7
Ana a Isakari
Anangbwa a Isakari kala ni ane, nao kala ni Tola, Puwa, Jashubu na Shimuroni. Ana a Tola kala ni Uzi, Refaya, Jerieli, Jamai, Ibusamu na Shemueli, ambao akala akulu a nyumba za akare ao, yani Tola. Wakati wa Mfalume Daudi, atu a chivyazi cha Tola, arioandikishwa kulengana na vivyazi vyao, dza masujaa a viha kala ni atu elufu mirongo miiri na mbiri na magana sita. Mwana wa Uzi kala ni Izirahia. Ana a Izirahia kala ni Mikaeli, Obadiya, Joeli na Ishia. Osi atsano kala ni akulu a mbari. Na kulengana na chivyazi chao, akala majeshi elufu mirongo mihahu na sita ariokala tayari kuphiya vihani, mana kala ana achetu anji na ana anji. Kulengana na madzina ga chila mbari ya Isakari, jumula kala ni atu elufu mirongo minane na sabaa ariokala masujaa ga viha.
Ana a Benjamini
Ana a Benjamini kala ni ahahu, nao kala ni Bela, Bekeri na Jediaeli. Ana a Bela kala ni atsano, nao kala ni Esiboni, Uzi, Uzieli, Jerimothi na Iri, osi akala akulu a nyumba za akare ao. Aha kala ni masujaa a viha, atu elufu mirongo miiri na mbiri na mirongo mihahu na ane, arioandikishwa kulengana na vivyazi vyao. Ana a Bekeri kala ni Zemira, Joashi, Eliezeri, Elioenai, Omuri, Jeremothi, Abija, Anathothi na Alemethi. Hinyo osi kala ni ana a Bekeri. Nao aandikishwa kulengana na vivyazi vyao, nao akala akulu a nyumba za akare ao, masujaa a viha elufu mirongo miiri na magana mairi. 10 Mwana wa Jediaeli kala ni Bilihani. Ana a Bilihani kala ni Jeushi, Benjamini, Ehudi, Kenaana, Zethani, Tarishishi na Ahishahari. 11 Aha osi kala ni ana a Jediaeli, nao kala ni akulu a miryango ya akare ao, masujaa a viha elufu kumi na sabaa na magana mairi ariokala tayari kuphiya vihani. 12 Shupimu na Hupimu kala ni a chivyazi cha Iri, na Hushimu kala ni wa chivyazi cha Aheri.
Ana a Nafutali
13 Ana a Nafutali kala ni Jahazieli, na Guni, na Jeseri na Shalumu. Aha kala ni atu a chivyazi cha Biliha.* 7:13 Biliha kala ni mwanachetu wa Jakobu na ndiye ariyekala nine wa Dani na Nafutali.
Ana a Manase
14 Manase wavyala Asirieli na mwanachetuwe wa Chiaramu. Chisha mwanachetu yuyu wamvyala Makiri isengbwa wa Giliadi. 15 Naye Makiri achiharira mchetu Hupimu na Shupimu. Dzina ra nduguye mchetu ni Maaka. Na wa phiri dzinare waihwa Selofehadi; naye Selofehadi kala anae ni achetu bahi. 16 Na Maaka mkpwaza Makiri wavyala mwana mlume na achimuiha Pereshi; na dzina ra mwanao mlume kala ni Shereshi; na anae a chilume ni Ulamu, na Rakemu. 17 Mwana wa Ulamu ni Bedani. Hinya kala ni ana a Giliadi mwana wa Makiri, mwana wa Manase. 18 Na mwanao mchetu Hamolekethi wavyala Ishihodi, na Abiezeri, na Mahala. 19 Na ana a Shemida kala ni Ahiani, na Shekemu, na Liki, na Aniamu.
Ana a Efuraimu
20 Na ana a Efuraimu ni Shuthela, achivyala Beredi, achivyala Tahathi, achivyala Eliada, achivyala Tahathi, 21 achivyala Zabadi, achivyala Shuthela, na Ezeri, na Eladi, ambao atu a Gathi, enyezi a tsi iyo aaolaga, kpwa kukala akpwendaiya mifugo yao. 22 Naye ise yao Efuraimu waaririra siku nyinji, na anáo achedza kumupha pore. 23 Ndipho Efuraimu achilala na mchewe, mchetu achiphaha mimba, na achivyala mwana mlume, na Efuraimu achimupha dzina ra Beriya, kpwa kukala nyumbaye yafikpwa ni majanga. 24 Mwanawe mchetu kala ni Sheera, ambaye wadzenga Bethi-Horoni ya Tsini na ya Dzulu, na Uzeni-Sheera. 25 Efuraimu piya wavyala Refa, naye Refa achivyala Reshefu, na Reshefu achivyala Tela, na Tela achivyala Tahani, 26 na Tahani achivyala Ladani, na Ladani achivyala Amihudi, na Amihudi achivyala Elishama, 27 na Elishama achivyala Nuni, na Nuni achivyala Joshuwa.
28 Mwatu mwao na makalo gao kala ni Betheli na vidzidzivye, na uphande wa mlairo wa dzuwa Naarani, na uphande wa mtswerero wa dzuwa ni Gezeri na vidzidzivye, Shekemu na vidzidzivye, na Aya na vidzidzivye. 29 Na piya kuphakana na ana a Manase, Bethi-Sheani na vidzidzivye, na Taanaki na vidzidzivye, Megido na vidzidzivye, na Dori na vidzidzivye. Midzi iyo ndimo mokala ana a Yusufu mwana wa Iziraeli.
Ana a Asheri
30 Ana a Asheri ni hinya, Imuna, na Ishiva, na Ishivi, na Beriya, na mwanao wao mchetu Sera. 31 Na ana a Beriya ni Heberi, na Malikieli ambaye kala ni ise wa Birizaithi. 32 Na Heberi achivyala Jafuleti, na Shomeri, na Hothamu, na mwanao wao mchetu Shuwa. 33 Na ana a Jafuleti ni Pasaki, na Bimuhali, na Ashivathi. Hinyo ndinyo ana a Jafuleti. 34 Na ana a Shemeri ni Ahi, na Roga, na Jehuba, na Aramu. 35 Na ana a mwanáo Helemu ni Zofa, na Imuna, na Sheleshi, na Amali. 36 Ana a Zofa ni Sua, na Harineferi, na Shuali, na Beri, na Imura, 37 na Bezeri, na Hodu, na Shama, na Shilisha, na Ithirani, na Beera. 38 Na ana a Jetheri ni Jefune, na Pisipa, na Ara. 39 Na ana a Ula ni Ara, na Hanieli, Rizia. 40 Hinyo osi ndinyo ana a Asheri, akulu a mbari za ise zao, atu ariotsambulwa, masujaa ga viha, na ni akulu a atawala. Jumula ya isabu yao kulengana na vivyazi vyao ariotsambulwa kuphiya vihani ni atu elufu mirongo miiri na sita.

*7:13 7:13 Biliha kala ni mwanachetu wa Jakobu na ndiye ariyekala nine wa Dani na Nafutali.