8
Ana a Benjamini
Benjamini kala ana ana atsano a chilume. Mvyere kala ni Bela, wa phiri kala ni Ashibeli, wa hahu kala ni Ahara, wa ne kala ni Noha, na wa tsano kala ni Rafa. Ana a Bela kala ni Adari, Gera, Abihudi, Abishuwa, Naamani, Ahoa, Gera, Shefufani na Huramu. Hinyo ndio ana a Ehudi (nao kala ni akulu a mbari za ise zao kahi za enyezi a Geba, ela achitsamizwa kpwa lazima achiphirikpwa Manahathi). Naamani, Ahija na Gera yeihwa Hegilamu, ambaye kala ni ise wa Uza na Ahihudi. Naye Shaharaimu wavyala ana ariphokala tsi ya Moabu, bada ya kuzola achee Hushimu na Baara. Mchewe Hodeshi wamvyarira Jobabu, Sibia, Mesha, Malikamu, 10 Jeuzi, Shakia na Mirima. Anae aha, akala akulu a mbari za ise zao. 11 Naye piya kala akavyarirwa ana ni mchewe Hushimu: Abitubu na Elipaali. 12 Ana a Elipaali kala ni Eberi, Mishamu na Shemedi, ambao adzenga midzi ya Ono na Lodi phamwenga na vidzidzivye.
13 Beriya na Shema, (kala ni akulu a mbari za ise zao kahi ya enyezi a Aijaloni, nao ndio ariozoresa enyezi a Gathi); 14 Anangbwa a Beriya kala ni Ahio, Shashaki, Jeremothi, 15 Zebadia, Aradi, Ederi, 16 Mikaeli, Ishipa na Joha. 17 Anangbwa a Elipaali kala ni Zebadia, Meshulamu, Hiziki, Heberi, 18 Ishimerai, Izilia na Jobabu. 19 Anangbwa a Shimei kala ni Jakimu, Zikiri, Zabudi, 20 Elienai, Zilethai, Elieli, 21 Adaya, Beraya na Shimurathi. 22 Anangbwa a Shashaki kala ni Ishipani, Eberi, Elieli, 23 Abudoni, Zikiri, Hanani, 24 Hanania, Elamu, Anithothija, 25 Ifudeya na Penueli. 26 Anangbwa a Jerohamu kala ni Shamusherai, Sheharia, Athalia, 27 Jaareshia, Elija na Zikiri. 28 Aha ndio ariokala akulu a mbari za ise zao, kulengana na vivyazi vyao, nao makalo gao kala ni Jerusalemu.
29 Phahi Jeieli,* 8:29 Nakala ya Chieburania taina Jeieli lenganisha 9:35. ise wa Gibioni, waishi Gibioni, na dzina ra mchewe kala anaihwa Maaka. 30 Mwanawe mlume wa kpwandza kala ni Abudoni. Abudoni achilungizirwa ni Suri, Kishi, Baali, Nadabu, 31 Gedori, Ahio, Zekeri, 32 na Mikilothi yekala isengbwa wa Shimea. Na hinyo asagala kulolana na ndugu zao ko Jerusalemu.
Chivyazi cha mfalume Sauli
33 Neri wamvyala Kishi, na Kishi achimvyala Sauli, Sauli achimvyala Jonathani, Maliki-Shua, Abinadabu na Eshibaali. 34 Jonathani wamvyala Meribaali, na Meribaali achimvyala Mika. 35 Ana a Mika kala ni Pithoni, Meleki, Tarea na Ahazi. 36 Ahazi wavyala Jehoada, na Jehoada achimvyala Alemethi, Azimawethi na Zimuri. Zimuri achimvyala Moza. 37 Moza achimvyala Binea. Benea achimvyala Rafa, Rafa achimvyala Eleasa, na Eleasa achimvyala Azeli. 38 Azeli wavyala ana a chilume sita, na madzina gao ni higa: Azirikamu, Bokeru, Isimaili, Shearia, Obadiya na Hanani. Osi aha kala ni ana a Azeli. 39 Anangbwa a Esheki, mwanáo wa Azeli kala ni Ulamu, mwanawe wa kpwandza, wa phiri ni Jeushi, na wa hahu ni Elifeleti. 40 Ana a Ulamu kala ni masujaa a viha, akuhumira maha. Akala na ana na adzukulu anji; atu gana mwenga na mirongo mitsano. Osi hinyo kala ni atu a chivyazi cha Benjamini.

*8:29 8:29 Nakala ya Chieburania taina Jeieli lenganisha 9:35.