9
Kpwa hivyo Aiziraeli osi aolangbwa kulengana na mbari zao, na gaga gachiandikpwa kpwenye chitabu cha afalume a Iziraeli.
Atu ariouya Jerusalemu
Atu a Juda atsamizwa kpwa lazima kuphiya Babeli kpwa sababu ya kukosa kukala aaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 9:2 Ezira 2:27; Nehemia 7:73Phahi ariokala a kpwandza kuuyira tsona makalo gao na kusagala kpwenye midzi yao enye kala ni seemu ya Aiziraeli, alavyadzi-sadaka, na Alawi, na ahendadzi-kazi a nyumba ya kuvoya Mlungu. Seemu ya atu a Juda, Benjamini, Efuraimu na Manase asagala Jerusalemu. Aha kala ni: Uthai, mwana wa Amihudi, Amihudi mwana wa Omuri, Omuri mwana wa Imuri, Imuri mwana wa Bani, kula chivyazi cha Peresi mwana wa Juda. Na a chivyazi cha Shilo, kala ni Asaya mwana mvyere na anae. A chivyazi cha Zera, kala ni Jeueli, na ndugu zao, atu magana sita na mirongo tisiya. A mbari ya Benjamini kala ni Salu mwana wa Meshulamu, Meshulamu mwana wa Hodavia, Hodavia mwana wa Hasenua. Wanjina kala ni Ibuneya mwana wa Jerohamu. Wanjina kala ni Ela mwana wa Uzi, Uzi mwana wa Mikiri, na Meshulamu mwana wa Shefatia, Shefatia mwana wa Reueli na Reuweli mwana wa Ibunija. Aha kala ana ndugu zao kulengana na vivyazi vyao. Jumula ya atu aha kala ni magana tisiya mirongo mitsano na sita. Aha osi kala ni akulu a nyumba za ise zao.
10 Ariokala alavyadzi-sadaka ni Jedaya, Jehoyaribu, Jakini, 11 na Azaria mwana wa Hilikiya, Hilikiya mwana wa Meshulamu, Meshulamu mwana wa Sadoki, Sadoki mwana wa Merayothi, Merayothi mwana wa Ahitubu. Azaria ndiye ariyekala muimirizi mkpwulu wa Nyumba ya kuvoya Mlungu. 12 Wanjina kala ni Adaya mwana wa Jerohamu, Jerohamu mwana wa Pashihuri, Pashihuri mwana wa Malikija. Na wa mwisho kala ni Maasai mwana wa Adieli, Adieli mwana wa Jazera, Jazera mwana wa Meshulamu, Meshulamu mwana wa Meshulemithi, Meshulemithi mwana wa Imeri. 13 Aha kala ni akulu a nyumba za ise zao, phamwenga na ndugu zao. Jumula kala ni atu elufu mwenga na magana sabaa na mirongo sita, atu aha kala ni atu ariofaa kpwa kazi ya Nyumba ya kuvoya Mlungu.
14 Alawi ariouya Jerusalemu kala ni Shemaya mwana wa Hashubu, Hashubu mwana wa Azirikamu, Azirikamu mwana wa Hashabia. Shemaya kala ni wa chivyazi cha Merari. 15 Anjina kala ni Bakibakari, Hereshi, Galali na Matania mwana wa Mika, Mika mwana wa Zikiri, Zikiri mwana wa Asafu, 16 na Obadiya, mwana wa Shemaya, Shemaya mwana wa Galali, Galali mwana wa Jeduthuni na Berekiya mwana wa Asa, Asa mwana wa Elikana; kala anasagala vidzidzi vya Netofathi.
