6
Ana a Lawi
Ana a Lawi kala ni Gerishoni, Kohathi na Merari. Nao ana a Kohathi kala ni Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli. Na ana a Amuramu kala ni Aruni, Musa na Miriamu. Ana a Aruni kala ni Nadabu, Abihu, Eliazari na Ithamari. Eliazari kala ni isengbwa wa Finehasi, na Finehasi wavyala Abishuwa, na Abishuwa achivyala Buki, na Buki achivyala Uzi, na Uzi achivyala Zerahia, na Zerahia achivyala Merayothi, na Merayothi achivyala Amariya, na Amariya achivyala Ahitubu, na Ahitubu achivyala Sadoki, na Sadoki achivyala Ahimaazi, Ahimaazi wavyala Azaria, na Azaria achivyala Johanani, 10 na Johanani achivyala Azaria (ndiye hiye ariyehenda kazi ya ulavyadzi-sadaka kpwenye nyumba yodzengbwa ni Selemani hiko Jerusalemu). 11 Azaria kala ni isengbwa wa Amariya, na Amariya ni isengbwa wa Ahitubu, 12 Ahitubu ni isengbwa wa Sadoki, na Sadoki ni isengbwa wa Shalumu, 13 Shalumu ni isengbwa wa Hilikiya, Hilikiya ni isengbwa wa Azaria, 14 Azaria ni isengbwa wa Seraya, Seraya ni isengbwa wa Jehosadaki; 15 naye Jehosadaki watsamizwa kpwa lazima, hipho Mwenyezi Mlungu ariphoatsamiza atu a Juda na a Jerusalemu kpwa kuhumira Nebukadineza.
16  6:16 Kutsama 6:16–19Ana a Lawi kala ni Gerishomu, Kohathi na Merari. 17 Higa ndigo madzina ga ana a Gerishomu: Libuni na Shimei. 18 Ana a Kohathi kala ni Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli. 19 Ana a Merari kala ni Mahili na Mushi. Na hino ndiyo miryango ya Alawi kulengana na akare ao. 20 A chivyazi cha Gerishomu kala ni mwanawe Libuni. Libuni wavyala Jahathi, Jahathi achimvyala Zima, 21 Zima achimvyala Joa, Joa achimvyala Ido, Ido achimvyala Zera, naye Zera achimvyala Jeatherai. 22 Atu a chivyazi cha Kohathi kala ni mwanawe Aminadabu, yemvyala Kora, Kora wavyala Asiri, 23 Asiri achimvyala Elikana, Elikana achimvyala Ebiasafu, Ebiasafu achimvyala Asiri, 24 Asiri achimvyala Tahathi, Tahathi achimvyala Urieli, Urieli achimvyala Uziya, Uziya achimvyala Shauli. 25 Ana a Elikana ni Amasai na Ahimothi. 26 Atu a chivyazi cha Ahimothi wakala mwanawe Elikana. Elikana achimvyala Zofai, Zofai achimvyala Nahathi, 27 Nahathi achimvyala Eliabu, Eliabu achimvyala Jerohamu, Jerohamu achimvyala Elikana. 28 Ana a Samueli ni Joeli, mwanawe wa kpwandza, na wa phiri ni Abija. 29 Atu a chivyazi cha Merari ni Mahili, Mahili wamvyala Libuni, Libuni achimvyala Shimei, Shimei achimvyala Uza, 30 Uza achimvyala Shimea, Shimea achimvyala Hagia na Hagia achimvyala Asaya.
