwulu wao kala ni Jeieli, na Zakariya, na Bela, mwana wa Azazi, mwana wa Shema, mwana wa Joeli. Aha asagala seemu ya Aroeri hadi Nebo na Baali-Meoni. Na uphande wa mlairo wa dzuwa, asagala hata kanda-kanda ya jangbwa rophiya hadi muho wa Yufurati, kpwa kukala mifugo yao kala ikaenjerezeka sana ko tsi ya Giliadi. 10 Na wakati wa kutawala Sauli, atu a mbari ya Rubini apigana viha na Ahagari, achiaolaga, nao achisagala mwao mahemani kpwenye tsi yosi ya uphande wa mlairo wa dzuwa wa Giliadi.
Ana a Gadi
11 Ana a Gadi asagala tsi ya Bashani kufikira Saleka na midzi yao kala ikaphakana na midzi ya ana a Rubini. 12 Joeli ndiye ariyekala mkpwulu wao ko Bashani, a asaidizie achikala ni Shafamu, na Janai, na Shafati. 13 Na ndugu zao kulengana na mbari za ise zao kala ni Mikaeli, Meshulamu, Sheba, Jorai, Jakani, Zia na Eberi, atu sabaa. 14 Hinyo ndio ariokala ana a Abihaili, mwana wa Huri, mwana wa Jaroa, mwana wa Giliadi, mwana wa Mikaeli, mwana wa Jeshishai, mwana wa Jado, mwana wa Buzi. 15 Ahi, mwana wa Abudieli, mwana wa Guni, ndiye ariyekala mkpwulu wa mbari za ise zao. 16 Aho atu a Gadi asagala ko Giliadi, kahi ya Bashani na vidzidzivye na kpwenye weru wosi wa kurisira wa Sharoni, hadi kufikira mwakpwe miphakani. 17 Hinyo osi aandikpwa kpwenye kumbukumbu zao za vivyazi wakati Jothamu ariphokala mfalume wa Juda, na wakati wa Jeroboamu, mfalume wa Iziraeli.
Mbari ya Rubini, Gadi na nusu ya mbari ya Manase ayapiga viha
18 Ana a Rubini, na ana a Gadi, na nusu ya mbari ya Manase kala ana anajeshi elufu mirongo mine na ne, magana sabaa na mirongo sita ariokala masujaa, awezao kupigana viha kuhumira ngao, panga na maha. 19 Nao apigana viha na Ahagari, Ajeturi, Anafishi na Anodabu. 20 Mlungu achiaterya na nyo Ahagari na osi ariokala phamwenga nao achitiywa mikononi mwao. Mana amririra Mlungu wakati wa vyo viha, naye achiajibu mavoyo gao kpwa kukala kala akamkuluphira iye. 21 Achihala zewe mifugo yao: ngamia elufu mirongo mitsano, mangʼondzi elufu magana mairi na mirongo mitsano na punda elufu mbiri, piya ahala atu elufu gana mwenga. 22 Atu anji aolagbwa, kpwa kukala vyo viha kala ni vya Mlungu. Nao achisagala tsi iyo hadi ariphotsamizwa kpwa lazima.
Nusu ya mbari ya Manase
23 Nusu ya atu a mbari ya Manase kala ni anji sana, aho asagala kpwenye yo tsi kuandzira Bashani hadi Baali-Herimoni, Seniri na mwango Herimoni. 24 Na hinya ndinyo akulu a mbari za ise zao: Eferi, Ishi, Elieli, Azirieli, Jeremia, Hodavia na Jadieli. Atu aho kala anamanyikana sana kukala ni masujaa a kupigana viha na akulu a mbari za ise zao. 25 Ela amuasi Mlungu wa akare ao. Aho aabudu milungu ya atu a tsi iyo ambayo Mlungu kala akaangamiza mbere zao. 26  5:26 2 Afalume 15:19; 2 Afalume 15:29; 2 Afalume 17:6Ndipho Mlungu wa Iziraeli achifyakatsira Puli, mfalume wa Ashuru, ambaye piya aihwa Tiligathi-Pilineseri, ariyeatsamiza kpwa lazima nyo Arubini, Agadi na nusu ya mbari ya Manase, achiaphirika hadi Hala, Habori, Hara na muho wa Gozani, nao a kuko hadi rero.

5:1 5:1 Mwandzo 35:22; 49:3–4

5:2 5:2 Mwandzo 49:8–10

5:4 5:4 2 Afalume 15:29

5:26 5:26 2 Afalume 15:19; 2 Afalume 15:29; 2 Afalume 17:6