Arindzi a nyumba ya kuvoya Mlungu
ariosagala Jerusalemu
17 Na arindzi a maryango kala ni Shalumu, Akubu, Talimoni, Ahimani na ndugu zao. Shalumu ndiye ariyekala mkpwulu wao. 18 Aho kala achirinda ryango roihwa ra mfalume, rokala uphande wa mlairo wa dzuwa hata rero. Aha ndio ariokala arindzi a kambi ya Alawi. 19 Shalumu kala ni mwana wa Kore, Kore mwana wa Ebiasafu, Ebiasafu mwana wa Kora, iye phamwenga na atu a nyumba ya ise, nyo atu a Kora, kala achiimirira iyo kazi ya kurinda ryango ra hema ra mkpwutano, dza ise zao arivyokala achiimirira ryango ra kambi ya Mwenyezi Mlungu. 20 Na hipho kare, Finehasi mwana wa Eliazari kala ndiye mkpwulu wa maryango, na Mwenyezi Mlungu kala a phamwenga naye. 21 Zakariya mwana wa Meshelemia naye piya kala ni mrindzi wa ryango ra hema ra mkpwutano. 22 Atu osi ariotsambulwa akale arindzi a maryango kala ni atu magana mairi na kumi na airi. Nao aandikpwa kulengana na vivyazi kpwenye vidzidzi vyao. Daudi na nabii Samueli ndio arioapha yo kazi ariyoaminiwa nayo. 23 Phahi atu aha na ana aho aimirira kazi ya urindzi wa Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, yani, hema ra mkpwutano. 24 Hinyo arindzi a maryango akala pande zosi ne za Nyumba ya Mwenyezi Mlungu, mlairo wa dzuwa, mtswerero wa dzuwa, vurini na mwakani. 25 Na ndugu zao, ario mwao vidzidzini, alazimika kpwendaaterya kpwa mazuma ga siku sabaa-sabaa, 26 ela nyo aimirizi akulu a ne ariokala Alawi, kazi yao kala ni ya kuimirira vyumba na hazina za Nyumba ya kuvoya Mlungu. 27 Aha kala achichesa kuno akazunguluka yo nyumbani ya Mlungu, mana kazi yao yakala ni kuirinda na kuvugula maryango chila ligundzu.
28 Na anjina kahi ya nyo Alawi kala anatundza miyo ihumikayo kpwa huduma, mana kala analondwa aviolange wakati vinatuluzwa na wakati vinauyizwa. 29 Anjina kahi yao atsambulwa kutundza miyo ya mo nyumbani, na miyo yosi ya pho phatakatifu, phamwenga na unga swafi, uchi wa zabibu, mafuha, ubani na uvumba wa kunukato. 30 Kazi ya kutayarisha mtsanganyiko wa manukato yahendwa ni ana a alavyadzi-sadaka. 31 Mlawi mmwenga aihwaye Matithia, mwana mvyere wa Shalumu, wa chivyazi cha Kora, waikpwa aimirire utengezadzi wa mikahe ya sadaka. 32 Na anjina a chivyazi cha Kohathi, kazi yao kala ni kutengeza mikahe mitakatifu chila Siku ya Kuoya.
33 Na hano ndio aimbadzi, ambao ni vilongozi a nyumba za Alawi, nao kala anasagala kpwenye vyumba vya Nyumba ya kuvoya Mlungu nao kala taahenda kazi zanjina zozosi; kpwa mana kala achiimirira yo kazi yao usiku na mutsi. 34 Hano ndio ariokala ni akulu a nyumba za ise zao za Alawi, kulengana na vivyazi vyao, nao asagala ko Jerusalemu.
Atu a chivyazi cha mfalume Sauli
35 Jeieli muandzilishi wa mudzi wa Gibioni wasagala Gibioni. Mchewe kala anaihwa Maaka. 36 Mwanawe mlume wa kpwandza kala ni Abudoni. Abudoni achilungizirwa ni Suri, Kishi, Baali, Neri, Nadabu, 37 Gedori, Ahio, Zakariya na Mikilothi. 38 Naye Mikilothi kala ndiye ise wa Shimeamu. Na hinyo asagala kulolana na ndugu zao ko Jerusalemu. 39 Neri wamvyala Kishi, Kishi achimvyala Sauli, Sauli achimvyala Jonathani, Maliki-Shua, Abinadabu na Eshibaali. 40 Jonathani wamvyala Meribaali, na Meribaali achimvyala Mika. 41 Ana a Mika kala ni Pithoni, Meleki, Tarea na Ahazi. 42 Ahazi wavyala Jara, Jara achimvyala Alemethi, Azimawethi na Zimuri. Zimuri naye wavyala Moza. 43 Na Moza achimvyala Binea. Binea achimvyala Refaya, Refaya achimvyala Eleasa, na Eleasa achimvyala Azeli. 44 Azeli wavyala ana sita na madzina gao ni higa: Azirikamu, Bokeru, Isimaili, Shearia, Obadiya na Hanani. Aha kala ni ana a Azeli.

9:2 9:2 Ezira 2:27; Nehemia 7:73