Aimbadzi a Nyumba ya Mlungu
31 Ano ndio atu ambao Daudi waaika aimirire kazi ya kuimba kpwenye yo Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, bada ya rira sanduku kuphaha nafwasi mo nyumbani. 32 Nao achihenda kazi yao ya kuimba mbere ya hema ra mkpwutano, hadi Selemani ariphokala akadzenga Nyumba ya Mwenyezi Mlungu hiko Jerusalemu. Aho ahenda huduma zao kpwa mazuma. 33 Atu aha ndio ariohumika phamwenga na ana aho a chilume. Kula kpwa ana a Akohathi kala ni muimbadzi Hemani. Hemani wakala ni mwana wa Joeli, Joeli achikala mwana wa Samueli, 34 Samueli mwana wa Elikana, Elikana mwana wa Jerohamu, Jerohamu mwana wa Elieli, Elieli mwana wa Toa, 35 Toa mwana wa Sufu, Sufu mwana wa Elikana, Elikana mwana wa Mahathi, Mahathi mwana wa Amasai, 36 Amasai mwana wa Elikana, Elikana mwana wa Joeli, Joeli mwana wa Azaria, Azaria mwana wa Zefania, 37 Zefania mwana wa Tahathi, Tahathi mwana wa Asiri, Asiri mwana wa Ebiasafu, Ebiasafu mwana wa Kora, 38 Kora mwana wa Ishari, Ishari mwana wa Kohathi, Kohathi mwana wa Lawi, Lawi mwana wa Iziraeli.
39 Msaidizi wa Hemani kala ni mʼbarigbwa wa Asafu mwana wa Berekiya. Berekiya wakala mwana wa Shimea, 40 Shimea mwana wa Mikaeli, Mikaeli mwana wa Baaseya, Baaseya mwana wa Malikija, 41 Malikija mwana wa Ethini, Ethini mwana wa Zera, Zera mwana wa Adaya, 42 Adaya mwana wa Ethani, Ethani mwana wa Zima, Zima mwana wa Shimei, 43 Shimei mwana wa Jahathi, Jahathi mwana wa Gerishomu, Gerishomu mwana wa Lawi. 44 Na uphande wa kumotso akala ndugu zao, ana a Merari: Ethani mwana wa Kishi, Kishi mwana wa Abudi, Abudi mwana wa Maluki, Maluki achikala ni 45 mwana wa Hashabia, Hashabia mwana wa Amaziya, Amaziya mwana wa Hilikiya, 46 Hilikiya mwana wa Amuzi, Amuzi mwana wa Bani, Bani mwana wa Shemeri, 47 Shemeri mwana wa Mahili, Mahili mwana wa Mushi, Mushi mwana wa Merari, Merari mwana wa Lawi. 48 Na Alawi ayawao ndio ariotsambulwa ahumike kpwa kazi zosi za mo hemani, yo Nyumba ya Mlungu.
49 Ela Aruni na anae ndio ariokala achilavya sadaka dzulu ya phatu pha kulavira sadaka za kuochwa na dzulu ya phatu pha kufukizira uvumba. Ahenda kazi yosi ya Phatu Phatakatifu Zaidi, ili kuahendera upatanisho Aiziraeli. Higa gosi agahenda sawa-sawa na malagizo garigoamuriwa ni Musa, mtumishi wa Mlungu. 50 Hinya ni atu a chivyazi cha Aruni. Aruni wavyala Eliazari, Eliazari achivyala Finehasi, Finehasi achivyala Abishuwa, 51 Abishuwa achivyala Buki, Buki achivyala Uzi, Uzi achivyala Zerahia. 52 Zerahia achivyala Merayothi, Merayothi achivyala Amariya, Amariya achivyala Ahitubu, 53 Ahitubu achivyala Sadoki, Sadoki achivyala Ahimaazi.
Makalo ga Alawi
54 Phahi higa ndigo makalo gao, sawa-sawa na wenyezi wa miphakani mwao. Atu chivyazi cha Aruni, ario mryango wa Akohathi ndio ariogbwererwa ni kura ya kpwandza, 55 Aho ahewa mudzi wa Heburoni, urio tsi ya Juda phamwenga na weru wa marisa uriouzunguluka. 56 Ela minda phamwenga na malalo gozunguluka mudzi hinyo gahewa Kalebu mwana wa Jefune. 57 Kpwa hivyo, atu a chivyazi cha Aruni ahewa midzi ya kuchimbirira, nayo ni Heburoni, Libuna phamwenga na weruwe wa kurisa, Jatiri na Eshitemoa phamwenga na weruwe wa kurisa, 58 Hileni phamwenga na weruwe wa kurisa, Debiri phamwenga na weruwe wa kurisa, 59 Ashani phamwenga na weruwe wa kurisa na Bethi-Shemeshi phamwenga na weruwe wa kurisa. 60 Na atu a kula mbari ya Abenjamini, ahewa mudzi wa Geba phamwenga na weruwe wa kurisa, Alemethi phamwenga na weruwe wa kurisa na Anathothi phamwenga na weruwe wa kurisa. Midzi yosi yohewa Akohathi kala ni kumi na mihahu.
61 Atu a chivyazi cha Kohathi ariosala, ahewa midzi kumi ya nusu ya mbari ya Manase kpwa kupigirwa kura. 62 Atu a chivyazi cha Gerishomu ahewa midzi kumi na mihahu kula kpwa mbari ya Isakari, ya Asheri, ya Nafutali na ya Manase ariosagala Bashani. 63 Atu a Merari nao ahewa midzi kumi na miiri kulengana na mbari zao, kula mbari ya Rubini, ya Gadi na ya Zabuloni. 64 Iyo ndiyo njira ambayo atu a Iziraeli aihumira kuapha Alawi midzi phamwenga na weru wa marisa. 65 Na piya achiapha kpwa kupigirwa kura midzi iyo ichiyohadzwa madzina, kula mbari ya Juda, ya Simioni na ya Benjamini.
66 Na miryango yanjina ya ana a Kohathi ahewa midzi kula kpwa mbari ya Efuraimu. 67 Phahi ahewa midzi ya kuchimbirira, nayo ni Shekemu phamwenga na weruwe wa kurisa kpwenye tsi ya myango ya Efuraimu, Gezeri phamwenga na weruwe wa kurisa, 68 Jokimeamu phamwenga na weruwe wa kurisa, Bethi-Horoni phamwenga na weruwe wa kurisa, 69 Aijaloni phamwenga na weruwe wa kurisa, Gathi-Rimoni phamwenga na weruwe wa kurisa. 70 Chisha kula kpwa nusu-mbari ya Manase ahewa Aneri phamwenga na weruwe wa kurisa, Bileamu phamwenga na weruwe wa kurisa, kpwa sababu yo miryango yanjina ya Akohathi ariosala.
71 Atu a Gerishomu ahewa mudzi wa Golani urio Bashani phamwenga na weruwe wa kurisa, na Ashitarothi phamwenga na weruwe wa kurisa kula kpwa nusu-mbari ya Manase. 72 Kula kpwa mbari ya Isakari ahewa Kedeshi na weruwe wa kurisa, na Daberathi phamwenga na weruwe wa kurisa, 73 Ramothi phamwenga na weruwe wa kurisa, na Anemu phamwenga na weruwe wa kurisa. 74 Kula kpwa mbari ya Asheri ahewa Mishali phamwenga na weruwe wa kurisa, Abudoni phamwenga na weruwe wa kurisa, 75 Hukoki phamwenga na weruwe wa kurisa na Rehobu phamwenga na weruwe wa kurisa. 76 Kula mbari ya Nafutali ahewa mudzi wa Kedeshi urio Galilaya phamwenga na weruwe wa kurisa, Hamoni phamwenga na weruwe wa kurisa na Kiriathaimu phamwenga na weruwe wa kurisa.
77 Nao atu a mryango wa Merari ariosala ahewa kula kpwa mbari ya Zabuloni mudzi wa Rimoni phamwenga na weruwe wa kurisa na Tabori phamwenga na weruwe wa kurisa, 78 na ngʼambo ya muho Joridani uphande wa mlairo wa dzuwa wa Jeriko, ahewa mudzi wa Bezeri urio nyika phamwenga na weruwe wa kurisa kula kpwa mbari ya Rubini, Jahaza phamwenga na weruwe wa kurisa, 79 Kedemothi phamwenga na weruwe wa kurisa na Mefaathi phamwenga na weruwe wa kurisa. 80 Na kula kpwa mbari ya Gadi ahewa mudzi wa Ramothi urio Giliadi phamwenga na weruwe wa kurisa, Mahanaimu phamwenga na weruwe wa kurisa, 81 Heshiboni phamwenga na weruwe wa kurisa na Jazeri phamwenga na weruwe wa Marisa.

6:16 6:16 Kutsama 6:16–19